2 ـ 2 ـ 3 ـ نظریه نئوکلاسیک ها19
2 ـ 2 ـ 4 ـ نظریه مزد کارایی:20
2 ـ 2 ـ 5 ـ نظریه داخلی ها ـ خارجی ها20
2 ـ 2 ـ 6 ـ نظریه تودارو20
2ـ3 ـ معانی و مفاهیم اعتبارات خرد20
2-3 ـ 1 ـ اعتبارات خرد و توسعه روستایی23
2ـ3ـ2 ـ اعتبارات خرد وکاهش فقر25
2 ـ 3 ـ 3 ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی28
2 ـ 4 ـ دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی30
2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی30
2 ـ 4 ـ 2 ـ دیدگاه بازار گرا31
2 ـ 4 ـ 3 ـ دیدگاه دولت گرا31
2 ـ 4 ـ 4 ـ دید گاه جامعه گرا32
2 ـ 4 ـ 5ـ رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی32
2 ـ4 ـ 6 ـ رویکرد جدید تأمین مالی روستایی33
2 ـ 5 ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی33
2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی34
2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی35
2 ـ 6 ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان35
2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش36
2 ـ 6 ـ 2 ـ چین37
2 ـ 6 ـ 3 ـ پاکستان37
2 ـ 6 ـ 4 ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا38
2 ـ 7 ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران39
2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران40
2 ـ 9 ـ نتیجه گیری فصل دوم40
فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی واقتصادی منطقه
3 ـ 1 ـ ویژگی های طبیعی شهرستان لنگرود45
3 ـ 1 ـ 1 ـ مو قعیت جغرافیایی45
3ـ 1 ـ 2 ـ زمین شناسی56
3 ـ 1 ـ 3 ـ زمین شناسی اقتصادی56
3 ـ 1 ـ 4 ـ آب وهوا57

3 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ بارندگی58
3 ـ 1 ـ 4 ـ 2 ـ درجه حرارت60
3 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ رطوبت نسبی64
3 ـ 1 ـ4 ـ 4 باد66
3 ـ 1ـ 4 ـ 5 ـ تعداد روزهای یخبندان67
3 ـ 1 ـ 5 ـ توپوگرافی67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ ناحیه جلگه ای67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ نواحی کوهپایه ای67
3 ـ 1 ـ 5 ـ 4 ـ نواحی کوهستانی67
3 ـ 1 ـ 6 ـ خاک شهرستان لنگرود68
3 ـ 1 ـ 7 ـ پوشش گیاهی:69
3 ـ 1 ـ 8 ـ جنگل70
3 ـ 1 ـ 9 ـ مراتع( چمنزار)70
3 ـ 1 ـ 10 ـ محیط زیست71
3 ـ 1 ـ 11 ـ رودخانه ها:71
3 ـ 1 ـ 11 ـ 1 ـ رودخانه شلمانرود72
3 ـ 1 ـ 11ـ 2 ـ رود خانه بارکیلی رود72
3 ـ 1 ـ 11 ـ 3 ـ رودخانه لنگرود رودخان73
3 ـ 2 ـ ویژگی های انسانی74
3 ـ 2 ـ 1 ـ جمعیت و سکونتگاه74
3 ـ 2 ـ 2 ـ وضعیت برخورداری دهستانهای منطقه از امکانات و خدمات79
3 ـ 3ـ بررسی خصوصیات اقتصادی شهرستان81
3 ـ 3 ـ 1 ـ صنعت81
3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ اقتصاد صنعت و معدن81
3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ تولیدات صنعتی83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ معدن83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ ناحیه صنعتی اطاقور83
3 ـ 3 ـ 1 ـ 5 ـ شهرک صنعتی لنگرود83
3 ـ3 ـ 2 ـ صنایع روستایی84
3 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ صنایع روستایی دهستان چاف85
3 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ صنایع روستایی دهستان دیوشل85
3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ صنایع روستایی دهستان گل سفید86
3 ـ 3 ـ 2 ـ 4 ـ صنایع روستایی دهستان اطاقور86
3 ـ 3 ـ 2 ـ 5 ـ صنایع روستایی دهستان لات و لیل87
3 ـ 3 ـ 2 ـ 6 ـ صنایع روستایی دهستان دریاسر88
3 ـ 3 ـ 2 ـ 7 ـ صنایع روستایی دهستان مریدان88
3ـ 3 ـ 3 ـ صنایع دستی89
3 ـ 4 ـ کشاورزی89
3 ـ 4 ـ 1 ـ کشاورزی دهستان چاف90
3 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ کشاورزی دهستان دیوشل91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ کشاورزی دهستان گل سفید91
3 ـ 4ـ 1 ـ 3 ـ کشاورزی دهستان اطاقور91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 4 ـ کشاورزی دهستان لات و لیل91
3 ـ 4 ـ 1 ـ 5 ـ کشاورزی دهستان دریاسر92
3 ـ 4 ـ 1 ـ 6 ـ کشاورزی دهستان مریدان92
3 ـ 4 ـ 2 ـ برنجکاری95
3 ـ5 ـ دام، طیور و سایر محصولات97
3 ـ 5 ـ 1 ـ صید و صیادی:98
3 ـ 6 ـ خطوط ارتباطی:99
3 ـ 7 ـ نتیجه گیری فصل سوم99
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات
مقدمه102
4 ـ 1 ـ وام های خود اشتغالی102
4 ـ 1 ـ 2 ـ ویژگی های فردی104
4 ـ 1 ـ 3 ـ وضعیت تأهل105
4 ـ 1 ـ 5 ـ سواد105
4 ـ 1 ـ 6 ـ وضعیت برخورداری از امکانات افراد وام گیردنده107
4 ـ 1 ـ 7 ـ وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام107
4 ـ 1 ـ 8 ـ محصولات کشت شده توسط دریافت کنندگان وام 108
4 ـ 1 ـ 9 ـ نوع محصولات دریافت کنندگان وام109
4 ـ 1 ـ 10 ـ مساحت باغات دریافت کنندگان وام110
4 ـ 1 ـ 11 ـ تعداد قطعات زمین دریافت کنندگان وام110
4 ـ 1 ـ 12 ـ تعداد دام نگهداری شده توسط دریافت کننده گان وام111
4 ـ 1 ـ 13 ـ تعداد طیور نگهداری شده توسط دریافت کنندگان وام111
4 ـ 2 ـ سال اخذ وام112
4 ـ 2 ـ 1 ـ میزان وام دریافتی112
4 ـ 2 ـ2 ـ تعداد افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند114
4 ـ 3 ـ اشتغال115
4 ـ 3 ـ 1 ـ وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام115
4 ـ 3 ـ 2ـ انواع مشاغل ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام117
4 ـ 3 ـ 3 ـ افراد وام گیرنده ای که با دریافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند120
4 ـ 3 ـ 4 ـ میزان توسعه شغل افراد دریافت کننده وام121
4 ـ 4 ـ مراکز پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان123
4 ـ 5 ـ نظرات دریافت کنندگان وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل124
4 ـ 6 ـ افرادی که وام های دریافتی را غیر از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد126
4 ـ 7 ـ نظر وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها126
4 ـ 8 ـ میزان نظارت مسؤلین امر بعد از اعطای اعتبارات127
4 ـ 9 ـ عمده ترین مشکلات وام از نظر دریافت کنندگان وام127
4 ـ 10 ـ وام های خود اشتغالی و نظر دریافت کنندگان در مورد اثرات آن128
4 ـ 11 ـ نقش اعتبارات دریافتی در توانمندسازی اقتصادی وام گیرندگان131
4 ـ 12 ـ نتیجه گیری فصل چهارم133
فصل پنجم : نتیجه گیری و آزمون فرضیات

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه136
5 ـ 1 ـ آزمون فرضیات136
5 ـ 1 ـ 1 ـ فرضیه اول136
5 ـ 1 ـ 2 ـ فرضیه دوم138
5 ـ 1 ـ 3 ـ فرضیه سوم139
5 ـ 2 ـ نتیجه گیری نهایی141
5 ـ 3 ـ مشکلات منطقه مورد مطالعه143
5 ـ 4 ـ پیشنهادات143
منابع
منابع فارسی147
منابع لاتین155
ضمائم159
فهرست جداول
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرنده……………………………………….11
جدول شماره (1ـ2): نقش و جایگاه اعتبارات خرد در توسعه روستایی( انگاره قدیم و انگاره جدید )25
جدول شماره(2-2 ): اسامی، اهداف، مشکلات و موانع نهاد های دولتی پرداخت کننده اعتبارات خرد در ایران39
جدول شماره(1-3): تقسیمات سیاسی شهرستان لنگرود46
جدول (2 ـ 3) میانگین بارندگی ( میلیمتر)لنگرود طی دوره 13 ساله ( 1392 ـ 1380 )59
جدول(3-3 ): میانگین دما لنگرود طی دوره 13 ساله ( 1392ـ1380)61
جدول(4-3 ) میانگین حداقل دما لنگرود طی دوره 13 ساله( 1392 ـ 1380 )62
جدول (5 ـ 3 ) میانگین حداکثر دمای لنگرود دوره آماری 13 ساله ( 1392ـ 1380 )63
جدول(6 ـ 3 )درصد میانگین رطوبت نسبی لنگرود طی دوره ( 1392 ـ 1380 )65
جدول(7 ـ 3 ) میانگین 13 ساله بارندگی، درجه حرارت و رطوبت ( 1392 ـ 1380 )66
جدول شماره ( 8 ـ 3 )ایستگاه هیدرومتری72
جدول شماره(9 ـ 3 ) معدل بارندگی ماهانه ایستگاههای کلچال و شلمان و ضریب همبستگی آنها بادبی متوسط ماهانه73
جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ویژگی اساسی رودخانه لنگرود73
جدول (11 ـ 3 )جمعیت شهرستان لنگرود بر اساس سرشماری سال 9074
جدول شماره(12 ـ 3) تعداد جمعیت و نرخ رشد به تفکیک روستاها طی 90 ـ 6575
جدول(13 ـ 3 ) درصد شهرنشینی و روستانشینی شهرستان لنگرود75
جدول شماره ( 14 ـ 3 ) جمعیت مرد و زن، نسبت جنسی، خانوار، بعد خانوار، به تفکیک دهستان76
جدول شماره ( 15 ـ 3 )جمعیت 6 ساله و بیشتر زنان و مردان به تفکیک دهستان سال 9076
جدول (16 ـ 3 )نرخ باسوادان زن و مرد به تفکیک دهستان سال 9077
جدول شماره(17 ـ 3 ) جمعیت فعال، مشارکت اقتصادی،نرخ مشارکت اقتصادی، شاغلان مرد و زن به تفکیک دهستان 9078
جدول (18 ـ 3) نرخ شاغلان مردان و زنان، جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری مردان و زنان به تفکیک دهستان 9079
جدول شماره(19 ـ 3) درصد برخورداری از خدمات به تفکیک دهستان سال 9080
جدول شماره(20 ـ 3) درصد برخورداری از خدمات به تفکیک دهستان سال 9080
جدول شماره(21 ـ 3) تعداد کارگاه اقتصادی به تفکیک سطوح اشتغال82
جدول شماره (22 ـ 3 ) صنایع روستایی84
جدول شماره(23 ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان چاف و شاغلین آن85
جدول شماره(24 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان دیوشل و شاغلین آن85
جدول شماره(25 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان گل سفید و شاغلین آن86
جدول شماره(26 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان اطاقور و شاغلین آن86
جدول شماره(27ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان لات و لیل و شاغلین آن87
جدول شماره(28 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان دریاسرو شاغلین آن88
جدول شماره(29 ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی دهستان مریدان و شاغلین آن88
جدول شماره (30 ـ 3 ) صنایع دستی89
جدول شماره ( 31 ـ 3 )سطح زیرکشت، تولید و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال9393
جدول شماره(32 ـ 3 ) آمار محصولات باغی ( میوه های سردسیری و خشک )شهرستان لنگرود سال 9394
جدول شماره (33 ـ 3 )سطح زیر کشت و عملکرد برنج95
جدول شماره (34 ـ 3 )تولید برنج96
جدول شماره(35ـ 3) مکانیزاسیون96
جدول شماره(36 ـ 3 ) هزینه های تولید97
جدول شماره(37ـ 3) خلاصه وضعیت برنجکاری97
جدول شماره (38 ـ 3 )فعالیت شرکت ابریشم ایران در استان گیلان سال 139098
جدول شماره ( 1-4 )آمار افراد دریافت کننده وام های خود اشتغالی مناطق روستایی شهرستان لنگرود در طی سالهای 91 ـ 85102
جدول شماره ( 2-4 )تعداد افراد وام گیرنده در روستاهای شهرستان لنگرود103
جدول شماره (3-4 ): گروه های سنی دریافت کننده وام104
جدول شماره (4-4 )وضعیت تأهل دریافت کنندگان وام105
جدول شماره( 5ـ4 ) سطح تحصیلات دریافت کنندگان وام106
جدول شماره (6-4) وضعیت برخورداری از امکانات دریافت کنندگان وام107
جدول (7-4 )وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام108
جدول شماره(8-4 )نوع کاشت محصولات کشت شده توسط دریافت کنندگان وام109
جدول شماره(9-4) مساحت زمین زراعی دریافت کنندگان وام110
جدول شماره (10-4) مساحت باغات دریافت کنندگان وام110
جدول شماره (11-4)تعداد قطعات زمین دریافت کنندگان وام111
جدول شماره(12-4) تعداد دام دریافت کننده گان وام111
جدول شماره (13-4) تعداد طیور دریافت کنندگان وام112
جدول شماره(14-4) سال اخذ وام112
جدول شماره(15-4 ) میزان وام دریافتی113
جدول (16-4 )افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند115
جدول (17-4 )وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام 116
جدول شماره(18-4) مجموع وام های اعطایی به دریافت کنندگان وام مصاحبه شونده117
جدول شماره (19-4 )نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام118
جدول شماره(20-4 ) نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش کشاورزی119
جدول شماره (21-4 )نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش خدمات120
جدول شماره (22-4) نوع اشتغال ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام در بخش صنعت120
جدول شماره (23-4)افراد وام گیرنده ای که با دریافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند121
جدول (24-4) میزان توسعه شغل گذشته وام گیرندگان122

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره(25-4)تعداد وام گیرندگانی که برای توسعه شغل خود به سرمایه مجدد نیاز دارند123
جدول شماره (26-4)مراکز پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان123
جدول شماره (27-4)نظرات دریافت کننده وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش کشاورزی125
جدول شماره (28-4)نظرات دریافت کننده وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش خدمات125
جدول شماره (29-4)نظرات دریافت کننده وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل در بخش صنعت125
جدول شماره (30-4)افرادی که وام های دریافتی را غیر از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد126
جدول شماره (31-4)نظر وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها126
جدول شماره (32-4)نظارت صورت گرفته در طی مصرف وام توسط مسؤلین127
جدول شماره(33-4) عمده ترین مشکلات وام از نظر دریافت کنندگان اعتبارات128
جدول شماره (34-4)اعتبارات و نظر دریافت کنندگان وام، در مورد اثرات آن129
جدول شماره (35-4)نظرات دریافت کنندگان وام براثرات وام های خود اشتغالی129
جدول شماره(36-4) نظر دریافت کنندگان وام بر مؤلفه های زیر130
جدول شماره(37-4)آزمون کای اسکوار131
جدول شماره (38-4 )افرادی که با وام پرداخت شده شغل ایجاد کرده اند131
جدول شماره(39-4 ) تأثیر وام های خود اشتغالی دریافتی بر توانمندسازی اقتصادی وام گیرندگان132
جدول شماره(40-4 )رابطه بین میزان وام های دریافتی با متغیر های مورد بررسی بر اساس ضریب همبستگی اسپرمن133
جدول شماره (5 ـ 1 )آزمون کای اسکوار136
جدول شماره(5 ـ 2 )میزان تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل137
جدول شماره(5 ـ 3 )رابطه بین مبلغ وام دریافتی و ایجاد شغل138
جدول شماره( 5 ـ 4 )آزمون V گرامر139
جدول شماره(5 ـ 5 )آمار توصیفی آزمون فریدمن140
جدول شماره(5 ـ 6 ) رتبه بر اساس آزمون فریدمن( تفاوت بین اثرات وام)141
جدول شماره (5 ـ 7 ) آزمون توصیفی( بین اثرات وام)141
فهرست نمودارها
نمودار (1-4)گروه سنی دریافت کنندگان وام105
نمودار(2-4)سطح تحصیلات وام گیرندگان106
نمودار شماره (3-4) وضعیت برخورداری از امکانات وام گیرندگان108
نمودار(4-4)محصولات کشت شده توسط وام گیرندگان109
نمودار(5-4)میزان وام دریافتی توسط وام گیرندگان114
نمودار(6-4) افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کرده اند115
نمودار(7-4)وضعیت اشتغال دریافت کنندگان وام116
نمودار(8-4)نوع اشتغال ایجاد شده توسط وام گیرندگان119
نمودار(9-4) درصد افراد وام گیرنده که شغل خود را توسعه داده اند121
نمودار(10-4)میزان توسعه شغل گذشته توسط وام گیرندگان122
نمودار(11-4) مراکز پرداخت تسهیلات124
فهرست شکلها و نقشه ها
شکل شماره 1 ـ 1 : مراحل تحقیق14
شکل شماره (1-2)……………………………………………………………………………………………………………………………43
نقشه شماره (1-3)تقسیمات سیاسی شهرستان لنگرود47
نقشه شماره( 2-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده شهرستان لنگرود48
نقشه شماره(3-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان چاف49
نقشه شماره (4-3 ) پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان گل سفید50
نقشه (5-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان دریاسر51
نقشه شماره(6-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان اطاقور52
نقشه شماره(7-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان لات و لیل53
نقشه شماره(8-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان دیوشل54
نقشه شماره(9-3)پراکنش مکانی روستاهای نمونه برداری شده در سطح دهستان مریدان55
چکیده
بررسی تاثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای شهرستان لنگرود
سپیده نیک صفت
بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی اقتصاد ایران به شمار می رود و بین فرصتهای موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست، مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا در مناطق روستایی علاوه بر بیکاری در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختارهای اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند، وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند ابزاری برای خود اشتغالی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی( نمونه روستاهای شهرستان لنگرود) پرداخته شده است، نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی، و جامعه آماری تحقیق تمام روستاهای شهرستان لنگرود می باشد، با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه، افراد با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک منظم انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و روش تجزیه تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی( میانگین و توزیع فراوانی) و آ مار استنباطی ( ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آماره t تک نمونه، خی دو ، وی کرامر، فریدمن استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین نتایج بررسی نشان می دهد که بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه مثبتی وجود دارد و نیز از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
واژگان کلیدی: وام خود اشتغالی، سرمایه ، ایجاد شغل، بیکاری، نواحی روستایی
Abstract
scrutiny the effect of self-employment loans to create jobs in rural areas(case study: langrood city)
Sepideh niksefat
Unemployment and employment situation in the country, including Iran’s economy faces serious challenges And the job opportunities in the country and the vast majority of the unemployed and job seekers is no harmony. The concept of unemployment in rural areas with unemployment in urban areas differs somewhat as a result of population growth and higher unemployment in rural areas, in addition to economic structures and investment restrictions, increasing urban populations. Before people can begin working capital should be no capital is an important factor that can be a tool for self-employment.In this study, self-employment loans in creating employment opportunities in rural areas (villages city Langrood sample) is discussed, Type of applied research, research methods, descriptive, and statistical community Langrood all villages city is, according to the extent of the study area were selected using systematic sampling regularly. In the present study, data collection, library and field (questionnaires, interviews and observations) and analyze the data using descriptive statistics (mean and frequency) and inferential statistics (including Spearman correlation coefficient, one-sample t-statistic , square, Cramer’s V, Friedman used. The results show that the correlation between education and success in job creation, there is a significant relationship And the results show that the amount of self-employment loans and create jobs in rural areas there is a positive relationship and also the loan recipients, there were no significant differences between the effects of the loan.
Keywords: self-improvement loan, investment, job creation, unemployment, rural areas

پیشگفتار
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و. . . جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون، در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت. دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و . . . سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استرا تژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است اعتبارات خرد است، اهمیت این شیوه به گونه ای بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. اعطای وام به روستاییان شهرستان لنگرود توسط نهادهای بانک کشاورزی، صندوق مهر امام رضا (ع)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی بوده است.
با توجه به موارد گفته شده، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات وام های خود اشتغالی، در 5 فصل و به شرح زیر است؛
فصل اول شامل چارچوب کلی تحقیق در ارتباط با وام های خود اشتغالی می باشد. فصل دوم مبانی نظری تحقیق است، در این فصل به بررسی تعاریف و مفاهیم اعتبارات و مکاتب، و سپس به بررسی مفاهیم و تعاریف خود اشتغالی و تجارب کشورهای موفق در این زمینه و همچنین تجارب و انواع اعتبارات روستایی در ایران پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسی ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در سه بعد طبیعی، انسانی، اقتصادی پرداخته شده است. فصل چهارم، شامل تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در مطالعات میدانی می باشد، در فصل پنجم هم به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است.
1 ـ 1 ـ طرح مسأله
بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی در اقتصاد ایران به شمار می آید و بین فرصت های موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست. آمار به دست آمده حاکی از آن است که روز به روز برخیل بیکاران افزوده شده و دولت را با حجم عظیم تقاضا برای ورود نیروی کار به بازار کار مواجه می سازد. مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا، درمناطق روستایی علاوه بربیکاری طبیعی در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. عواملی همچون تقاضای ناکافی برای نیروی کار، عدم تعادل بین فرصت های اشتغال و توانایی های افراد، نهاده های نامناسب و نابسامانیهای بازار از جمله علل بیکاری به شمار می آیند (یاسوری ، 1386 :132). استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید در آمد، اشتغال رفاه، جامعه و… جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون، در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت.
دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و… سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر وکاهش بیکاری در کشور های مختلف قرار گرفته است، اعتبارات خرد است. اهمیت این شیوه به گونه ایی بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به اعتبارات خرد، ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف غیر متعالی غیر ممکن می نماید (فعالیت،خارقانی ، 1390 :23). در واقع دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار وام را می توان انتقال موقت قدرت خرید از یک فرد حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر دانست. اعتبارات برای تأمین نهاده های مختلف تولیدی مانند نیروی کار، نهاده های سرمایه ای، فناوری و همپنین خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و از این رو اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی دارد. طبیعتاً مشاهده می شود که اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحد های تولیدی و یا فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد( بختیاری، پاسبان،1383، 76).
برنامه های اعتبارات خرد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری به وجود آوردن اشتغال به صورت خود اشتغالی و کار آفرینی و کاهش فقر مناطق روستایی و شهری در بازار کار بسیاری از کشور ها اتخاذ شده است.(حسن زاده و همکاران، 1385 : 50 – 49). اعتبارات خرد، به عنوان راهبردی در توسعه اقتصادی با هدف دسترسی زنان و مردان کم درآمد به منابع اعتباری، برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنهاست (رحیمی،1385 : 336-335). اهـــداف اعتبارات خرد در ایران، توانمند ساختن کلی روستا و ثروت زایی و مشارکت در برنامه ریزی و تصمصم گیری برای توسعه روستاها می باشد، هدف کلی اعتبارات خرد در کشور ما احیای مدیریت توسعه پایدار منابع طبیعی و افزایش در آمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیتهای درآمدزا و ارتقاء خودباوری اهالی روستا و جوامع عشایری به خصوص زنان و کودکان می باشد (مهاجرانی، 1382 :8-4). در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند؛ مهاجرت، تخریب محیط زیست و . . . اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب در آمد داشتن شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند. وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند.( یعقوبی، 1384، 130). بخشی از معضل بیکاری در همه کشورها دنیا از طریق خود اشتغالی بر طرف می شود. تمایل ذاتی افراد به کارآفرینی، دسترسی به سرمایه های انسانی و مالی، در آمد حاصل از خود اشتغالی و موقعیت اجتماعی خود اشتغالی نسبت به مشاغل مزد بگیری، از جمله عوامل مؤثر در گرایش افراد به خود اشتغالی هستند( عباسی، آریانفر، 1387، 7).
در کشور های در حال توسعه، روستاییان اغلب به منابع اعتباری رسمی دسترسی ندارند، این واقعیت موجب شده که بسیاری از نویسندگان، اعتبار را برای توسعه روستایی حلقه مفقوده و به عنوان پیش نیازی تلقی کنند. از طرف دیگر نبود و کمبود اعتبارات رسمی، موجب گسترش بخش غیر رسمی اعتبارات در نواحی روستایی شده است؛ این امر نابرابری اجتماعی و تخریب محیط زیست را به دنبال دارد ( داوان، 1388، 31). از طرفی دیگر، تمرکز سرمایه در مناطق روستایی اصولاً ناچیز است، دلیل این امر نبود آن دسته از عواملی است که تمرکز سرمایه را موجب می شود، در حقیقت تمرکز سرمایه به پس انداز و بسیج همه جانبه و بنیادی وجوه پس اندازها و سرمایه گذاری این پس اندازها بستگی دارد( یاسوری، 1386، 147). از آنجایی که یکی از عوامل مهم تولید و اشتغال، سرمایه است. در جوامع در حال توسعه که عمده بهره برداران آن خرده پا هستند، پروژه های اعتباری و وام دهی، ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف افزایش بهره وری و افزایش تولید و رفع محرومیت و فقر از جامعه روستایی است( رحمانی،1385، 306). وام های خود اشتغالی برای برطرف کردن نیاز های مالی آن دسته از گروه های محروم جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، افراد بی بضاعت، کارگران، کشاورزان تعلق می گیرد. علاوه بر این وام گیرندگان این وام ها را صرف کارآفرینی و خود اشتغالی می کنند( Xiali, 2010,3).
اعتبارات خرد یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی و دیدگاههای توسعه، به عنوان یک محرکه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده رو به رو هستند و توزیع ثروت و درآمد چندان عادلانه نیست، به عنوان کلید حل معما در نظر گرفته شده است( مافی 1387، 14). برنامه اعتبارات خرد طی دهه های اخیر، از رهیافت های مهم فقر زدایی و توسعه در جهان بوده است( دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1384، 8).
راهبرد اعتبارات خرد از دهه 1990، به صورت راهبردی فراگیر جهت دستیابی به توسعه روستایی مورد استفاده بسیاری از کشورها در حال توسعه قرار قرار گرفت. در ایران نیز، از دهه 1370 این رویکرد جهت دستیابی به اهداف برنامه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این راهبرد به صورت گسترده از دهه 1380 برای حل مشکلات مناطق روستایی کشور مانند بیکاری، مسکن نامناسب و مهاجرت مورد توجه واقع شده است؛ برنامه های آن روز به روز در حال گسترش است. در پژوهش حاضر، ما به بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی نواحی روستایی (نمونه شهرستان لنگرود ) می پردازیم در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در این پژوهش هدف ما بررسی تنها آن بخش از ارائه اعتبارات خرد پرداخته شده (اعتبارات کم تر از 100میلیون ریال ) مورد بررسی قرار می دهیم. برای انجام این پژوهش، اطلاعات مربوط به اعتبارات خرد از سال 1385 تا 1391 مربوط به شهرستان لنگرود می باشد.
شهرستان لنگرود از جمله شهرستان هایی استان گیلان است که در طی سالهای اخیر موسسات و نهادهایی مانند صندوق مهر امام رضا، کمیته امداد، بهزیستی، بانک کشاورزی در روستاهای آن وام های خود اشتغالی را در اختیار روستاییان قرار داده اند. در تحقیق حاضر به بررسی آثار و نتایج اعطای این اعتبارات بر خانوارهای روستایی این شهرستان در قالب سوالات زیر پرداخته خواهد شد.
1ـ آیا این بخش از اعتبارات خرد (وام های خود اشتغالی) تأثیری درایجاد اشتغال داشته است یاخیر؟
2ـ آیا تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد مشاغل در بخش های کشاورزی، خدمات، صنعت متفاوت است؟
3ـ آیا وام های خود اشتغالی منجر به اشتغال دائم در نواحی روستایی شده است؟
4ـ آیا میزان مبلغ وام خود اشتغالی برای ایجاد یک شغل کافی بوده است؟
5ـ آیا وام گیرندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر می باشند در ایجاد شغل موفق تر بوده اند؟
6ـ آیا وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی افراد بیکار مؤثر بوده است؟
1 ـ 2 ـ ضرورت تحقیق
جوامع روستایی شهرستان لنگرود دارای نظام فرهنگی و اجتماعی مستقلی هستند که در اثر عوامل مختلفی از جمله مسائل طبیعی، اجتماعی، سیاسی شکل گرفته اند با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت در روستاهای شهرستان لنگرود که به علل مختلف از جمله کوچک بودن واحد های تولیدی، فساد محصولات کشاورزی، عدم وجود امکانات نگهدارنده مانند سرد خانه، کمبود وسائل حمل ونقل، زیادی بار تکفل خانوار و محدود بودن سرمایه گذاری دولت در روستاها و پایین بودن مقدار سرمایه و پس انداز در روستا ها سبب فقر روستاییان شده است. منظور از اعتبارات خرد که در دنیا سابقه 30 ساله دارد این است که به منظور رفع محرومیت فقر، وام های کوچک در اختیار گروه های کم در آمد، جهت انجام فعالیت های کوچک همراه ارائه مهارت و تکنولوژی مورد نیاز قرار می گیرد در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند مهاجرت، تخریب محیط زیست اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب درآمد داشتن یک شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند از آن جا که اهداف اعتبارات خرد بالا بردن میزان تولید و افزایش اشتغال و تثبیت مالی مشاغل دارای بحران مالی بالا برای میزان تولید و افزایش سطح در آمد و تواناسازی روستاییان به ویژه برای گروه های آسیب پذیر می باشد. در نواحی روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد و از طرف دیگراز آن جایی که در صد بالایی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر می برند ضرورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کاملا احساس می شود. این اعتبارات با میزان وام های کوچک می تواند، باعث پدید آمدن فعالیت کوچک و جدید در روستا شوند و از این راه ضمن پدید آمدن اشتغال به دریافت کننده، تسهیلات مورد نظر وضعیت اقتصادی خانوار را با توسعه سرمایه گذاری ها و پس انداز متحول سازد و باعث کاهش بیکاری و وابستگی روستاییان به محصولات کشاورزی از طریق ایجاد مشاغل جنبی در کنار فعالیت های کشاورزی و توانمند سازی و کمک به کار آفرینی در مناطق روستایی شود.
امروزه با توجه به پائین بودن تمرکز سرمایه در روستاهای ایران ضرورت تحقیق و بررسی اثر بخشی و میزان تأثیر این راهبرد جهت کاهش مشکلات نواحی روستایی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
1 ـ 3 ـ پیشینه تحقیق
آغاز مطالعات مربوط به اعتبارات خرد در جهان به اواخر دهه 1980 میلادی و در کشورمان ایران، به اوایل دهه 1380 بر می گردد. در این بین، تحقیقات و منابعی که به لحاظ موضوعی می توانند به عنوان پیشینه تحقیق حاضر محسوب شوند، عبارتند از:
بختیاری و پاسبان در سال 1383 در مقاله ای با عنوان ” نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران “، باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با بررسی جایگاه و اهمیت سیاست های اعتباری در رشد و توسعه کشورها و بخش کشاورزی با تجزیه و تحلیل سری های زمانی 1379ـ 1349 و مدلهای اقتصاد سنجی، به بررسی نقش اعتبارات بانکی در توسعه اشتغال پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است.
عباسی و آرایانفر در سال 1387 در مقاله ای به عنوان” ارزیابی و اثر بخشی وام های خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به ارزیابی اجرای ماده 56 قانون برنامه و توسعه در خود اشتغالی استان گلستان پرداخته است، نتایج تحقیق نشان می دهد، که وام های خود اشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است، همچنین درصد وام های خود اشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه بر این، بین تعداد وام های خود اشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغال ایجاد شده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید