ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﺨﻄﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم وارﻳﺎﻧﺲ((1VIF ﻧﺎم دارد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺎﻣـﻞ
ﺗﻮرم وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮای j اﻣﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
VIFj= (1 -Rj2)-1
ﻛﻪ در آن Rj2 ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از رﮔﺮﺳـﻴﻮن xj ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی
رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ xj ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻄﻮر ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ
دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻨﺼﻮرت Rj2 ﻧﺰدﻳﻚ واﺣﺪ و VIFj ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻛـﻪ ﺑﺰرﮔـﻲ
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪی ﻫﻤﺨﻄﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ
٧۵
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪل، VIF اﺛﺮ ﻣﺮﻛﺐ از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ روی وارﻳﺎﻧﺲ آن ﺟﻤﻠـﻪ را اﻧـﺪازه
ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻳﻚ VIF ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﺷﺎره ﺑﺮ ﻫﻤﺨﻄﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ دارد. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﺣـﺎﻛﻲ
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ازVIF ﻫﺎ از ﻋﺪد 5ﻳﺎ10ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻚ اﺧﻄﺎر ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻢ ﺧﻄﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 4-5 ﻫﻤﺨﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺪل
ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردآﻣﺎرهﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪهآﻣﺎره tﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداریﻫﻤﺨﻄﻲﻣﺪلBاﻧﺤﺮافﺿﺮﻳﺐ BﺿﺮﻳﺐاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﻠﻮراﻧﺲVIFﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ-1.00047.85770.396-0.6800.497ﺳﻮدﺗﻘﺴﻴﻤﻲ0.7410.0480.60915.5850.0000.5241.910ارزشدﻓﺘﺮی0.2090.0380.1975.5460.0000.6371.571ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم0.0400.0070.2225.8840.0000.5621.779
اﻟﻒ) ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق، ﻫﻤﺨﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ VIF ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﺪد 5 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-4-3آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ، اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧﻤﻮﻧـﻪ را ﺑـﻪ ﻛـﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف آﻣﺎر، اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﻣﻌﺪودی از ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﺎری در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﺎﻳـﺎن
ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ اﺳـﺘﻨﺒﺎط درﺑـﺎره ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
1- Variance Inflation Factor
٧۶
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
اﻟﻒ – ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺪل
ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ( اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ) داده ﻫﺎ، ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن داده ﻫـﺎ و آزﻣـﻮن ﻫﻤﺨﻄـﻲ ﺑـﻴﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺮاء ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺑﺘﺪا” ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ داده ﻫﺎی ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳـﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ (ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ) در ﻧﻤﻮدار 4-6 ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار4-6 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ
er
dv
bv
pr
rperdvbv
ﻧﻤﻮدار 4-6 ﭘﺮاﻛﻨﺶ4 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ را (ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ، ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم) را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ (ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ) ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ،
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮط اﺳﺘﻘﻼل داده ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ داده ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ
واﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻫﻢ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌـﺎدﻻﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻧﻬـﺎ ﺿـﺮاﻳﺐ
رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻮاب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮآورد آﻧﭽﻨﺎن ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ
٧٧
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
اﺟﺎزه اﺳﺘﻨﺒﺎط از روی ﺿﺮاﻳﺐ را ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳـﻚ
از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از اﻳـﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، در ﻣـﺪل ﺑـﺮازش داده ﺷـﺪه اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮی وارد ﮔﺮدﻧﺪ.
ب- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ:
اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻲ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود، ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ(ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮﻧﺪه) اﺳﺖ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 4-7 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺳﻮدﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺳﻮدﺗﻘﺴﻴﻤﻲارزش دﻓﺘﺮیﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎمﺳﻮدﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن10.8610.6560.709ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری0.000.000.00ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺗﻌﺪاد240240240240
ﺟﺪول 4-7 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ(ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎل آﺗﻲ) ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ
داری ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﺎ ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ دارای
راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 0/861ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار
آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل (ﺧﻄﺎی ﻛﻤﺘﺮ از(0/05 ﻗﺮاردارد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮض وﺟﻮد راﺑﻄـﻪ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
٧٨
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 0/656 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار
آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل (ﺧﻄﺎی ﻛﻤﺘﺮ از(0/05 ﻗـﺮار دارد. و ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻓـﺮض وﺟـﻮد
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 0/709 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار
در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل (ﺧﻄﺎی ﻛﻤﺘﺮ از(0/05 ﻗﺮار دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﻓـﺮض وﺟـﻮد
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﺪول ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ (ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺳﻮد
ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ، ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم) ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ دارای
راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﻛﻤﺘـﺮ از0/05 و ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮ از95 درﺻـﺪ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ) و
ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ( ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ) ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻨﻲ داری ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن ﮔﺮدد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﺒﻮده و
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد.
ج) آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ داری ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ:
ﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد:
Ho:ρx,y=o
H1:ρx,y≠o
ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎداری ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ، ازﺟـﺪول ANOVA،
آﻣﺎره F وt اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
٧٩
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
اﻛﻨﻮن آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ داری را در ﻣﻮرد ﺗﻚ ﺗﻚ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ:
ﻓﺮﺿﻴﻪ اول: ﺑﻴﻦ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎی
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد:
Ho:ρx,y=o
H1:ρx,y≠o
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ANOVA، ﻣﻘﺪارF ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 180,2 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ F ﺟـﺪول
درﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی ﻛﻤﺘﺮ از 0,5 ﻓﺮضHo رد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻴﻦ ارزش دﻓﺘـﺮی ﺣﻘـﻮق ﺻـﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم و ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ
ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ و ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل t آﻣـﺎره آزﻣـﻮن 13.42 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در واﻗـﻊ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن F، ﻓﺮضHo ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن %95 رد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ANOVAدرﺟﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺟﻤﻊ ﻣﺠﺬوراتآزادیﻣﺠﺬوراتﻣﻘﺪارFﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داریرﮔﺮﺳﻴﻮن1669338201166933820180.20.000ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه220500893238926474.34ﻛﻞ387434713239ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ: ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎمﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ:ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
٨٠
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻴﺰانآﻣﺎرهﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲآزﻣﻮنtﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداریﻣﻌﻨﻲ داریارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم0.65613.420.000+ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم: ﺑﻴﻦ ﺳﻮدﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑـﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒـﺎط ﻓـﻮق را

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ﺑﺼﻮرت %100 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ وﻗﻔـﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻳﺐ وارده ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم: ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد:
Ho:ρx,y=o
H1:ρx,y≠o
ﻣﻘـﺪارF ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه در ﺟـﺪولANOVA، 681,02 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪF ﺟـﺪول،
ﻓﺮضHo ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن %95 رد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻮد ﺗﻘﺴـﻴﻤﻲ و ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ
ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار آﻣﺎره آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلt ،26,09ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨـﻲ در
ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی ﻛﻤﺘﺮ از%5 ﻓﺮضHo رد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
٨١
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ANOVAدرﺟﻪﺟﻤﻊ ﻣﺠﺬوراتآزادیﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬوراتﻣﻘﺪارFﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داریرﮔﺮﺳﻴﻮن2870999801287099980681.020.000ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه100334733238421574.508ﻛﻞ387434713239
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ: ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻣﻴﺰانآﻣﺎرهﺳﻄﺢﺷﺮحﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲآزﻣﻮنtﻣﻌﻨﺎداریﻣﻌﻨﻲ داریﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ0.8626.09630.000+ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ:ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻬﺎرم: ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷـﺪ ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد:
Ho:ρx,y=o
H1:ρx,y≠o
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ANOVA، ﻣﻘﺪارF ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 240,9 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ F ﺟـﺪول
درﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎی ﻛﻤﺘﺮ از 0,5 ﻓﺮضHo رد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﻴﻦ ﻗﻴﻤـﺖ ﺳـﻬﺎم و ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻗﻴﻤـﺖ ﺳـﻬﺎم و ﺳـﻮد
٨٢
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل t آﻣﺎره آزﻣﻮن 15,52 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗـﻊ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آزﻣـﻮن F،
ﻓﺮضHo ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن %95 رد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ANOVAدرﺟﻪﺟﻤﻊ ﻣﺠﺬوراتآزادیﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬوراتﻣﻘﺪارFﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داریرﮔﺮﺳﻴﻮن1948933401194893340240.90.000ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه192541373238808997.366ﻛﻞ387434713239
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ:ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎمﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ:ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻞﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲآﻣﺎره آزﻣﻮنtﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداریﻣﻌﻨﻲ داریﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم0.12647442215.52118750.000+ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ:ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
د_ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮی:
ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه1
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮی و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ
ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻨﻔﺮد رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.ﺟﺪول -4-8ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪل
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺤﺮافﻣﺪلاﺳﺘﺎﻧﺪاردآﻣﺎره دارﺑﻴﻦ- واﺗﺴﻮنRR2R210.90.810.809556.8851.993
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪل: ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم، ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ: ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
1- Multiple regression models
٨٣
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه(( R ﺑﺮای ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه ﻛﻪ در آن ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ آن ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم، ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ،ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ0/90 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻊ آن ( ( R 2 ﻳﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭼﻨـﺪ
ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ0/81 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ 81 در ﺻـﺪ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ ﻗﺪرت ﺑـﺎﻻی ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪلR 2 ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ0/80 اﺳﺖ.
ﺟﺪول 4-9 آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﻌﻨﻲ داری رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
درﺟﻪﺳﻄﺢﻣﺪلﺟﻤﻊ ﻣﺠﺬورراتآزادیﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬوراتFﻣﻌﻨﺎداریرﮔﺮﺳﻴﻮن3142463003104748766.7337.768070.0001ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه73188413.2236310120.3949ﺟﻤﻊ387434713239
اﻟﻒ: ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ (ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ، ارزش دﻓﺘﺮی، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم)
ب: ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ (ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 4-9، آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﺪل ﻛﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ F ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه
(337/7) در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل (ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ R2
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن 99درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 0/81 درﺻﺪ از
.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺟﺪول 4-10 ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺪل
ﻣﺪلﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺿــﺮاﻳﺐ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردآﻣﺎرهtﺳــــــــﻄﺢﺷﺪهﻣﻌﻨﺎداریﺿﺮﻳﺐ Bﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺿﺮﻳﺐ Beta1ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ-47.85770.396-.680.497ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ.741.048.60915.585.000ارزش دﻓﺘﺮی.209.038.1975.546.000ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم.040.007.2225.884.000ﻣﺘﻐﻴﺮواﺑﺴﺘﻪ:اﻫﺮم
٨۴
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان، ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮای ﻣﺪل در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس :
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ.
Er=x1dv + x2bv + x3pr Er=.741dv + .209bv + .04pr
x1 ـ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ((dv ﻣﻴﺰان ﺳـﻮد
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(0/741 (er واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
x2 ـ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺘﻐﻴﺮ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘـﻮق ﺻـﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم (bv) ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 0/20 (er) واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
x3 ـ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳـﻬﺎم((pr ﻣﻴـﺰان ﺳـﻮد
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(0/04 (er واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد:
Er=.609dv +.197bv + .222pr
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد:
x1 ـ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ /609 اﺳﺖ.
x2 ـ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑـﺪﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 0/197 اﺳﺖ.
x3 ـ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 0/222 اﺳﺖ.
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ و ﭘـﺲ از آن
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 0/222 و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق
٨۵
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 19 درﺻﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ (ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.
ﻣﻌﺎﻳﺐ روش :OLS
1. در روشOLS ﺑﺤﺚ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭼﻮن ﻣـﺪل در ﻃﻲ روﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮازش ﺷﺪه اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر ﺳـﺮی زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روشOLS ، روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
2. روشOLS ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ(ﻧﻈﻴـﺮ ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ) روش OLS اﻳﻦ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴـﺮد و ارﺗﺒـﺎط را ﻋـﺪد ﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﺮاد اﺳﺎﺳﻲ روش OLS، ﺑﺮا ی ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
3. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در روش OLS ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﺗﻌـﺪاد ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﻞ دﻳﺘﺎ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺿﺮﺑﺪر ﺗﻌـﺪاد ﻣﺸـﺎﻫﺪات((N*T اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ه – ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ:
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎﻳﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای روشOLS و ﻣﺰاﻳﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺮای روش
ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ، ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺮی زﻣـﺎﻧﻲ 1378 -1382، ﺑـﺎ
روش ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ ( (Panel Dataﺗﺨﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ زد. اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺑﺘـﺪا
ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
٨۶
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
Eri,t= α1bv(- 1)i,t + α2pr(-1) i,t+ α3 Er( -1 )i,t+ α4DV(-1) i,t
=Er ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ
= bv(- 1) ارزش دﻓﺘﺮی ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲ
= pr(-1) ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲ
= Er(-1) ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲ
= DV(-1) ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲ
= i ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ (ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ)
=t ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎن
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ وﻗﻔﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﻮد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
داده ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ادﺑﻴﺎت روش ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را
اﻧﺠﺎم داد. اوﻟﻴﻦ آزﻣﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ، آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، آﻳﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
ﺑﻪ زﺑﺎن رﻳﺎﺿﻲ:H 0 : αi αH1 : NotH 0ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﻮق از آﻣﺎره زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد:(1-12)−e′f e f ) / K (N −1)e′e)F F′′f e f /(NT − N − K )e
ﻛﻪ در آن:
: e ′e ﻣﺠﺬور ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻘﻴﺪ yit αi βX it eit اﺳﺖ.
٨٧
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
: e′p ep ﻣﺠﺬور ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺎﻣﻘﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﺎدﻻت
yit αi βi X it eit ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (OLS) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
T ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل،N ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﻄﻊ́وK ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ..
آﻣﺎره (F) ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم آﻣﺎره ﻓﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ(( F=0/2383 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎF ﺟـﺪول
ﻓﺮﺿﻴﻪ H 0 رد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آزﻣـﻮن ﻓـﻮق، ﺣـﺎل ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣـﺪل ﻛـﻪ آﻳـﺎ از روش
ﺛﺎﺑﺖ((fixed ﻳﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ((Random اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ
ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، از

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺟﻮﺋﻴﻢ.
آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ :
آﻣﺎره اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺑـﻮدن ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎی- دو ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ (K) اﺳﺖ.
W W X 2 (k) b − βˆ ′ ∑−1 b − βˆ (1-18)
ﻛﻪ:
VarVb − βˆ VarVbb−VarVβˆ ∑(1-19)
=b ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ روش اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ
= β ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ روش اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ
٨٨
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ، ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮ آورد ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮ دو روش ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌـﺎت ﺗﻌﻤـﻴﻢ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ دارﻳﻢ:
H0 : βˆ b H1 : βˆ ≠ b
ﭼﻨﺎﻧﭽـــﻪ آﻣـــﺎره آزﻣـــﻮن ﻣﺤﺎﺳـــﺒﻪ ﺷـــﺪه ﺑﺰرﮔﺘـــﺮ از χk2 ﺟـــﺪول ﺑﺎﺷـــﺪ ﻓﺮﺿـــﻴﻪ Ho رد
ﻣﻲﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻳﻦ روش رد و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از روش ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ در
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
X 2 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی ) 4 ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴـﺘﻘﻞ ) ﺑﺮاﺑـﺮX 2 = 89,71795
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ X 2 ﺟﺪول ﻓﺮﺿﻴﻪ H 0 رد ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ
رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از روش ) Fixed Effect ﺛﺎﺑﺖ ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ای ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد :
Er= -.275 bv(-1 ) – .044pr(-1) + .470er(-1) – .086dv(-1)
t t(.003 )(.0007)(.0004 )(.535)
R2 = . 755
Dependent Variable: ER?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/29/01 Time: 00:22
٨٩
تﺎﻋﻼﻃا ﻞﻴﻠﲢ و ﻪﻳﺰﲡ -مرﺎﻬﭼ ﻞﺼﻓ
Sample(adjusted): 1379 1382
Included observations: 4 after adjusting endpoints
Total panel (unbalanced) observations 183
t-VariableCoefficientStd. ErrorStatisticProb.BV?(-1)-0.2570860.087571-2.935760.0037PR?(-1)-0.0447990.012993-3.447920.0007ER?(-1)0.4708940.1319413.5689630.0004DV?(-1)-0.086190.138772-0.621090.5352Fixed EffectsABADAN–C1625.485ABOREIHAN–C2196.839ALBORZDARO–C2403.526ALYAF–C742.6017ALYAFMASNOEI–C1624.782AMLAHIRAN–C1214.306ARAK–C1596.862BINOLMELALPARS–C2003.347DAMLERAN–C2111.361DAROAMIN–C1797.901DAROBAKHSH–C1569.235DAROFARABI–C1973.355DOCTORABIDI–C3918.386DODESANATI–C2843.664ESFEHAN–C4387.859HAKIM–C1467.174HAYYAN–C2523.376KAF–C976.334KARBONIRAN–C2467.093KESHAVARZ–C572.8428KHARK–C1433.637KIMIDARO–C1704.737KOSAR–C1441.228LOABIRAN–C1512.397
٩٠
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
1905.464LOGMAN–C1284.849OSVEH–C965.7536PAKSAN–C1362.174PAKVASH–C959.3863PAMCHAL–C2858.461PARSDARO–C855.2849PARSILON–C2294.354PETROFARABI–C915.478POLIEKRIL–C1769.435RANGIN–C2492.93RAZAK–C588.6526SAIPA–CSANAYESHIMYAYI–3582.629C620.7287SAPETROSHIMI–CSARMAYALBORZ–949.7311C727.3889SHIRINDARO–C858.4732SINA–C3966.377SINADARO–C411.875SUPERRANG–C1546.966TAZRIGHIRAN–C1999.284TEHRANDARO–C829.2622TEHRANSHIMI–C940.9488TOLIDARO–C1479.847TOLIPERS–CMean dependent1488.967var0.755468R-squaredS.D. dependent1148.982var0.660269Adjusted R-squaredSum squared58753455resid669.7012S.E. of regressionDurbin-Watson1.894744stat134.9059F-statistic0Prob(F-statistic)4-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
٩١
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
4-4-1 آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اول
ﻓﺮﺿﻴﻪ : H0 ﺑﻴﻦ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷـﺪ ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎی
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮﺿﻴﻪ : H1 ﺑﻴﻦ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷـﺪ ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎی
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮﻧﻬﺎی آﻣﺎری (ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ، رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺧﻄـﻲ و روش
ﭘﻨﻞ دﻳﺘﺎ ) اﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻛﻤﺘـﺮ از 0/05
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻓﺮﺿﻴﻪ H0 را در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺿـﺮﻳﺐ
رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﻴـﺮ ارزش دﻓﺘـﺮی ﺣﻘـﻮق ﺻـﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را -0/275 ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 0/197ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
4-4-2ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم
ﻓﺮﺿﻴﻪ : H0 ﺑﻴﻦ ﺳﻮدﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮﺿﻴﻪ : H1 ﺑﻴﻦ ﺳﻮدﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳـﻂ روﺷـﻬﺎی
آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و رﺷـﺪ
٩٢
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎل آﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻪ در روش ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن 99 درﺻـﺪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ %47 از ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎل آﺗﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑـﺮ اﻳـﻦ
اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪH0 ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﺷـﺪ ﺳـﻮد ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺳـﺎل آﺗـﻲ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داری ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. اﻣﺎ در روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳـﺐ ﮔﻔﺘـﻪ
ﺷﺪه ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 0/100 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲ، اﻳﻦ ﺿـﺮﻳﺐ رد ﻣـﻲ
ﺷﻮد.
4 -4-3آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻮم
ﻓﺮﺿﻴﻪ : H0 ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮﺿﻴﻪ : H1 ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺳـﻮد ﺗﻘﺴـﻴﻤﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ
ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﻓﺮض وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻮد ﺗﻘﺴـﻴﻤﻲ و
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ رد ﻣﻲ ﺷﻮد. در روش رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﺿـﺮﻳﺐ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ
0/609 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رد ﻣﻲ ﺷﻮد.
-4-4-4 آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻬﺎرم
ﻓﺮﺿﻴﻪ : H0 ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد.
٩٣
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺮﺿﻴﻪ : H1 ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس و ﻣﻌﻨـﻲ داری را ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن
99درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0/044 از ﺗﻐﻴﻴـﺮات رﺷـﺪ
ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎل آﺗﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا ﻓﺮﺿﻴﻪH0 را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ داری 5 درﺻـﺪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 0/222ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ و آزﻣﻮن ﻫﻤﺨﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎری ﺑـﺎ ﻫـﻢ
ﻫﻤﺨﻄﻲ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﻘـﻮق ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺳـﻬﺎم و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی ﺳﻮدﺗﻘﺴـﻴﻤﻲ و ﺳـﻮد
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕـﺮ ﻣـﺪل را ﺑـﺎ

ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺎﻧﻞ دﻳﺘﺎ ( (Panel Data ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. زﻳﺮا ﻳﻜﻲ از راه
ﻫﺎی از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻫﻤﺨﻄﻲ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ه – ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ:
ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل ﭼﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ از روش Panel Data اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻓـﺮوض و
آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ.
٩۴
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻓـﺮض ﺛﺎﺑـﺖ
ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ آﻳﺎ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ اﻧﺠـﺎم
ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.
ﺑﻪ زﺑﺎن رﻳﺎﺿﻲ:H 0 : αi αH1 : NotH 0
آﻣﺎره (F) ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم آﻣﺎره ﻓﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ(( F=0/2594 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎF ﺟـﺪول
ﻓﺮﺿﻴﻪ H 0 رد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن
ﻫﺎﺳﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺟﻮﺋﻴﻢ .
X 2 ﺑﺎ درﺟﻪ آزادی ) 4 ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮX 2 = 80,98548 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ X 2 ﺟﺪول ﻓﺮﺿﻴﻪ H 0 رد ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از روش ) Fixed Effect ﺛﺎﺑﺖ ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ داده ﻫﺎ:
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ای ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد :
Er= -134 log bv(-1) – 386 log pr(-1) + 346 log er(-1)+ 105 log dv(-1)
t t(.497 )(.0131)(.0144)(.389)
R2 = .72
Dependent Variable: ER? Method: Pooled Least Squares Date: 11/05/01 Time: 09:34 Sample(adjusted): 1379 1382
Included observations: 4 after adjusting endpoints
٩۵
تﺎﻋﻼﻃا ﻞﻴﻠﲢ و ﻪﻳﺰﲡ -مرﺎﻬﭼ ﻞﺼﻓ
Total panel (unbalanced) observations 183
t-VariableCoefficientStd. ErrorStatisticProb.LOG(BV?(-1))-134.312197.7255-0.679290.4976LOG(PR?(-1))-386.071154.324-2.501690.0131LOG( ER?(-1))346.591140.47952.4671990.0144LOG( DV?(-1) )105.4057122.29490.8618970.3897Fixed EffectsABADAN–C2670.834ABOREIHAN–C2905.931ALBORZDARO–C3484.651ALYAF–C1802.522ALYAFMASNOEI–C2418.742AMLAHIRAN–C2196.17ARAK–C2474.695BINOLMELALPARS–C2902.033DAMLERAN–C2971.797DAROAMIN–C2946.542DAROBAKHSH–C2544.452DAROFARABI–C2714.188DOCTORABIDI–C5203.142DODESANATI–C3921.883ESFEHAN–C5784.934HAKIM–C2241.569HAYYAN–C3426.035KAF–C1920.029KARBONIRAN–C3489.499KESHAVARZ–C1785.758KHARK–C2456.129KIMIDARO–C2636.836KOSAR–C2467.967LOABIRAN–C2413.951LOGMAN–C2708.965OSVEH–C2368.438PAKSAN–C1972.852PAKVASH–C2208.251
٩۶
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
1873.972PAMCHAL–C3983.215PARSDARO–C1662.845PARSILON–C2915.65PETROFARABI–C1653.049POLIEKRIL–C2873.007RANGIN–C3511.509RAZAK–C1586.366SAIPA–CSANAYESHIMYAYI–4034.563C1586.617SAPETROSHIMI–CSARMAYALBORZ–1742.286C1835.725SHIRINDARO–C1809.167SINA–C4672.009SINADARO–C1592.16SUPERRANG–C2353.664TAZRIGHIRAN–C2968.764TEHRANDARO–C1880.541TEHRANSHIMI–C2025.555TOLIDARO–C2570.931TOLIPERS–CMean dependent1488.967var0.729949R-squaredS.D. dependent1148.982var0.624814Adjusted R-squaredSum squared64885006resid703.7794S.E. of regressionDurbin-Watson1.72841stat118.031F-statistic0Prob(F-statistic)
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑـﺮازش ﻣـﻲ ﮔـﺮدد
دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ارزش دﻓﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ در ﺳﻄﺢ 0/05 ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ از 0/05 ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻋﻼﻣـﺖ
ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ، ﺿـﺮاﻳﺐ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘـﺮ
ﺷﺪﻧﺪ.
٩٧
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﲡﺰﻳﻪ و ﲢﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ :
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ داده ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎری از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه و روش ﭘﺎﻧـﻞ دﻳﺘـﺎ ﺑـﻪ آزﻣـﻮن

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید