اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺳﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻـﻮرﺗﻲ
ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻗﺎﺑﻞ درک و اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن
ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ(ﺑﺪﻓﻮرت .(1971 در اﻳﻦ ﺑﺎره دو روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺳﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری
آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .
1. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺳﻮد ﺑﻪ روش روﻳﻜﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ1
2. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺳﻮد ﺑﻪ روش روﻳﻜﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ2
• اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺳﻮد ﺑﻪ روش روﻳﻜﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ :
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺳﻮد ﺑﻪ روش روﻳﻜﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻫﻤﺎن روش ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاران اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﺛﺒـﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ارزش داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ و از داد و ﺳﺘﺪ در ﻣﻔﻬﻮم وﺳـﻴﻊ
1- The Transactions Approach to Income Measarement 2- The Activities Approach to Income Measarement
١٣
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
آن، ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ دادو ﺳـﺘﺪ ﻫـﺎی درون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ، اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. از
ﻧﻈﺮﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺰاﻳﺎ ی اﺻﻠﻲ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺟﺰای ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻮدﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اراﺋـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﻪ
روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮی ، اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ب- ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺮوﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺰارش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ج _ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻻزم ﺟﻬـﺖ اﻋﻤـﺎل روش ﻫـﺎی
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد ی ﻛﺎﻻ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
د _ ﻛﺎرآﻳﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ روﻳﺪادﻫﺎ ی ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ه- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠـﺎد ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻻزم در درک ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻃﻼﻋـﺎت اوﻟﻴـﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
• اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺳﻮد ﺑﻪ روش روﻳﻜﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ:
اﻳﻦ روش ﺑﺮ ﺧﻼف روش روﻳﻜﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ وﻗﻮع داد و ﺳﺘﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺻـﻴﻒ
واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﻳﻦ روش، ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ وﻗﻮع روﻳﺪادﻫﺎ، و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ روﻳﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺑـﺮای
ﻣﺜﺎل، در ﺧﻼل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺧﺮﻳﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش، و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ وﻗﻮع اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.1 ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ روﻳﻜﺮد در واﻗﻊ ﺑﺴﻂ وﺗﻮﺳﻌﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ اﺳﺖ.
زﻳﺮا، ﻣﻌﺎﻣﻼت و روﻳﺪادﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﻧﻘﻄـﻪ ﺷـﺮوع ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.
ﻫﺮدو روﻳﻜﺮد از ﻟﺤﺎظ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻧﻌﻜﺎس واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺳﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ زﻳـﺮا ،
1- 1- Hendriksen, Accounting Theory Income Concepts For Financial Reporting Chapter 7. pp. 139-140
١۴
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ اﺗﻜﺎ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺘﺎﻳﻲ در دﻧﻴﺎی واﻗﻌﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. از ﻣﺰاﻳـﺎی اﻳـﻦ روش
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
اﻟﻒ – ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮد ﺑﺮای اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ب – اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎر آﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺟﺰای ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻮد ﺑﺮ اﺳـﺎس
اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ .
ج- اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮدرﻋﻠﻞ ﺗﻔﺎوت اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.
2-2-2ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﻧﻲ ( ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ی اﻗﺘﺼﺎدی : 1 (
دو ﻓﺮض اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷـﺮوع ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣﻔﻬـﻮم
ﺳﻮد وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ . اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﺢ رﻓﺎه (ﺛﺮوت)2 :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﻲ (FASB) ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی اﻳـﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎره 3 ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ »ﺳﻮد ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ارزش وﻳﮋه واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در ﺧﻼل ﻳﻚ دوره اﺳـﺖ 3.« در اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﺮﺣﻔﻆ ﺛـﺮوت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. آدام اﺳﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﻫﻴﻜﺲ (HICKS) ﺳﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان آن را ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻣﺼﺮف ﻛﺮد (ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ) و در ﭘﺎﻳﺎن دوره از ﻫﻤﺎن وﺿـﻌﻴﺖ ﺧـﻮب (رﻓﺎه) آﻏﺎز دوره ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد (ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ) ﺗﻔﺴﻴﺮﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﻣﻌﻨـﺎی دﻗﻴـﻖ رﻓﺎه واﻧﺪازه ﮔﻴﺮی آن ﺗﻮاﻓﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
1- Semantical level 2 – change in well being 3- FASB Statement of Financial Accounting Concepts No:3″ Elements Of Financial
Statemant Of Business Enterprises”, AICPA Professional Standards, paragraf 1230
١۵
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
• ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﺳﻮد ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار :
ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻔﻬﻮم، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﺳﻮد ﻳﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺰ ﻫﻴـﺎت
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﻲ((FASB اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑـﺮد ﻛـﻪ آزﻣـﻮن ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻫـﺎ (ﻳـﺎ
ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎی) ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ﻛـﻪ
ﻣﻴﺰان وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ (ﻛﻤﺘﺮ) از وﺟﻮه ﻧﻘﺪﺧﺮج ﺷﺪه اﺳﺖ.1 در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺛﺮوﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ وﻟﻲ ﺳﻮد ﺑﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ “ﺟﺮﻳﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن آن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ” ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘـﻪ ﺣﻔـﻆ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری ﺷـﺪه در زﻣـﺮه
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮدن اﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف، در دﺳـﺘﺮس
ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن، در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮد واﺣﺪ ﺗﺠﺎری از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ. ﺣﺴﺎﺑﺪار، ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴـﺮی ﺑـﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻮد و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی درﺳﺖ آن، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری را ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اوﻻ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان
ارزش وﻳﮋه ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺨﺘﻠـﻒ و دارﻧـﺪﮔﺎن
اوراق ﻗﺮﺿﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ذﻳﻨﻔﻌﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ.
2-2-3ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻮد در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ (ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ):
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻮد در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و اﻋﺘﺒـﺎر دﻫﻨـﺪﮔﺎن، واﻛـﻨﺶ
ﻗﻴﻤﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺑﺎره ﻣﺨـﺎرج
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای و واﻛﻨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺑﺨﺶ
1- FASB Statement Of Financial Concepts No.1,” Objectives Of Financial Reporting
by Business Enterprises” AICPA Professional Standards Accounting Vole .3. paragraph 1210.39
١۶
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد
اﻟﻒ) ﺳﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ :
در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻫﻴﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﻲ آﻣﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران ،اﻋﺘﺒـﺎر
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎن ورود وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ واﺣـﺪ اﻧﺘﻔـﺎﻋﻲ را در
دوره ﻫﺎی آﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﻮد ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺳﻮد آوری، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻫـﺎی آﺗـﻲ
و ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری، ﻳﺎ اﻋﻄﺎی وام و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ
دﻫﻨﺪ.1 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﮔﺰارش ﺷـﺪه و ﮔـﺮدش وﺟـﻪ ﻧﻘـﺪ، ﺷـﺎﻣﻞ
ﺗﻮزﻳﻊ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻴﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران، وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷـﻮاﻫﺪی
را درﺑﺎره ﻓﺮض ﻫﻴﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﻣـﺎﻟﻲ، ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺑـﺎﻻ، ﺑﺪﺳـﺖ آورﻧـﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﺴﺘﺠﻮی ارﻗﺎم ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران و ﺳﺎﻳﺮاﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺮای
ارزﻳﺎﺑﻲ آﻳﻨﺪه واﺣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ارﻗﺎم، اﺻﻄﻼﺣﺎ” ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺧﻼﺻﻪ”2 ﻧﺎﻣﻴـﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺴﺒﻲ واﺣﺪاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ را ﺧﻼﺻـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﺳـﻮد ﻫـﺮ
ﺳﻬﻢ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ(ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ
ارزش ﺟﺎری واﺣﺪ ﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم آن، ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﺗﻲ ﺗﻮزﻳﻊ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺎن
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎرات، ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳـﻬﺎم را
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ. ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﺎم واﺣﺪ ﺗﺠـﺎری را ﺧﺮﻳـﺪاری
ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آﺗـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ راﺑﻄـﻪ ای
1- SFAC 1 Pars 43&46 2- Summary Indicators
١٧
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران اﻧﺘﻈـﺎرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺎی آﺗﻲ واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ را در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎری از واﺣﺪ
ﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳـﻮد ﺳـﻬﺎم در
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ آﺗﻲ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ،ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮزﻳـﻊ ﺳـﻮد
ﺳﻬﺎم در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺎی آﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم را در آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻮدﺳﻬﺎم در آﻳﻨـﺪه ﻧﻴـﺰ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ اﻫﻤﻴﺘـﻲ در
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻳﺎ ارزش ﻛﻞ واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﻋﺘﺒﺎر
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺎی آﺗﻲ واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ. ﻫﺮﭼـﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات ﺳـﻮد واﺣـﺪ
اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺳﺎﻻﻧﻪ و درﻳﺎﻓﺖ اﺻﻞ وام و ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻧﻴﺰ

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ﺑﺎﻻﺗﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﻳﺎ اﻃﻼع از ﺳﻮد ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺳـﻮد ﻫـﺎی آﺗـﻲ وﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ارزش
ﺟﺎری واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ؟ در ﻳﻜﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻮد ﻫـﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ، ﺑﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳـﺎس
ارزﺷﻬﺎی ﺟﺎری، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ارزﺷـﻬﺎی آﺗـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮ اﺳـﺖ(ﺑﺎﻛﻤﺴـﺘﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران .(1977
ﺿﻤﻨﺎ ﺳﻮد ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دو روش ﺑﺎﻻ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ارﻗـﺎم
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ارزﺷﻬﺎی آﺗﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻨـﺎ
داری از ﺳﻮد ﻛﻪ در دﻧﻴﺎی واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ وﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد.
١٨
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ب) ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪوا ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
اﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗـﺮار
دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﮔﺮدش وﺟـﻮه ﻧﻘـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺳـﻮد ﺳـﻬﺎم در آﻳﻨـﺪه
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود در آﻳﻨﺪه واﻗﻊ ﺷـﻮد، ﻋﻼﻗـﻪ دارد. ﭼـﻮن ﺗﺼـﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻳﺪادﻫﺎی آﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی واﺣﺪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ را در ﻣﻮرد ﮔﺮدش ﺟﺎری و آﺗـﻲ وﺟـﻮه ﻧﻘـﺪ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮﻣﻲ ﺳـﺎزد ،
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ج) روﻳﻜﺮد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ:
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ آﺛﺎر ﺑﺎﻟﻘﻮه ارﻗﺎم ﺳﻮد ﺑﺮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎ دار ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد .
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴـﺘﺮده و ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻘﻼب ﻓﻜﺮی در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺪه، اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن آﺛـﺎر
ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻮد
ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ،اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم دارد و ﻣـﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻔﺎع اﺷﺨﺎص ﺑـﺮ
اﺛﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ). اوﻟﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺑﺎره ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎ ﻗﻴﻤـﺖ
اوراق ﺑﻬﺎ دار ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎل و ﺑﺮاون اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(ﺑﺎل و ﺑﺮاون .(1968 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ – ﻳﻌﻨـﻲ
ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ اوراق ﺑﻬﺎ دار ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﺳـﺎن ﺳـﻮد ﺣﺴـﺎﺑﺪاری- از آن زﻣـﺎن ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﺑـﺎر ﻫـﺎ در
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﺳﻮدﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺑﺎر و ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺑﺮﺧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮی ﺑـﺪﻳﻬﻲ
١٩
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ وﺟـﻮد ﻣﺤﺘـﻮای اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺳـﻮد
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻮد ﺣﺴـﺎﺑﺪاری و ﻗﻴﻤـﺖ اوراق
ﺑﻬﺎدار ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ.دﻟﻴﻞ اول- ﺑﺮای ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ- ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از اﻃﻼﻋﺎت در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺬاری، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ. دﻟﻴـﻞ دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺳـﻮد
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روﺷﻬﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻓـﻮری را در ﺑـﺮ ﻧـﺪارد.
اﻣﻜﺎن ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﻮده
اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ (ﺑﺮاﺛﺮﺗﻐﻴﻴﺮدر
روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ) ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴـﻴﺎر ی
از اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ وﺟـﻮد ﻳـﺎ ﻧﺒـﻮد آﺛـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺸـﻜﻞ
اﺳﺖ(ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ).
ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﺛﺮ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎزار، وﺟﻮد
ﻳﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ارﻗﺎم ﺳﻮد اﺳﺖ. ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد واﺟﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺤﺮاف اﻳﻦ ارﻗﺎم از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ از ﺳﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣـﺎﻟﻲ واﺣـﺪ
ﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت دارد. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛـﻪ
ﺑﺮای ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌﺪد ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻨﻮع ﻧﻴﺎز ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﺷﻮد. زﻳﺮا، ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ
ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ، اﺣﺘﻤـﺎﻻ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ
ﻫﺪﻓﻬﺎ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑـﺎ آﮔـﺎﻫﻲ از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺳـﻮد در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ و
٢٠
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد ﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮدﻫﺎی آﺗﻲ (ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ) و ارزش
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎز ﺧﻮرد آﻧﺮا( اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ) ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮد.
– 2-2-4 ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺴﺘﺮی از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﻧﻈـﺮی ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و ﺑـﺪون اﻳـﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻧﺘﻴﺠﺘـﺎً ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ادﺑﻴـﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮی ﻛـﻪ اﻳـﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ را ﺑـﺮای اﻳـﻦ
رﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح در زﻳﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﻣـﻲ
ﮔﻴﺮد، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺳﻬﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ از ﻳﻚ ﭘﻴﻜـﺮه
واﺣﺪ را در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
اﻟﻒ) اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد :
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬـﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ،
از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﻣﺪﻳﺮان، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ و اﻋﺘﺒـﺎر دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻮده
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮد در ﻣﺪﻟﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻬﺎم ( ارﺗﺒـﺎط ﻣﻔـﺮوض ﺑـﻴﻦ ﺳـﻮد و
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺪی )، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺎرآی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (ارﺗﺒﺎط ﻣﻔـﺮوض ﺑـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻮد و
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم )، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ (ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ، ﺑﻬﺮه و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪات )،ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ،
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤـﻮه اﻧﺘﺨـﺎب روﺷـﻬﺎی ﺣﺴـﺎﺑﺪاری
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد در ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی ﺳﻮد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣـﺎﻟﻲ
٢١
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣـﺪل ﻫـﺎی ﺗﺼـﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﺼﺮا در زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:
اﻟﻒ- -1 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد در ﻣﺪل ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ: ﻣﺪﻟﻬﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﻴﻤﺖ اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪ آﺗﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺪل ﻓﻴﺸﺮو ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری
داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای((CAPM ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺮآورد ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻧﻘـﺪ آﺗـﻲ ﻣـﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر، در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺮآورد ﻫﺎ در دﺳـﺘﺮس ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، از اﻃﻼﻋـﺎت
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺣﺴـﺎﺑﺪاری اﺳـﺖ. در
واﻗﻊ ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻮدن ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳـﻮد ﺟـﺎری،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺪ آﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺘﺮی از ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪ آﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﺿﺮدر ﺧﺼـﻮص
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﺪل ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺘﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳـﻨﺘﻲ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری، ﮔﺮاﻫـﺎم، داد و ﻛﻮﺗـﻞ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ:
” در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﺳﻬﺎم اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﻗﺪرت ﺳﻮد آوری آﺗﻲ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮد ﻳﻚ دوره ﻣﻌﻴﻦ در آﻳﻨﺪه را ﺗﺨﻤـﻴﻦ
ﺑﺰﻧﻴﻢ. ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ذاﺗﻲ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺑﺘﺪا ﻳﻦ ﻗﺪرت ﺳﻮد آوری را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﻢ و
ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺮخ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﺰل ﻛﻨﻴﻢ”( ﮔﺮاﻫﺎم، داد و ﻛﻮﺗﻞ.(1962
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ،ﺑﻠﻜﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﺪﻟﻬﺎی ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺧـﻮد از ﺳـﻮد ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﺑﻌﻨـﻮان
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮای ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻮدﻳﻠﻴـﺎﻧﻲ و ﻣﻴﻠـﺮ اﺷـﺎره
داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاوان در ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢٢
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﻒ- -2 ﻛﻤﻚ ﺳﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺎرای ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﺪل
ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ و ﺳﻬﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ اﺻـﻠﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻗﻴﻤﺖ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼﻣﺖ دﻫـﻲ در ﺧﺼـﻮص ﻧﺤـﻮه
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ(ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ) ﻛﻤﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﻧـﻮﻋﻲ راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﺮای
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اﺳﺖ.
اﻟﻒ- -3 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﺎی
ﻧﻘﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣـﺎﻟﻲ، ﻣﺎﻟﻴـﺎت و
ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.از ارﻗﺎم ﺳﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺳﻮد وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻟﻒ–4 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﺪﻳﺮان: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﺪاﻳﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ وﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺒﺎﺷـﺮت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ،
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻮد واﻗﻌﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺮداﺧـﺖ ﭘـﺎداش
اﻏﻠﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ارﻗﺎم ﺳﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﺮاداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاری وارد ﻣـﻲ ﺷـﻮد،
ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒ–5 ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ: ﮔﻮردن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛـﻪ
ﭘﺎداش ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم دارد، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣـﺪﻳﺮان روش ﻫـﺎی ﺣﺴـﺎﺑﺪاری را ﻛـﻪ
ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻮد و ﻧـﺮخ رﺷـﺪ آن و ﻛـﺎﻫﺶ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻮد ﺷـﻮد، اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ
ﻛﻨﻨــﺪ(ﮔــﻮردون.(1962 ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮاﻳﻦ ﻣــﺪﻳﺮان از ﻃﺮﻳــﻖ اﻧﺘﺨــﺎب روش ﻫــﺎی ﺣﺴــﺎﺑﺪاری، ﺳــﻮد را
٢٣
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﻫﻤﻮار(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ) ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺗﺌﻮری اﺛﺒﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی دﻳﮕـﺮی ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ
ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد.
اﻟﻒ–6 ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری: ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘـﺎر ﺳـﻮد در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اﻟﻒ–7 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎ: در ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی، ﻣـﺎﻟﻲ و
ﺣﺴﺎﺑﺪاری از ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ﻛـﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳـﻲ از ﺗﻮﻗﻌـﺎت
ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب) اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد:
ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺮوﺑﻼد1 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺸﺎء اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ » ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ و ارزﻳـﺎﺑﻲ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪ « و » ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﻛﺖ « ﻛﻤﻚ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛـﻪ » ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﺗﻜﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ، ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ اﻓﺸـﺎء ﺷـﻮﻧﺪ. «
ﮔﺰارش دﻳﮕﺮی ﻛﻪ در اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛـﻪ ﮔـﺰارش ﻫـﺎی
ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از » ﮔﺰارش ﺟﻨﺒﻪ ﻫـﺎی اﺣﺘﻤـﺎل ﺳـﻮد ﻫـﺎی آﺗـﻲ ،
ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ « ﺑﺎﺷﺪ.2 ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ
ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
1 – R.M. Trueblood 2- The Corporate Report, 1975, para.6.5, p. 48
٢۴
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﻧﺨﺴﺖ : اراﺋﻪ ﺑﺮآوردی ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﺳـﻮد آوری آﺗـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟﻬـﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ.
دوم : اراﺋﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺸﺎء ﺷﺪه. اراﺋـﻪ ﭘـﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﺰار ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﻛـﻪ
اﻣﺮوزه در ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه ﻛﺎﻧﺎدا، اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد: 1
» روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ را ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﻲ آن اﻧﻌﻜـﺎس
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ، اﻓﺸﺎء روﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در
ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﺪف ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.«
اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری، روﺷﻬﺎ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻛﻨـﺪ و ﻧﻤـﻲ
ﺗﻮان ﻓﺮض ﻧﻤﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎآﺷﻨﺎ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ، از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﻮم: اراﺋﻪ و اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
اش ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻴﺎﻧﺪازد، ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ج) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد:
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن روﻳـﺪادﻫﺎی ﺗﺠـﺎری
آﻳﻨﺪه را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ، ﺑـﺮای ﺗـﺪوﻳﻦ و اراﺋـﻪ ﻳـﻚ ﺗﺌـﻮری
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻬﺎ ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاری را، از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ روﻳـﺪادﻫﺎی
3- Accounting Research Committee, CICA Hand book, paras.1505.03
٢۵
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻳﺎ ﺗﺠﺎری، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮدﻣﻨﺪی در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از راﺑﻄـﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ روﻳﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ،
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی، از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﺸﺎت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺑﺮﺧﻲ از
ﻛﺸﻮر ﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺸﻲ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘـﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﺗﻬﻴﻪ و در دﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﺒﺎﺷـﺪ. در ﺳـﺎل1972، در
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺠﻤـﻦ ﺣﺴـﺎﺑﺪاران ﺧﺒـﺮه ﻛﺎﻧـﺎدا1 اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه، اﺳـﻜﻴﻨﺮ ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری را» اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن « ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ دارد.2 در
ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﮔﺰارﺷﻲ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺣﺴﺎﺑﺪاری درﺳـﺎل 2000، » ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮی «
ﺣﺮﻓﻪ را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط، ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﺼـﻴﺺ و ﺑﻜـﺎر
ﮔﻴﺮی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. در 1973 ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﮔـﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ از اﻧﺠﻤـﻦ ﺣﺴـﺎﺑﺪاران رﺳـﻤﻲ
آﻣﺮﻳﻜﺎ3 و ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺗﺮوﺑﻼد4 اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ »ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳـﺖ « ﺳـﺎل 1975 ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎی
ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻴﺎن داﺷـﺖ: » ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺳﻲ، ﮔﺰارﺷﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳـﻮی
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن، ﻧﻴﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن را ﺑـﺮآورده ﺳـﺎزﻧﺪ.5« در
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ، اﻫﺪاف ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ارﻛـﺎن ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﻌـﻴﻦ اﺳـﺖ. ﻫﻤﮕـﻲ، ﮔـﺰارش »
1- CICA, Canadian Institute Of Chartered Accountants 2- R. M. Skinner, p .304 3- AICPA, Accounting Institute Of Certified Puplic Accountants 4- R. M. Trueblood
5- United Kingdom Accounting Standards Steering Committee Institute Of Chartered Accounting in England an Wales, 1975,p.15
٢۶
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
اﻃﻼﻋﺎت « را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده و ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت » ﺳﻮدﻣﻨﺪ « و » ﻣﺮﺑﻮط « ﺗﺎﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ در
ﺟﻬﺖ » ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎرا واﺳﺘﻔﺎده اﺛﺮ ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ « ، » اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت « و » ﻗﻀـﺎوت در ﻣـﻮرد
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ « ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﺎﻟﻲ
اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ذﻳﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ج–1 ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دارای اﻣﺘﻴﺎز، از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻧﻈـﺎرت و ﺑﺎزرﺳـﻲ
دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری.
ج–2 ﮔﺮوه ﺳﻬﺎﻣﺪاران، اﻋﻢ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه و ﻣﺸﺎوران آﻧﺎن
ج–3 ﮔﺮوه ذﻳﻨﻔﻌﺎن وﻳﮋه، ﻣﺜﻞ رﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ذﻳﻨﻔﻌﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮاﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ، ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ
ﺳﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
د- وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد:
د–1 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺳﻮد
اﺳﻜﻴﻨﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ درﺑﺎره اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻛﺎﻧﺎدا وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺨﺘﺼﺮا ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ. او اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ : » اﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ
ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ ﺑﻮده، ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه و در ﺿـﻤﻦ ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﻧﻴـﺰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.« اﺳﻜﻴﻨﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ » اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜـﺎء داﺷـﺘﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺎﻳﺪﻋﺎری از
٢٧
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪاری، ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی، اﻓﺸﺎء ﻛﺎﻣﻞ، ﺳﺎده و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑـﺮای ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.«
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﺑﺮای ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑﻄـﻮر وﻳـﮋه ﺑـﺮای
اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﻜﺎ در زﻣﻴﻨﻪ
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺛﺒﺎت ﺟﺰو اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
وﻟﻲ اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ذﻫﻨﻲ از روﻳﺪادﻫﺎی آﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮرد
رﺳﻴﺪﮔﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟـﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ، ﻋـﺎری
از ﺟﺎﻧﺒﺪاری، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ، ﻣﺮﺑﻮط، ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ، ﻛﺎﻣﻞ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬـﻢ، ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ و ﻋﻤﻠـﻲ
ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ و » ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ« ﺑﺎﺷﺪ.
د–2 روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ :
روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ دوﮔﺮوه اﺻﻠﻲ روﺷﻬﺎی ﻛﻴﻔﻲ و روﺷﻬﺎی ﻛﻤﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮد.
د–1-2 روﺷﻬﺎی ﻛﻴﻔﻲ : در اﻳﻦ روﺷﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮازش ﻣﻨﺤﻨﻲ ذﻫﻨﻲ، روش دﻟﻔﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻣﺎﻧﻲ،
روﺷﻬﺎی ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ، درﺧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ(ﻣﻨﺎﺳﺐ) و روش ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد ﻛﻪ ﺑـﺮ
اﺳﺎس اﺟﻤﺎع ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان ﻣﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮد.
د–2-2 روﺷﻬﺎی ﻛﻤﻲ : اﻳﻦ روﺷﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ داده ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪل ﻫﺎی ﻛﻤﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮه و ﻣـﺪل ﻫـﺎی ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه

٢٨
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روﺷﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣـﺎری ﺑـﺮازش ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ. در
ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ، ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ
ﺷﻮد. در ﻣﺪل ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺪاوم اﻟﮕﻮی ﺗﺎرﻳﺨﻲ در آﻳﻨﺪه و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ، ارزش آﺗﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
روش ﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد(ﻫﺎﻧﻚ،رﻳﺘﺴﭻ.(1992
د–1-2-2 روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﻳﻲ: اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮای ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮی اﺛﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺮی ﻫﺎی ﻫﻤﻮار ﺷﺪه، ﺳـﺮی ﻫـﺎﻳﻲ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. روش ﻫﺎی زﻳﺮ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ:
• روش ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی ﺳﺎده ﺑﺮاون
• روش ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی ﺧﻄﻲ ﺑﺮاون
• روش ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی درﺟﻪ دوم ﺑﺮاون
• روش ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﻳﻲ دوﺑﻞ
• روش ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی دوﺑﻞ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺧﻄﻲ
• روش ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
• روش ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی ﻫﺎﻟﺖ
ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎررود.
د–2-2-2 روﺷﻬﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ: در اﻳﻦ روش ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داده
ﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪﺷﺎﻣﻞ:
• روﻧﺪ ﺧﻄﻲ
٢٩
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
• روﻧﺪ درﺟﻪ دو
• روﻧﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ
• روﻧﺪدرﺟﻪ ﺳﻪ
• ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
• ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻧﻲ
• ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻤﺎﻳﻲ
• ﺗﺎﺑﻊ رﺷﺪ
• ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪ ﻣﻌﻜﻮس
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
د–3-2-2 ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﺎﻛﺲ –ﺟﻨﻜﻴﻨﺲ :1(ARIMA) اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﻲ، ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫـﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻛﺎﻣﻞ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮی ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮔﺬﺷﺘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳـﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﻪ روش، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫـﺪف ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻘﻄـﻪ ای اﺳـﺖ، ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﻤﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد، روش ﻫﺎی آﻣﺎری دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑـﺮای ﭘـﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
د–4-2-2ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰی: اﻳﻦ روش ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮی اﺳـﺖ و زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻔﻴـﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪ ای و ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﻳﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳـﻦ
روش ﻳﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﻲ، ﺑﺮآورد ارزش ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﺮه Z ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳـﻦ
1–Atuo Regressive Integrated Moving Average
٣٠
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
روش ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
د–5-2-2 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻﺟﻴﺖ: ﻻﺟﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ارزش
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺪام ﮔﺮوه ﻣﻌﻴﻦ اﺳـﺖ.
ﻻﺟﻴﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی آﻣﺎری ﻛﻤﺘﺮی دارد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰی ﻧﻴـﺎزی ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ
داده ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ
اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺜﻼ در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد، ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺶ از 0,5 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻮد ،
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻ، ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺧﺎص دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازآﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
د–6-2-2 ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺎرﺗﻴﻨﮕﻞ: در اﻳﻦ ﻣﺪل اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻳـﻚ دوره ﺑـﻪ دوره
دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ اﻟﮕﻮی ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ روﻧﺪی از ﺳﺮی ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻫﺎی ﮔﺸﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﻜﺎن دارد ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺎرﺗﻴﻨﮕـﻞ ﺑـﺎ ﻳـﻚ روﻧـﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ راﻧﺶ1 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد. ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪی را ﻣﺎرﺗﻴﻨﮕﻞ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
د–7-2-2 ﻣﺪل روﻧﺪ اﺳﻤﻲ : در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎل
ﻗﺒﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
1- Drift
٣١
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
د–8-2-2 ﻣﺪل ﻣﻌﻜﻮس (ﺑﺮﮔﺸﺖ) : در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻧﻮاع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ و وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ و ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻘـﻖ، از
اﻧﻮاع ﻣﺪﻟﻬﺎی ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ه ) اﺟﺰای ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻮد:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﺳﻮد در اﻧﮕﻠﻴﺲ، ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط و اﻧﺠﻤﻦ ﻫـﺎی ذﻳﺼـﻼح، ﻫـﺮ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد، دارای ﺳﻪ رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﻘﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
• اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ در آﻣﺪ ﻫﺎ، ﺳﻮد ﻫﺎ و ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ (EPS)
• اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺑﺎره ﻣﻔﺮوﺿﺎت- ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
• ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط در ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد –ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ه–1 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎص:
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳـﻮد اﺟﻤـﺎع ﻛﻠـﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد، وﺟﻮد دارد.
ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮا ﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻓﺸﺎء ﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻲ
ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ و ﻛﺎﻣـﻞ- ﻣﺸـﺎﺑﻪ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد
ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد- ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء ﻣﺤـﺪود ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ، ﻋﻘﻴـﺪه
دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺸﺎء ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺑـﺎ ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﺮ درﮔﻤـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ
ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ- ﺧﺼﻮﺻـﺎ اﮔـﺮ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺳـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺷـﻜﻞ و ﻧﺤـﻮه ﺻـﻮرت ﺳـﻮد اراﺋـﻪ
٣٢
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ﺷﻮد_ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻏﻠﺐ ﻃﺮﻓﺪاران اﻓﺸﺎء ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ
ﮔﺰارش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدد.
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻓﺸﺎء اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ
ﺳﻮد_ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎن
از وﺿﻌﻴﺖ آﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه درﺑﺎره ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ آورد_ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ه–2 ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ:
دوﻣﻴﻦ ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻔﺮوﺿـﺎت اﺳﺎﺳـﻲ و
ﻣﻬﻢ اﻓﺸﺎء ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻲ اﻓﺸﺎء ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷـﺮﻛﺖ در دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاﻓﺶ ﻟﻄﻤـﻪ وارد
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌـﺎدﻟﻲ ﺑـﺮای اﻓﺸـﺎﮔﺮی ﻣﻔﺮوﺿـﺎت ﺑـﻮد.
ﺑﻮﻳﮋه اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، ﻳﻜـﻲ
از اﻫﺪاف اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺳـﻮد ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻳـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺑـﺮآورد و
ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺳﺖ _ ﻧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ _ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﺳﻮد ﺑـﻪ
ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ، ارزﻳـﺎﺑﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﻔﺮوﺿـﺎت
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎﻳﻲ اﻓﺸﺎء ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ از
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد از اﻓﺸﺎء اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و زﻳﺎن ﺑﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ( ﺟﻬﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ) اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ .
٣٣
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
ه–3 ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد :
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در درک و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳـﻮد ﻣﺮﺑـﻮط
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن اﻃﻼﻋﺎت را در ﻃﺒﻘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ وﻳﮋه ﻳﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎت اراﺋـﻪ ﻛـﺮد. اﻳـﻦ
ﻗﺒﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳـﺖ، ﻣﺮﺑـﻮط ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑـﺮای
اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻣﺮﺑﻮط، ﻛﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﻤـﻞ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ وﻳﮋه و ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳـﻮد، اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻧـﺪ. ﺷـﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ
ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد اراﺋﻪ ﺷـﻮﻧﺪ، ﻳـﺎدآوری ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ
ﺳﻮد_ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻳﻚ ﺑﺮآورد از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘـﺎد_
اﺳﺖ. و ﺗﺬﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره روﻳﺪاد ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه، را ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻗـﺎدر ﺳـﺎﺧﺘﻪ و
اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ آورد و اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن،
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﺷﺘﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻳـﻚ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ وﻳﮋه ، ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋـﺎت
ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
٣۴
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ
-2-3 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺛﺒﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد:

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید