شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-2-4- ایران…………………………………………………………………………………………………………49
2-4- راهبرد شهر فشرده……………………………………………………………………………………………….49
2-4-1- اهداف راهبردهای شهر فشرده ………………………………………………………………………….49
2-4-2- سیاستهای اجرایی راهبرد شهر فشرده………………………………………………………………51
2-4-3- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده………………………………………………..52
2-4-3-1-اسپانیا………………………………………………………………………………………………………..52
2-4-3-2-سوئیس………………………………………………………………………………………………………53
2-5- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری ……………………………………………………53
2-6-کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………56
2-7- کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………………………….57
2-8- شاخص های کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………..59
2-9- اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………62
2-10- مدل مفهومی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………65
2-11- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ………………………………………………………………71
2-12- تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی………………………………………………………73
2-13- شهر پایدار و شهر پرتراکم………………………………………………………………………………………..76
2-14- شهر فشرده و کیفیت زندگی …………………………………………………………………………………….77
2-15- کیفیت زندگی و توسعه پایدار……………………………………………………………………………………78
خلاصه مباحث فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….82
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………84
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-1- جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندران ……………………………………………..85
3-2- موقعیت سیاسی ،جغرافیایی وریاضی شهر ساری ……………………………………………………………87
3-3- وجه تسمیه شهر ساری………………………………………………………………………………………………88
3-4- موقعیت طبیعی شهر ساری …………………………………………………………………………………………89
3-4-1- وضعیت آب و هوای شهرساری …………………………………………………………………………….89
3-4-2- درجه حرارت درشهر ساری …………………………………………………………………………………..90
3-4-3- وضعیت بارندگی درشهر ساری………………………………………………………………………………90
3-4-4- رطوبت هوای شهر ……………………………………………………………………………………………..91
3-4-5- سیستم حرکت آبهای سطحی (باران)و موقعیت مسیل ها در شهر………………………………….92
3-4-6- نحوه دفع آبهای سطحی( آب باران)در شهر و معایب آن…………………………………………….92
3-4-7- ساختمان زمین شناسی………………………………………………………………………………………….93
3-4-8- جنس خاک………………………………………………………………………………………………………..93
3-4-9- آبهای زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………93
3-5- شناخت ویژگی‌های جمعیتی /اجتماعی /اقتصادی………………………………………………………..94
3-5-1- ساختار جمعیتی محدوده مطالعاتی……………………………………………………………………………94
3-5-1-1- بعد خانوار……………………………………………………………………………………………………….95
3-5-1-2- نسبت جنسی …………………………………………………………………………………………………..97
3-5-1-3-گروه سنی ……………………………………………………………………………………………………….98
3-5-1-4- میزان تولد و وفات در شهر ساری …………………………………………………………………….100
3-5-1-5- میزان سواد…………………………………………………………………………………………………..101
3-5-1-6- تراکم واحدمسکونی وتراکم خانواردرواحد مسکونی…………………………………………….102
3-5-1-7- بررسی روند مهاجرت شهر ساری……………………………………………………………………..103
3-5-1-8- چگونگی پراکنش جمعیت در محدوده مطالعاتی…………………………………………………..105
3-6- ویژگی‌های وضعیت اقتصادی ساکنان در محدوده مطالعاتی …………………………………………..106
3-6-1- جمعیت فعال و غیر فعال ساری…………………………………………………………………………….106
3-7- ویژگی کالبدی شهرساری………………………………………………………………………………………..107
3-8- تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری…………………………………………………………………110
خلاصه مباحث فصل سوم ………………………………………………………………………………………………114
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………….115
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..116
4-1- روش تعیین فرم کالبدی ………………………………………………………………………………………117
4-1-1- شاخص تراکم خالص مسکونی………………………………………………………………………………119
4-1-2- تراکم خالص جمعیتی (تراکم خالص شهری ) ……………………………………………………..120
4-1-3-تراکم ناخالص جمعیتی( ناخالص شهری) …………………………………………………………………120
4-1-4-اختلاط کاربری …………………………………………………………………………………………………….121
4-1-5- تعداد خانوار……………………………………………………………………………………………………….121
4-1-6- بعد خانوار …………………………………………………………………………………………………………122
4-2- شناسایی مشخصات فردی نمونه آماری………………………………………………………………………..122
4-2-1- جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………..123
4-2-2- سن سرپرست…………………………………………………………………………………………………….123
4-2-3-تعداد افرادخانوار………………………………………………………………………………………………….124
4-2-4-میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………..125
4-2-5-سابقه سکونت……………………………………………………………………………………………………….126
4-2-6-شغل سرپرست…………………………………………………………………………………………………….127
4-2-7-عمر منزل مسکونی……………………………………………………………………………………………..128
4-2-8-نوع منزل …………………………………………………………………………………………………………..128
4-2-9-درآمد خانوار ………………………………………………………………………………………………………129
4-2-10-تعداد مالکیت اتومبیل…………………………………………………………………………………………..131
4-2-11-مساحت منزل مسکونی…………………………………………………………………………………………132
4-2-12-نوع تصرف ملک…………………………………………………………………………………………………133
4-2-13-ساعات امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………..134
4-2-14-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت ……………………………………………………………………135
4-2-15-درخواست ساکنین محله………………………………………………………………………………………136
4-3- ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی شهر ساری با تاکید برفرم فشرده و پراکنده…….137
4-3-1- آمار های توصیفی و استنباطی مولفه هاومعرف های کیفیت زندگی کل شهر ساری براساس فرم فشرده و پراکنده وتشریحات مربوط به آن …………………………………………………………………………….137
4-3-1- 1-کیفیت کالبدی………………………………………………………………………………………………….137
4-3-1-1-2- روشنایی معابر …………………………………………………………………………………………….138
4-3-1-1-3- مراکز آموزشی ……………………………………………………………………………………………138
-4-3-1-1 -4-وضعیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی به لحاظ وجود نیمکت و سقف ورواق….139
4-3-1-1-5-تعداد پارک های شهری وکیفیت تاسیسات و تجهیزات آن……………………………………139
4-3-1-2-کیفیت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………139
4-3-1-2-1-وضعیت پارکها از لحاظ امکانات و تجهیزات مناسب برای معلولان و سالخوردگان…….139
4-3-1-2-2- جرم وبزهکاری اجتماعی………………………………………………………………………………..140
4-3-1-3-کیفیت حمل و نقل……………………………………………………………………………………………..140
-4-3-1-3-1-وضعیت پیاده رو های شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده ………………….140
4-3-1-3-2-وضعیت ترافیک در ساعات خاصی از روز ………………………………………………………..142
4-3-1-3 -3- دسترسی به پارکینگ ……………………………………………………………………………………142
4-3-1-3-4-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی …………………………………………………………….143
4-3-1-4-کیفیت محیطی……………………………………………………………………………………………………143
4-3-1-4-1-آلودگی صوتی ……………………………………………………………………………………………..144
-4-3-1-4-2-کیفیت آب آشامیدنی ……………………………………………………………………………………..144
-4-3-1-4-3-وضعیت زیرساخت ها جهت هدایت ودفع آب های سطحی………………………………….145
-4-3-1-4-4-نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهر مورد مطالعه………………………………………………..145
4-3-1- 5 -کیفیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………….146
4-3-1-6-کیفیت نگرش…………………………………………………………………………………………………….146
4-3-1-6-1-آپارتمان و آپارتمان نشینی ……………………………………………………………………………..146
4-4نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی شهر ساری براساس آزمون لیکرت……………………………………….147
4-5-نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی براساس فرم کالبدی بااستفاده از طیف لیکرت……………………..150
4-5-1- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم فشرده (Compact city)…………150
4-5-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم پراکنده (Urban sprawl)…………154
4-6- بررسی مولفه های کیفیت زندگی به تفکیک محله……………………………………………………………………159
4-6-1- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله میرزمانی………………………………………………………..159
4-6-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله ی قلیچ…………………………………………………………..162
4-6-3- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله صاحب زمان……………………………………………………166
4-6-4- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی برق…………………………………………………………….169
4-6-5- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی ارم………………………………………………………………..173
4-6-6- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی شهید قاسمی………………………………………………….176
خلاصه مباحث فصل چهارم……………………………………………………………………………………………….179
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………181
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….182
5-1- بررسی آزمون فرضیات ونتایج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………..182
5-2-بررسی تکمیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………..200
5-2-1- بررسی تفاوت محله هادر بعد کالبدی کیفیت زندگی…………………………………………………..200
5-2-2- بررسی تفاوت محله هادر بعد حمل و نقل کیفیت زندگی……………………………………………..201
5-2-3- بررسی تفاوت بین محلات ازبعدکیفیت اجتماعی………………………………………………………..202
5-2-4- بررسی تفاوت بین محلهها در بعد محیطی کیفیت زندگی شهری……………………………………203
5-2-5- بررسی تفاوت بین محلهها در بعد نگرش به محل سکونت …………………………………………204
5-2-6- بررسی تفاوت بین محله ای در کیفیت زندگی شهری ………………………………………………….205
5-2-7- مقایسه استنباطی کیفیت زندگی شهری برحسب جنسیت……………………………………………….206
5-2-8- بررسی ثعداد خانوار در محلات نمونه مورد پژوهش…………………………………………………….207
5-2-9- بررسی تفاوت بین محلات براساس میزان تحصیلات…………………………………………………….207
5-2-10- بررسی تفاوت بین محله ها براساس درآمد خانوار………………………………………………………208
5-2-11- بررسی تفاوت بین محله ها براساس شغل سرپرست خانوار…………………………………………208
5-3- نتایج فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………..209
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..213
نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….224
فهرست نمودار
نمودار) 2-1) سنجش کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………68
نمودار شماره(3-1): جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندرا ن…………………………………..87
نمودار ( 3-2) حداکثر بارش وتعداد روزهای بارندگی شهرساری درسال1390………………………………………91
نمودار (3-3) رطوبت شهر ساری سال 1385……………………………………………………………………………………..92
نمودار شماره (3-4) : تغییرات جمعیت و تعداد خانوار شهر ساری طی سال های 1385- 1345…………….97
نمودار(3-5) تحولات شاخص نسبت جنسی جمعیت شهر ساری در دوره 85-1355…………………………….98
نمودار (3-6) ساختار سنی جمعیت شهر ساری در سال 1385……………………………………………………………99
نمودار (3-7) هرم سنی جمعیت شهر ساری در سال های 1385…………………………………………………………..99
نمودار(3-8)برآورد جمعیت 6ساله و بیشتر بر حسب سن و جنس و سطح سواد…………………………………..101
نمودار (3-9) : تعداد مهاجران وارد شده به استان طی سال های 1385 – 1375……………………………………105
نمودار شماره (3-10)روند افزایش مساحت شهر ساری طی سال های 1385- 1335……………………………..110
نمودار شماره (4-1) فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………….123
نمودار شماره (4ـ2)فراوانی سن ………………………………………………………………………………………………………124
نمودارشماره (4-3) فراوانی خانوار…………………………………………………………………………………………………..125
نمودار شماره (4-4)میزان تحصیلات نمونه آماری……………………………………………………………………………126
نمودار شماره (4-5) سابقه سکونت………………………………………………………………………………………………….127
نمودار شماره (4-6)شغل سرپرست…………………………………………………………………………………………………128
نمودار شماره (4-7)عمر منزل مسکونی…………………………………………………………………………………………..129
نمودار شماره (4-8) نوع منزل مسکونی…………………………………………………………………………………………130
نمودار شماره (4-9)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….130
نمودار شماره (4-10)تعداد اتومبیل………………………………………………………………………………………..131
نمودار شماره (4-11): مساحت منزل مسکونی………………………………………………………………………………..132
نمودار شماره (4-12): نوع تصرف ملک مسکونی……………………………………………………………………………133
نمودارشماره(4-13):فراوانی ساعات امنیت اجتماعی……………………………………………………………………….134
نمودار شماره (4-14): عامل انتخاب محل سکونت…………………………………………………………………………135
نمودار شماره (4-15): درخواست ساکنین محله……………………………………………………………………………..136
نمودار( 5-1) وسیله استفاده برای سرویس مدرسه براساس فرم شهر……………………………………………………187

نمودار( 5-2) مقایسه دلیل استفاده از وسیله شخصی براساس فرم شهر………………………………………………..188
نمودار (5-3) مقایسه مهمترین دلیل رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر…………………………………………….189
نمودار(5-4)مقایسه وسیله جهت رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر………………………………………………..189
نمودار(5-5) مقایسه بیشترین زمان استفاده از اتومبیل براساس فرم شهر……………………………………………..190
نمودار( 5-6) مقایسه عامل انتخاب برای تصمیم گیری در محل زندگی براساس فرم شهر……………………..194
نمودار (5-7) عامل انتخاب محل زندگی در پیرامون شهر در فرم پراکنده………………………………………………195
نمودار( 5-8) مقایسه عامل انتخاب محل زندگی در پیرامون شهر براساس فرم شهر………………………………..196
نمودار( 5-9) مقایسه میزان درآمد براساس فرم شهر……………………………………………………………………………197
نمودار( 5-10) مقایسه تعداد ماشین براساس فرم شهر…………………………………………………………………………198
نمودار( 5-11) مقایسه مساحت ملک مسکونی براساس فرم شهر…………………………………………………………198
نمودار( 5-12) مقایسه نوع ملک مسکونی براساس فرم شهر……………………………………………………………..199
فهرست جدول
جدول (1-1)سابقه و پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………….7
جدول (2-1) ویژگیهای شهر پراکنده……………………………………………………………………………………43
جدول (2-2)حالات مختلف کیفیت زندگی با ترکیب ابعاد عینی و ذهنی……………………………………….64
جدول (2-3):معیارها و زیرمعیارهای کیفیت محیط از نظر مازلو…………………………………………………..66
جدول شماره( 3-1) : جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندرا ن………………………………86
جدول شماره(3-2): تغییرخانوارشهر ساری طی سال ها ی1385 – 1345…………………………………………96
جدول (3-3)تحولات شاخص نسبت جنسی جمعیت شهر ساری در دوره 85-1355…………………………98
جدول (3-4)روند افزایش جمعیت شهر ساری در طی سال‌های 85-1375……………………………………..100
جدول (3-5) برآورد میزان سواد جمعیت 6ساله و بیشتر براساس تفکیک جنسیت……………………………101
جدول (3- 6)تحولات ضریب سکونت در شهر ساری…………………………………………………………………102
جدول (3-7)قیاس نرخ رشد جمعیت و رشد مسکن در دوره سی ساله 1355-1385……………………….102
جدول (3-8) :تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساری طی سال های 1385- 1375………………………….104
جدول (3-10)تراکم های موجود براساس برآورد طرحهای جامع وتفصیلی بین سالهای 89-1370 ……105
جدول (3-11)بررسی خصوصیات اشتغال جمعیت شهرساری طی سالهای 1365 تا 1384………………107
جدول ( 3-12): مساحت شهر ساری طی دوره های طی دوره های 1385- 1335…………………………..110
جدول (4-1)روش تعیین پراکندگی / فشردگی …………………………………………………………………………..117
جدول (4-2) کاربری های موجود درشش محله ی نمونه…………………………………………………………… 118
جدول (4-3) نتایج بدست آمده در زمینه ی میزان فشردگی و پراکندگی به تفکیک محلات……………. 122
جدول شماره (4-4) فراوانی جنسیت نمونه آماری………………………………………………………………………123
جدول شماره (4ـ5)فراوانی سن نمونه آماری……………………………………………………………………………..124
جدول شماره (4-6) فراوانی خانوار………………………………………………………………………………………….124
جدول شماره (4-6)میزان تحصیلات نمونه آماری……………………………………………………………………..125
جدول شماره (4-7) سابقه سکونت…………………………………………………………………………………………126
جدول شماره (4-8)شغل سرپرست………………………………………………………………………………………………….127
جدول شماره (4-9)عمر منزل مسکونی……………………………………………………………………………………………128
جدول شماره (4-10) نوع منزل مسکونی………………………………………………………………………………………….129
جدول شماره (4-11)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….130
جدول شماره (4-12)تعداد اتومبیل…………………………………………………………………………………………131
جدول شماره (4-13): مساحت منزل مسکونی…………………………………………………………………………………132
جدول شماره (4-14): نوع تصرف ملک مسکونی……………………………………………………………………………133
جدول شماره (4-15):ساعات امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………134
جدول شماره (4-16): عامل انتخاب محل سکونت………………………………………………………………………….135
جدول شماره (4-17): درخواست ساکنین محله……………………………………………………………………………..136
جدول(4-18)ابعاد وشاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی ……………………………………………………………..137
جدول( 4–19) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در کل شهر ساری (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……….148
جدول( 4–20) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در فرم فشرده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)…………….153
جدول( 4–21) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در فرم پراکنده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)…………….158
جدول (4–22) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در محله میرزا زمانی (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……161
جدول( 4–23) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در محله قلیچ (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……………..165
جدول(4–24) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه محله صاحب زمان (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……… 169
جدول(4–25) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در محله بلوار خزر (ابعاد کیفیت زندگی شهری)………172
جدول(4–26) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در کوی ارم (ابعاد کیفیت زندگی شهری)………………175
جدول (4–27) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه کوی شهید قاسمی (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……..178
جدول( 5–1 )مقایسه انحراف استاندارد و میانگین کیفیت زندگی شهری به تفکیک محلات و نوع فرم……185
جدول( 5–2) تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………185
جدول(5–3) تجزیه و تحلیل فرضیه شماره یک………………………………………………………………………………..186
جدول( 5–4) تجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد حمل و نقل…………………………………………………………187
جدول( 5–5)تجزیه و تحلیل فرضیه شماره دو…………………………………………………………………………………191
جدول( 5-6) تجزیه و تحلیل فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………….192
جدول( 5-7) تجزیه و تحلیل فرضیه شماره چهار……………………………………………………………………………193
جدول( 5-8) تجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد نگرش………………………………………………………………194
جدول( 5-9) تجزیه و تحلیل فرضیه شماره پنج………………………………………………………………………………196
جدول( 5-10)تجزیه و تحلیل فرضیه شماره شش…………………………………………………………………………..197
جدول (5-11) مقایسه انحراف استاندارد و میانگین کیفیت زندگی شهری به تفکیک محلات و ابعاد……….200
جدول (5-12) تحلیل واریانس در بعد کیفیت کالبدی در بین محلات…………………………………………………200
جدول( 5-13) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت کالبدی با استفاده از آزمون LSD…………………….201
جدول (5-14) تحلیل واریانس در بعدحمل ونقل کیفیت زندگی در بین محلات…………………………………201
جدول (5-15)مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت حمل و نقل با استفاده از آزمون LSD……………….202
جدول (5-16)تحلیل واریانس در بعد کیفیت اجتماعی در بین محلات……………………………………………….202
جدول (5-17) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت اجتماعی با استفاده از آزمون LSD…………………203
جدول( 5-18) تحلیل واریانس در بعد کیفیت محیطی در بین محلات……………………………………………….203
جدول (5-19) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت محیطی با استفاده از آزمون LSD…………………..204
جدول (5-20) تحلیل واریانس در بعد نگرش به محل سکونت در بین محلات……………………………………204
جدول (5-21) مقایسه استنباطی در بعد نگرش به زندگی به محل سکونت با استفاده از آزمون LSD………205
جدول (5-22) تحلیل واریانس در بعد کیفیت زندگی شهری در بین محلات……………………………………….205
جدول (5-23) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت زندگی شهری با استفاده از آزمون LSD…………..206
جدول (5-24) مقایسه استنباطی کیفیت زندگی شهری برحسب جنسیت………………………………………………206
جدول (5-25)تحلیل واریانس براساس تعداد خانوار…………………………………………………………………………207
جدول (5-26)تحلیل واریانس براساس سطح تحصیلات……………………………………………………………………..207
جدول (5-27) تحلیل واریانس کیفیت زندگی شهری براساس درآمد خانوار………………………………………….208
جدول (5-28) تحلیل واریانس کیفیت زندگی شهری براساس شغل سرپرست……………………………………..209
فهرست نقشه
نقشه شماره(3-1) جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندران……………………………………..86
نقشه (3-2) گسترش فیزیکی شهرساری بین سالهای 1385-1300…………………………………………………….108
نقشه(3-3) تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری…………………………………………………………………….114
نقشه شماره (4-1) محدوده ی محلات نمونه ی شهر ساری…………………………………………………………….118

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست تصویر
تصویرشماره (4-1) فروریختن بنا ناشی از فرسودگی و عدم رعایت نکات ایمنی ساخت و ساز …………129
تصویر شماره (4-2) درسایه ی امنیت پلیس محله و تخریب اراضی کشاورزی……………………….135
تصویر شماره (4-3)پیاده رو درمحلات نمونه……………………………………………………………………………….141
فهرست شکل
شکل(2-1) اکولوژی شهری ارنست برگس …………………………………………………………………………30
شکل(2-2)ساخت قطاعی شهر …………………………………………………………………………………………33
شکل(2-3) الگوی شهر ستاره ای …………………………………………………………………………………….35
شکل(2-2-4)ساخت چند هسته ای شهر……………………………………………………………………………..36
شکل(2-5)الگوی شهر اقماری…………………………………………………………………………………………..37
شکل(2-6) الگوی شهر خطی …………………………………………………………………………………………38
شکل(2-7) الگوی شهر شطرنجی……………………………………………………………………………………..39
شکل (2-8)الگوی شبکه محوری باروکی………………………………………………………………………….40
شکل(2-10)الگوی شهر درون گرا …………………………………………………………………………………..41
شکل(2-11) مدل مفهومی کیفیت زندگی …………………………………………………………………………68
شکل (2-12) تئوری تلفیقی کیفیت زندگی ،وینگوتو: 2003…………………………………………………70
مقدمه
فصل حاضر نگاهی براساس و شالوده اصلی تحقیق دارد وتحولات پیش رو را که در گذر ذهن پرورانده می شود را کنکاشی گذرا می نماید .امید است مباحث پژوهش با طرحی درست وگویا پی گیری شده و به نتایجی در خور دست یابد .
1-1- بیان مساله
شهر ، پدیده ای پیچید ه و پویاست که درگذر زمان همواره دچار تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی شده است. چنین تحولات وسیعی متأثر از رشد گسترده جمعیت شهری است که انتظار می رود تاسال 2020 رشدی 60 درصد ی یابد ,2012:1-16) Stavel & Beck)
اگر چه رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش داردو نیازمند مهار وهدایت است. سیاستگذاریهای آن نیز بامسئولیتی خطیرهمراه است، زیرا از یک طرف باید به زدودن نابسامانیها بپردازد و از سوی دیگر با هدایت عقلایی ساخت و سازها از بروز و پیدایش ناهنجاریها ی آن نیز جلوگیری نماید ( حمیدی ، 1376 :الف).
لذا سیاست های شهری حاضردوگونه توسعه را تشویق نموده که هریک به گونه ای متفاوت وبا عملکردهای گوناگون سعی در تغییرنواحی شهری وتوزیع جمعیت آن دارند .
– سکونت در پیرامون شهرها زمینهساز گونهای از الگوی گسترش شهری است که برآیند آن را می توان در ارتباط با نوعی از فرم ساخت ارزیابی نمود که در اصطلاح آنرا پراکنش شهری1 مینامند. در واقع گسترش افقی ،بر اساس عوامل متعددی چون : افزایش جمعیت، مهاجرت، دگرگونی بنیان اقتصادی شهر وفراهم شدن امکان بورس بازی زمین، طرحهای توسعه شهری ،قوانین و برنامههای ناکارآمد شهری و.. .شکل میگیرد (عباسزادگان، و همکار،1387). دردهه های اخیرالگوی پراکندگی موجب پیدایش پیامدهای ناگوار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی گردیده و به مسئله ای مهم تبدیل شده است.
– سیاست توسعه شهری فشرده ویا راهبرد نگاه به درون گونه ای دیگر ازتوسعه ی شهری است که به جای گسترش افقی، به رشد عمودی توجه بیشتری نمود ه وبیشترین توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمین هایی است که تحت پوشش توسعه شهری است. حامیان الگوی فشرده بر این باورندکه بخش اعظم رشد آینده جمعیت و نیاز مسکن درمنطقه را از طریق پرکردن بافت موجود شهر،افزایش متعادل تراکم، نوسازی و بازسازی مناطق متروکه وفرسوده و احیاء و تغییر کاربری بناهای قدیمی موجود برآورده می سازد. اساسا سیاست توسعه شهری در دنیا به مفهوم ارتقای بهره وری و بهینه سازی استفاده از زمین و امکان توسعه درون شهری (به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها) و ارتقای سطح دسترسی ساکنان بافت قدیمی و فرسوده شهری به خدمات شهری و اجتماعی است (سازمان عمران و بهسازی شهری،1384) .
در سالهای اخیررویکرد صرف شهر سازی به ابعاد کالبدی و کارکردی شهر ، بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن ، فلسفه وجودی شهرها ، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است . رویکرد کیفیت زندگی شهری ، لزوم تجدید نظر اساسی در اهداف و روشهای برنامه ریزی و چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده را به ضرورتی مبرم مبدل ساخته است .
الگوهای جدید توسعه شهری در راستای توسعه پایدار شهری و رفع نیازمندیهای انسانی شکل گرفته و نمی تواند معیاری کاملا استاندارد برای تمام شهرها با شرایط متفاوت فرهنگی و ویژگیهای طبیعی، ارائه دهند. اما می توان میزان بهره مندی شهروندان از کیفیت محیط شهری رادر هریک از الگو ها بررسی و بهترین پارادایم توسعه ی شهری بر اساس ابعاد کالبدی ،زیست محیطی ،اقتصادی ، اجتماعی وحمل ونقل رااز منظر شهروندان جستجو نمود .
مساحت محدوده مورد مطالعه ،براساس گزارش طرح جامع 1389،معادل6/4208 هکتاربرآورد شده است.
جمعیت شهر در سال 1375 معادل 195882 نفر و بر اساس سرشماری 1385 معادل 261293 نفر بالغ گردید . طبق برآورد جمعیت شهر ساری در سال 1389 معادل 293212نفررسیده است . نرخ رشد جمعیت شهر ساری طی دهه 1385- 1375 حدود 9/2 درصد بوده است (مشاورین مازند طرح، 1389).
در یک جمع بندی کلی در نیم قرن اخیر مساحت شهر ساری به 16 برابروجمعیت آن 12 برابر گردیده است . با توجه به مرکزیت سیاسی – اداری ، این امر فشار مضاعفی بر پیکره ی این شهر وارد نموده است.
تلویحا ساری از جمله شهرهای است که در دهههای اخیر با گسترش زیاد در سطح و در عین حال به شدت تحت تاثیر نامطلوب رشد نامتعادل و بیقواره خود به خصوص در طی 30 سال گذشته قرار گرفته است؛ از جمله وجود هکتارها اراضی رها شده و بلااستفاده واقع در محدوده طرح که بر اثر افزایش محدوده طرحهای توسعه به شهر الحاق گردیدند، نابودی اراضی کشاورزی و باغات شهر ، نبود زیر ساختهای مناسب در مناطق مختلف، تراکمهای پایین خا لص وناخالص که سبب هدر روی زمین شهری وبالا رفتن هزینه ی ایجاد زیرساختها گردیده است ؛ همه اینها در جهت مخالف با اهداف توسعه پایدار است و هر چند به نظر میرسد تلاشهایی برای کنترل روند رشد ناموزون و بیبرنامه ی شهر صورت میگیرد، مانند: بازنگری در طرحهای جامع وتفصیلی، جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز، ممنوعیت ساخت در اراضی کشاورزی و باغات، امابدلیل عدم استمرار این تمهیدات اجرایی ونبود برنامههای مدون مبتنی بر مبانی نظری مشخص، وهم چنین وجود پدیدهای به نام مهاجرت ومکانیابی سکونت گاههای خانوار بر مبنای عوامل متفاوت، ضوابط ساخت و ساز نامتناسب با شرایط روز ودر نتیجه ساخت وسازهای بیبرنامه در اینگونه اراضی و بورس بازی زمین، مشکل رشد پراکنده شهر همچنان به قوت خود باقی مانده است و آثار ناشی از آن، بار سنگینی را از نظر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر شهر تحمیل میکند. تداوم این روند می تواند به تدریج به تضعیف مدیریت شهری و ناتوانی در برنامهریزی در ارائه خدمات رسانی بهینه به ساکنین وکاهش روز افزون توانایی آن برای رفع این مشکل ودرنهایت نزول روزافزون کیفیت زندگی و کاهش پایداری در توسعه شهری منجر شود.
بنابراین پایان نامه ی حاضر درپی آن است که علاوه بر شناخت فرم شهری به بررسی نقش موثر آن بر کیفیت زندگی شهروندان درشهر ساری بپردازد .با توجه به اهمیت موضوع متاسفانه ، کمتر مورد توجه محققین ، مسئولان و دانشجویان مرتبط بر امور شهری قرار گرفته است . امید است یافته های پژوهش در برنامه ریزی های آتی سکوی پرشی برای ارائه ایده به ارائه دهندگان خدمات وطرح های توسعه شهری وافزایش عملکرد آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان گردد.
1-2- پرسش های تحقیق
سوال اصلی تحقیق
آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان رابطه وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق
1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟
1-3-پیشینه تحقیق
بامروری بر پژوهش های انجام یافته در زمینه ارزیابی و مطالعات موضوع پژوهش ،سابقه و پیشینه ی تحقیق درجدول (1-1) به شرح ذیل بیان می گردد.
جدول (1-1)سابقه و پیشینه ی تحقیق
مقاله/پایان نامهسالنویسنده /
نویسندگانموضوع پژوهشنتایج پژوهشمنابعبررسی و سنجش اسپرال و پیامدهای آن بر کیفیت زندگی 2002Reid Ewing, Pendall , Chenاینان کوشیده اند تا اسپرال ، و پیامدهای آن را بر کیفیت زندگی، اندازه گیری کنند . در تحقیق مذکور اسپرال ، توسعه مسکونی کم تراکم همراه با نواحی اداری و تجاری و مسکونی کاملاً جدا از یکدیگر، و همچنین ضعف مراکز فعالیت و محدودیت انتخاب ها در مسیرهای سفر تعریف شده اند. مجموعه این عوامل از 22 متغیر شکل گرفته که هر یک نشانگر ویژگی های اسپرال است . از طریق همین متغیرها و عوامل به دست آمده، اسپرال در 101 منطقه شهری در امریکا اندازه گیری شده است .نتایج نشان می دهند که شهرریورساید کالیفرنیا با نمره 14.22بیشترین میزان اسپرال را داشته است، و شهر نیویورک کمترین میزان را. این ویژگی ها در قالب چهار عاملِ قابل سنجش و اندازه گیری، عبارت بوده اند از:
تراکم مسکونی؛ترکیب همسایگی واحدهای مسکونی، اشتغال و خدمات (اختلاط کاربری ها)؛توان مراکز فعالیت و مرکز شهر؛دسترسی شبکه معابر
Ewing et al., 2002, 2- 31کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر۱۳۹۱عزت ا… قنواتی ، آزاده عظیمی ، امین فرجی ملایی هدف این مقاله،‏ درواقع بررسی و تحلیل کیفیّت محیط زندگی در ارتباط با رشد ناموزون شهری در شهر بابلسر است. روش این مقاله توصیفی ـ تحلیل بوده و برای تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی و نیز،‏ گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. برای تعیین نوع شکل رشد شهر از روش آنتروپی شانون استفاده شده و در ارتباط با سنجش کیفیّت محیط زندگی داده‌های به‎دست آمده در مطالعه‎ی پرسش‎نامه‌ای با استفاده از نرم‎افزار SPSS در چارچوب آزمون T،‏F و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته شده است.نتایج پژوهش نشان‎دهنده‎ی این است که شهر بابلسر طیّ دهه‌های پس از انقلاب دارای رشد پراکنده بوده که بیشتر کیفیّت محیط زندگی در این محلّه‎ها،‏ شکل گرفته از کیفیّت محیط زندگی در سایر محلّه‎های پایین‎تر دیگر است. از سویی،‏ نتایج حاکی از آن است که بین دو متغیّر رشد ناموزون شهر و کیفیّت محیط زندگی،‏ همبستگی بالایی وجود دارد.امین فرجی ملایی و همکاران،1391 شهر فشرده تئوری در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل)1390عامر نیک پور سنجش میزان پراکنش و فشردگی شهر آمل و شناخت الگوی رشد کالبدی شهر از روش ها و از مدل های کمی مانند ضریب آنتروپی شانون، مدل هلدرن، شاخص تمرکز هرفیندال، ضریب اختلاف (V.C) و تحلیل تراکم شهر در دوره های مختلف استفاده شد. برای تحلیل الگوی فضایی پارامترهای رشد شهری از تکنیک اتوکرولیشن فضایی استفاده شد. از میان مدل های مختلف تکنیک اتوکرولیشن فضایی از آماره موران استفاده شد که یکی از بهترین معیارها برای اندازه گیری به حساب می آید. این آماره اتوکورولیشن های قوی و ضعیف پارامترهای گسترش شهر آمل طی سال های 1375-1385 را مورد اندازه گیری قرار داد. سرانجام برای مشاهده و شناسایی بیشتر الگوهای فضایی، با استفاده از آماره عمومی G که یکی دیگر از روش های اتوکورولیشن فضایی محسوب می شود ، نقشه های(H0t spot) و(Cold spot) در محیط Arc Gis تهیه گردیدنتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شهر آمل در طول 40 سال اخیر تحت تإثیر الگوی اسپرال قرار داشته است، اما در دهه اخیر با کاهش سرعت پراکنش، به تمرکز در نواحی داخلی شهر گرایش پیدا نموده، که این امر شکل گیری بافت های متراکم را به دنبال داشته است. همچنین با سنجش میزان پایداری در بافت فشرده، مشخص شد روابط معناداری میان مؤلفه ها، معیارها و گویه های مرتبط با پایداری در مقیاس محله ای وجود دارد. از میان مؤلفه ها و معیارهای تعریف شده، مولفه و معیارهای اجتماعی نقش بیشتری در پایداری فرم فشرده بر عهده دارند. همچنین در تحلیل استراتژیک صورت گرفته نیز مشخص شده که راهبردهای توسعه برای پایداری فرم فشرده از نوع ST یا استراتژی تنوع بوده، که هدف آن تأکید بر نقاط قوت درونی به دنبال از بین بردن تهدیدهای بیرونی است .نیک پور 1390
معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری مورد مطالعه : مرکز شهر خرم آباد1385افشین کوکبیبه منظور اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای موردنظر و هم چنین مشخص کردن جایگاه مرکز شهر خرم آباد در سلسله مراتب مراکز شهری به لحاظ سطح زندگی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مقایسه دودویی معیارها) جهت اتخاذ تصمیم نهایی ا ستفاده شده است. نتایج مطالعات و ارزیابی بیانگر قرار داشتن مرکز شهر خرم آباد در رده مراکز شهری با کیفیت زندگی شهری پایین بوده است.
کوکبی 1385سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان1390احمد خادم الحسینی و حسین منصوریان ، محمدحسین ستاری
داده های مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهای شهری در شهر نورآباد جمع آوری شده است. روش های آماری از قبیل تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T برای سنجش کیفیت زندگی و تحلیل و ارزیابی روابط آن با برخی از خصوصیات فردی استفاده شده است.نتایج حاصله نشان می دهد، حدود 9.7 درصد پاسخگویان در شهر نورآباد به طور کامل از کیفیت زندگی خود راضی و حدود 2.3 درصد کاملاً ناراضی هستند. حدود 88 درصد پاسخگویان نیز دارای میزان رضایتی بین این دو حد بالا و پایین هستند. علاوه بر این درک شده که کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که توسعه کالبدی، رضایت از امکانات، سرمایه اجتماعی، بهزیستی ذهنی، محیط محلی و آرامش شهری ابعاد آن را در شهر نورآباد تشکیل می دهند و عامل بهزیستی نیز حدود 35 درصد تغییرات آن را تبیین می کند.احمد خادم الحسینی و همکاران1390سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران 1389مجتبی رفیعیان و فرزین امین صالحی؛ علی اکبر تقوایی
روش انجام این تحقیق بر‌مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج‍‍زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار می‌گیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه ی تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت‌مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند.سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (5>98/2>1) ارزیابی و وجود رابطه معنا‌دار (05/0> P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.مجتبی رفیعیان و همکاران1389″ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان)”1390عبدالرضا رکن الدین افتخاری و احدالله فتاحی ، مجتبی حاجی پور روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از عملیات میدانی، از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t، تحلیل واریانس) استفاده شده، و سپس نرم افزار GIS برای نشان دادن توزیع فضایی به کار رفته است. جامعه آماری در این پژوهش، مجموعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان است با جمعیت ۸۱۰۳۹ نفر در قالب ۱۲۴۵۱ خانوار. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چندمرحله ای است که براساس تخصیص متناسب ۲۱ روستا انتخاب شده است. برای تکمیل پرسشنامه ها ۳۱۵ نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شدند
. براساس دیدگاه های جامعه نمونه، می توان کیفیت آموزش، محیط مسکونی و محیط فیزیکی، سلامت و امنیت، و نیز درآمد و اشتغال را پایین تر از حد متوسط ارزیابی کرد؛ و کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی را در حد متوسط دانست. همچنین یافته های تحقیق نشان از آن دارند که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان در تمام مولفه های موثر بر کیفیت زندگی به لحاظ موقعیت مکانی و بعد فاصله، می توان تفاوت معناداری را مشاهده کرد. این به گونه ای است که ساکنان روستاهای دشتی رضایتمندی بیشتری از مولفه های مذکور داشته اند، و پس از آنان مردم ساکن در روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی جای می گیرند. دیگر اینکه به لحاظ بعد فاصله، جز مولفه اقتصادی که تفاوت معناداری نداشت، تفاوت در دیگر مولفه ها (کیفیت محیطی، کالبدی و اجتماعی) معنادار بود.افتخاری و همکاران1390تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مورد شهر بابلسر”1389امین فرجی ملاییروش به کار رفته استفاده از پرسشنامه با مقوله ارتباطات، دسترسی، مسکن، امنیت، مشارکت، گذران اوقات فراغت، تامین نیازهای روزمره وتسهیلات شهری بوده است . برای تعیین حجم نمونه پرسشنامه فرمول کوکران مورد استفاده قرار گرفته است . که برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و آزمونهایی چون آزمون نرمال بودن توزیع داده ها (کولموگروف – اسمینرف و شاپیرو- ویلک)، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه،( (ANOVA آزمون توکی((HSDTukey استفاده شده است. در عین حال محلات شانزده گانه شهر بابلسر از بعد مقولات هشتگانه مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش دیگر از این پایان نامه از روشهای تحلیل چندمعیاره ,SAW ELECTRE ,TOPSISجهت تعیین سلسله مراتب کیفیت زندگی در محلات شهر بابلسر بهره گرفته شده است. درنهایت با استفاده از نرم افزار Arc.GISتوزیع فضایی نتایج به دست آمده در قالب نقشه ارائه شده است .نتایج تحقیق حاکی از این است که میان محلات مختلف شهر بابلسر از بعد شاخصهای مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.امین فرجی ملایی1389سنجش وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی : گنبدقابوس1385کاظم جاجرمی و ابراهیم کلتهوضعیت کیفیت زندگی را با توجه به 25 فاکتور که در3 گروه طبقه بندی شده اند، بررسی می کند. داده های این تحقیق به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شده وبه سنجش الگوهای ذهنی افراد از وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله شان پرداخته و میزان آن را درکل شهر و نواحی مختلف مورد مقایسه قرار می دهد.شاخص های کیفیت زندگی ازنظر شهروندان گنبدی در نواحی مختلف شهر تفاوت شدیدی را نشان می دهدجاجرمی و کلته 1385بررسی اثرات رشد فیزیکی شهر تهران بر اراضی منطقه 51389لیلا واحدیان بیکیبرای بررسی وضعیت اراضی شهر تهران و منطقه 5 ابتدا تصاویر ماهواره ای شهر تهران برای سال های 1352، 1359، 1369، 1379 و 1388 تهیه شد، سپس با استفاده از نرم افزار ENVI و روش بیشترین احتمالات، کاربری های مورد نظر را طبقه بندی کرده و با استفاده از نرم افزارGIS آن ها را به نقشه تبدیل نموده اند و درصد کاربری های شهری، باغی، کشاورزی، فضای سبز و کاربری بایر را در شهر و منطقه را بدست آوردند؛ سپس با روی هم گذاری لایه ها و نقشه های کاربری اراضی منطقه طی سال های 1345، 1365 و 1388 درصد تغییرات کاربری منطقه را مشخص کرده و سرانه کاربری های منطقه را در سال 1388 با سرانه های استاندارد طرح های شهری و سرانه ی کاربری ها در شهر تهران مقایسه نموده اند. نزدیک به 988 هکتار از اراضی مرغوب باغی و کشاورزی منطقه بر اثر پراکنش شهری از بین رفته و بیشترین درصد آن تبدیل به اراضی با کاربری مسکونی شده است. با استفاده از مدل های کمی مثل تراکم، ا ندازه ی فیزیکی متروپل، درجه تجمع و مدل تخلخل گونه ی شهر به صورت پراکنش افقی تشخیص داده شده است.واحدیان بیکی1389ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت1391میرنجف موسوی وعلی باقری کشکولی
به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت از شاخص ها ی عینی شامل 4 شاخص اصلی (جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی- کالبدی- زیست محیطی)و 36 مولفه استفاده شده است.جامعه آماری 306 نفر از ساکنین محلات شهر سردشت است. محاسبه میانگین برخوردار ی نشان داده که درشاخص های(جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی- کالبدی و زیست محیطی)به عنوان شاخص تلفیقی، محله کا ینه مر با2/ 74 درصد مطلوب ترین وضعیت کیفیت زندگی و محله مارغان با 7/5974.2درصد پایین ترین میزان کیفیت زندگی را را دارا هستند. مدل تحلیل واریانس چند متغیره نابرابری بین محلات در برخورداری را با سطح اطمینان99 درصد مورد تایید قرار می دهد. همچنین آزمونtتک نمونه ای نشان دهنده این است که شرایط کیفیت زندگی در سطح ، محلات شهر سردشت کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه 71درصد از بالا بودن کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت ناشی از شاخص ها ی اجتماعی، اقتصا دی،کالبدی و زیست محیطی است.متغیرها ی کالبد ی با میزان 867/0
بیشترین آثار را در بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت داشته است.
موسوی وهمکار1391بررسی نحوه ی توزیع خدماتی چون پارک و زمین بازی درمحله در شهرهای آمریکا1998-1996تالن2 (1996 ) و انسلین 3(1998 )مبنای کار این تحقیقات در عدالت فضایی، رویکرد “نیاز محور ” بوده و برای تحلیل نحوه ی توزیع خدمات شهری، از شاخص دسترسی استفاده کرده اند.برای دستیابی به عدالت فضایی باید خدمات وتسهیلات در ارتباط با مشخصه ی اقتصادی – اجتماعی افراد، مکانیابی و توزیع شود.تالن1996 و انسلین 1998 سنجش شاخص یکپارچه ی دسترسی محور در ارتباط با عدالت فضایی در خدمات عمومی شهری” در یکی ازشهرهای تایوان2005تسو4 و همکارانسعی در ارائه ی شاخصی یکپارچه از عدالت فضایی داشته اند. آنها سه مشخصه: شعاع خدمات رسانی و شعاع تاثیرگذاری منفی تسهیلات، تاثیرگذاری متفاوت خدمات گوناگون بر ساکنین و کیفیت متفاوت تسهیلات هم نوع، را برای توزیع خدمات در نظر گرفته و با ترکیب این سه مشخصه، شاخص یکپارچه سنجش عدالت فضایی رامطرح کرده اند و برای نمایش الگوی فضایی، شاخص عدالت فضایی ،از روش خود همبستگی فضایی محلی استفاده کرده اند. نتایج یافته های آنها، بیانگر توزیع ناعادلانه خدمات عمومی در این شهر بوده است.
تسو و همکاران2005
رویکردی چند جانبه به کیفیت زندگی شهری(شهراستانبول)2001آلنگین و همکارانهدف از این مقاله ،مدل سازی انتظارات ،اولویت ها و نیازهای ساکنین شهراستانبول ،بااستفاده از یک راهبرد چند جانبه بوده است واز شاخص های عینی برای سنجش کیفیت زندگی شهری استانبول استفاده نمودند .بدین منظور ابعادی از کیفیت زندگی شهری را که در شهر استانبول دارای اهمیت بیشتری بوده ،شامل کیفیت محیط فیزیکی ،کیفیت محیط اجتماعی ،کیفیت محیط اقتصادی ،کیفیت حمل و نقل و ارتباطات را تعیین کرده و به منظور سنجش این ابعاد نیزشاخصهایی را تدوین نمودند و هر کدام از این ابعاد و شاخص ها را بارویکرد چند جانبه مورد وزن دهی قرار دادند.اولویت بندی جنبه های مختلف کیفیت زندگیشهری استانبول جهت تمرکز اقدامات وراهبرد های شهر سازی بوده است که در میان جنبه های مختلف کیفیت زندگی شهری ،موضوع پیدا کردن شغل رضایت بخش دارای بیشترین اهمیت وقرارگیری ساختمان هادارای کمترین اهمیت بوده است .Uiengin et al,2001با استفاده از شاخص های ذهنی به ارزیابی کیفیت زندگی در شهر تایپه2008یانگ جانگ لی 331 نفر از ساکنان شهر تایپه به منظور پیمایش ارزیابی ذهنی ساکنان از کیفیت زندگی مورد مطالعه گرفته استمحل زندگی، زناشویی، سن، تحصیلات، و درآمد قلمروهای مختلف رضایت را تحت تاثیر قرار می دهند . علاوه بر آن، وضعیت اجتماع، تعلقات محلی، و رضایت از محله بیشترین تاثیر را بر رضایت از کیفیت زندگی دارند. Lee,2008منبع :استنتاج از منابع مختلف
همانگونه از مطالب فوق درمی یابیم ، فرم کالبدی شهر وکیفیت زندگی از جمله موضوعاتی بوده که پژوهشگران زیادی به طورجداگانه در سطوح ملی و بین المللی به آن پرداخته اند ؛اما قابل ذکر است که پژوهش حاضر به دلیل بررسی تاثیر فرم فشرده و پراکنده برکیفیت زندگی از پژوهش های نو و بدیعی است که در سطح ملی صورت گرفته است .امید است تاپژوهش حاضر راهی روشن درپیش روی دیگر پژوهشگران قرار دهد.
1-4- ضرورت اهمیت تحقیق
شهر ساخته و پرداخته اندیشه بشری و محصول تفکر اوست و از این رو، شهر در جوامع مختلف سیما و منظری متفاوت را به نمایش می گذارد . بر این اساس، الگوهایی که برای ساماندهی و برنامه ریزی شهرها تدوین می شود، نمی تواند معیاری کاملا استاندارد برای تمام شهرها با شرایط متفاوت فرهنگی و ویژگیهای طبیعی، ارائه دهد .
تصمیم گیری در مورد شهر با خصایص منحصر به فردش در اقصی نقاط دنیا که مکانیزم خاصی بر آن حاکم است، صرفا بر مبنای نسخه از پیش نگاشته شده بدون تعدیل تئوریک و عملی، امکانپذیر نیست.
اگرچه فرم شهر از تمامی عناصر و اجزای کالبدی قابل رویت شهر شکل می پذیرد و متشکل از عناصر طبیعی و مصنوع بوده وبه نوعی تبلور فضایی و شکلی فعالیت های جوامع است؛اما ماهیتی ترکیبی و سه بعدی دارد که نه تنها در سطح، بلکه در حجم نیز تجسم می یابد. کوچکترین اجزا و عناصر این ترکیب در چارچوب عناصر مصنوع انسان، ساختمان ها، شبکه راه ها، فضاهای باز و تاسیسات شهری هستند. محیط طبیعی با عناصر عمده ای مثل زمین و ناهمواری های آن، جریان های آبی و پوشش گیاهی در چگونگی و فرم ترکیب عناصر کالبدی دخالت دارند. هر کدام ازاین عناصر که به منزله یک سلول شهری هستند، به تنهایی فرم ویژه خود را دارند و ترکیب مجموعه ای از آنها نیز به پدید آمدن فرم شهری منجر می شود.
در کشور ما تا زمانی که الگوی رشد شهرها ارگانیک و تعیین کننده ی رشد شهرنیز عوامل درون زا و محلی بوده اند؛ زمین شهری نیز کفایت کاربری سنتی شهری را می داده و برحسب شرایط اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی، فضای شهر را به طور ارگانیک سامان می داده است .لیکن از زمانی که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت و در آمد های حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق گردید و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهانی تحت تاثیر آن قرار گرفت سرمایه گذاری در زمین شهری تشدید شد و این نقطه ضعف اصلی بازار خصوصی بدون برنامه ی زمین، الگوی توسعه ی بسیاری از شهرهای ایران را دیکته کرده است (ماجدی ،1378 : 6).

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید