-1-5-2 رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد17
-2-5-2 ﻓﻴﻮز17
-3-5-2 رﻟﻪﻫﺎ18
-6-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ23
-1-6-2 اﺻﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی23
-2-6-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف23
-3-6-2 ﻗﻴﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺟﻬﺖ دار24
ح
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
-4-6-2 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎ24
ورودیﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ:25
-5-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ26
-6-6-2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻟﻪ27
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه 29…………………………..
-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ29
-1-1-3 واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه29
-2-3 ﻣﻮارد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ30
-1-2-3 اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ. 30
-2-2-3 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه 35] ﺗﺎ 31[38
-3-2-3 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد 35] ﺗﺎ 31[37
-4-2-3 ﺗﺮﻳﭗ دادن اﺷﺘﺒﺎه رﻟﻪﻫﺎ32
-5-2-3 ﺟﺰﻳﺮهای ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ33
-6-2-3 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻀﻮر DG ﺑﺮ ﺑﺎزﺑﺴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ33
-3-3 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺣﻀﻮر DG ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ34
-1-3-3 ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﺘﻲ. 34
-2-3-3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ – رﻟﻪ 35[36]
–2-3-3 ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ35
-3-3-3 ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺼﺎل DG ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ36
–4-3-3 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی40
-4-3 اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه41
-1-4-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ.. 41
-2-4-3 اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ41
-3-4-3 اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻠﻲ اﺗﺼﺎل DG ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت 42[38]
-5-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی43
خ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
-1-5-3 روش ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ44
-2-5-3 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ44
-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه45
-1-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺣﻀﻮر DG ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات 45DG
-1-1-6-3 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺴﺘﺮده (ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﮔﺴﺘﺮده)45
-2-1-6-3 رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ 46[38]
-3-1-6-3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ48
-2-6-3 راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف اﺛﺮات اﻋﻤﺎل DG ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ48
-7-3 اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه49
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ 51…………………………..
در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه51
-1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ51
-2-4 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ51
-1-2-4 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ 51[46]
-3-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی52
-1-3-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه52
53PSCAD -1-1-3-4
CYMTCC -2-1-3-4 و 53PSAF
54DigSilent -3-1-3-4
54ETAP (version 5) -4-1-3-4
-5-1-3-4 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در 54MATLAB
-2-3-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار55
-4-4 ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ55
-1-4-4 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ 56MATLAB
د
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
-5-4 ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ57
-1-5-4 اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ57
-2-5-4 ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی57
-6-4 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی58
-7-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ60
-8-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ61
-1-8-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﺮار دادن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺑﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ62
-2-8-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه62
-9-4 ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ (رﻟﻪﻫﺎ) ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ 64 . FCL
-1-9-4 ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار FCL ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
رﻟﻪﻫﺎ 65(CTI)
-2-9-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات RFCL و 66IFCL
-10-4 اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه
ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ 67 .(FCL)
-1-10-4 اراﺋﻪ ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻣﺪون ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار FCL ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف 1 و 672
-2-10-4 ﻃﺮاﺣﻲ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه68
-3-10-4 روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ74
-11-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ74
-1-11-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد74
-2-11-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع 74FCL
-3-11-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ75
-12-4 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از DG و 76FCL
-13-4 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی76
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات78
ذ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
-1-5 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی.. 78
-2-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات79
ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻟﻒ – اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﻜﻪ81
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ84
ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ85
ر
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ
ﻋﻨﻮانﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪﺟﺪول -1-2 ﺛﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﻜﻮس20ﺟﺪول -2-2 اﻧﻮاع ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪﻫﺎ29ﺟﺪول -1-3 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮای ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ (LV Supply)48ﺟﺪول -1-4 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ژﻧﺘﻴﻚ65ﺟﺪول -2-4 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎز ژﻧﺘﻴﻚ65ﺟﺪول -3-4 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ (ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ)66ﺟﺪول -4-4 ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ رﻟﻪ ﻫﺎ68ﺟﺪول -5-4 ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ازای ﻗﺮاردادن DG=20MVA در70ﺑﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊﺟﺪول -6-4 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﺷﻴﻪ72ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﺟﺪول -7-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ازای اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن74ﺧﻄﺎﺟﺪول -8-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن75ﺧﻄﺎی 40 اﻫﻤﻲﺟﺪول اﻟﻒ–1 اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻄﻮط90ﺟﺪول اﻟﻒ–2 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر91ﺟﺪول اﻟﻒ–3 زوﺟﻬﺎی اﺻﻠﻲ / ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺷﺒﻜﻪ92
ز
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ
ﻋﻨﻮانﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪﺷﻜﻞ -1-1 اﺗﺼﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ FCL-DG10ﺷﻜﻞ -2-1 ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ11ﺷﻜﻞ -1-2 ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ16ﺷﻜﻞ –2-2 ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد19ﺷﻜﻞ -3-2 اﻧﻮاع رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد21ﺷﻜﻞ -4-2 اﻧﻮاع رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻣﻌﻜﻮس22ﺷﻜﻞ -5-2 ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎی زﻣﺎن ﻣﻌﻜﻮس23ﺷﻜﻞ -6-2 ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﻄﻊ آﻧﻲ در رﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن24ﺷﻜﻞ -7-2 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد29ﺷﻜﻞ -9-2 زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد Isc / Ip رﻟﻪﻫﺎ30ﺷﻜﻞ -1-3 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد36ﺷﻜﻞ -2-3 ﺗﺮﻳﭗ دادن اﺷﺘﺒﺎه رﻟﻪ ﻫﺎ36ﺷﻜﻞ -3-3 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر DG ﺑﺮ ﺑﺎزﺑﺴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ38ﺷﻜﻞ -4-3 ﻳﻚ ﻓﻴﺪر ﺳﺎده ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﺘﻲ38ﺷﻜﻞ -5-3 ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻴﺪر ﺷﻌﺎﻋﻲ39ﺷﻜﻞ -6-3 ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ – رﻟﻪ40ﺷﻜﻞ -7-3 ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دو واﺣﺪ DG1 و DG241ﺷﻜﻞ -8-3 ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG341ﺷﻜﻞ -9-3 ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG341ﺷﻜﻞ -10-3 ﺧﻄﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG1, DG2, DG342ﺷﻜﻞ -11-3 ﺧﻄﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل DG1, DG2, DG342ﺷﻜﻞ -12-3 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ ﺑﺎ DG43ﺷﻜﻞ -13-3 ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺎ44DG52ﺷﻜﻞ -14-3 ﻓﻠﻮﭼﺎرت رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘﻲﺷﻜﻞ -1-4 دﻳﺎﮔﺮام ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ 30 ﺑﺎﺳﻪ IEEE اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ57ﺷﻜﻞ -2-4 دﻳﺎﮔﺮام ﺷﺒﻜﻪ 30 ﺑﺎﺳﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه IEEE در ﻧﺮماﻓﺰار Digsilent62ﺷﻜﻞ -3-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﺮاردادن DG ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 15 MVA در ﺑﺎﺳﻬﺎی69ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊﺷﻜﻞ -4-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار CTI رﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه71ﺷﻜﻞ -5-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف CTI از ﻣﻘﺪار اﻳﺪهآل (CTI-0.3) ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ71ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
س
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ
ﻋﻨﻮانﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪﺷﻜﻞ -6-4 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار CTI رﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار FCL73ﺷﻜﻞ -7-4 ﻣﻘﺪار اﻧﺤﺮاف CTI از ﻣﻘﺪار اﻳﺪهآل (CTI-0.3)73ﺷﻜﻞ -8-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎدهای از ﺗﺄﺛﻴﺮات RFCL و IFCL75ﺷﻜﻞ -9-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت77ﺷﻜﻞ -10-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ78ﺷﻜﻞ -11-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد FCL80ﺷﻜﻞ -12-4 ﻓﻠﻮﭼﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ FCL ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪ81
ش
ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرت، ﻧﻘﺶ زﻳﺎدی در ﻛﺎرﻛﺮد و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت دارﻧﺪ. رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی ﻗﻄﻊ ﺑﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی و وﻗﻮع ﺧﻄﺎ، رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺳﻴﺐ و اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺪرن در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ورود ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻄﺢ ﺗﻮزﻳﻊ، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺧﻄﺎ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺷﻮد.
ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻀﻮر 1 DG و اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺮار دادن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ (در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه) ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺑﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، راﻫﻜﺎر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ (FCL) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺑﺮ روی ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ 30 ﺑﺎﺳﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه IEEE ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
1 Distributed Generation
1
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪی ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﻮده و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺤﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻠﻘﻮی و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺶ ﻛﺮدن ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺳﻄﺢ 20 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﻳﺎ 63 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻌﻀﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی و ﺑﺮقرﺳﺎﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی و اﻓﺰودن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮔﺮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ، در ﻓﺼﻞ اول اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﺪاف و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در ﻓﺼﻞ دوم، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم، ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻃﺮح ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺎر اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
2
ﻓﺼﻞ اول
ﻛﻠﻴـﺎت
3
ﻓﺼﻞ اول – ﻛﻠﻴﺎت

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، اﺟﺰاء ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم روی دادن آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ اﻣـﺮ، ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری اﻳﻤـﻦ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺨـﺼﻮص ﻣـﻲﺗـﻮان از ﺻـﺪﻣﺎت ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد و ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻄﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ، ﺟﺎﻳﮕـﺬاری ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ رﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ، در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
-1-1 اﻫﺪاف و اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ، اﻳﻔـﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻛﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺑﺮق را ﺑﺘـﻮان ﻛـﺎﻫﺶ داد، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻬﺒﻮد داد.
در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﻠﺰم ﺑـﻪ ﮔـﺰارش دادن ﺑـﻪ ﻛﻤﻴﺘـﻪﻫـﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳـﺎﻟﺘﻲ (ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی ﺑﺮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ( (PUC) ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔـﺰارش دادن اﻧﺪﻳﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻋﻤﻠـﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻗـﺪرت ﺧـﻮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺮق ﺗﻮزﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺪرت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻛﺎراﻳﻲ (PBR) ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺮخ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﭼﻨﺪ اﻳﺎﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ اﻳﺎﻟـﺖﻫـﺎی ﻓـﻮق ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ. ﻧـﺮخ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺮق ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲﺷـﻮد. ﺗﻌـﺎرﻳﻒ دو اﻧـﺪﻳﺲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE-1396، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-i اﻧﺪﻳﺲ ﻗﻄﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه (SAIFI)
-ii اﻧﺪﻳﺲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎر (اﻧﺪﻳﺲ ﺗﻨﺎوب ﻗﻄﻊ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ(( (ASIFI
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری از ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ اﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت، اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺴﻴﺎری از اﻳﺎﻟﺖﻫﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛـﺮدهاﻧـﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺗﻼﺷـﻲ ﺑـﺮای
4
ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﻣﺪرنﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺗﻼﺷـﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، از ﻧـﺼﺐ وﺳﺎﻳﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﻨﺪهﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻣﺪاوم ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺮق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﻴﭻﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ.
اﻳﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺪهای در اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر ﺑﻪ روزﺗﺮ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺒﻮض ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورد. در راﺳـﺘﺎی ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧﻴـﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎری دارد.
وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻴﻮز-ﻓﻴﻮز و رﻳﻜﻠﻮزر-ﻓﻴﻮز ﺑﻪ ﺳﻮﺋﻴﭻﻫـﺎی ﺳﻜـﺸﻦﺑﻨـﺪی ﻛﻨﻨـﺪه
(ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﺘﻪ) ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ، وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮون ﺧﻂ (offline) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻳﻚ ﺑﺎزه ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲرﻓﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎر و ﺣﺘﻲ رﺷﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎر در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد زﻣﺎنﻫـﺎی ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻛﻨﺪ ﺷﻮد و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺧﻄﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ در اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫـﺎی ﺑﺎرﻫـﺎ و اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و / ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻼوه، اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮحﻫﺎی رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻗـﺪرت را ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻳﻚ اﻧﮕﻴﺰه ﺣﻴﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻧﺮژی ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺼﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ (ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی زﻳﺮ 115 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ) ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﮕﻮﻧـﻪای ﻛـﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳـﺎل 2010، ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎرﺑﺮد DG ﺑـﻪ 20 درﺻـﺪ ﻛـﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮﺳﺪ .[1] ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻜـﺎت، ﮔـﺴﺘﺮش ﻛـﺎرﺑﺮد ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ دﻻﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ آن، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔـﻲ DG ﻫـﺎ ﺑـﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ (و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن) ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
DG ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﺑـﺮ روی ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻦ ادوات ﺑﺮ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ
• ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت
• ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ
• ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان
ﻫﺮﭼﻨﺪ، ﺑﺮای دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻓﻮق، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮدﻫـﺎﻳﻲ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻮژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ آﻧﻬﺎ (درآﻣـﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی) ﺑـﻪ ﺑـﺮقدار ﻛـﺮدن
5
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑـﺮق ﺑـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺰﻳﺮهای ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻛﻮژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮوﻳﺲ ﺑـﻪ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺗﺤـﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری ﻣﻮﺟـﻮد (ﻳﻌﻨـﻲ (IEEE 1547، ﺧﻮاﺳـﺘﺎر اﻳـﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ DG ﻫﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﻄﺎ، از ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ، در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﺒـﻊ واﺣـﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻗﺪرت (ﭘﺴﺖ) وﺟﻮد دارد. اﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻄﻮر ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗـﻮان ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻓﺮضﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺮ راﺳﺖ ﺑﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮان را در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳـﺎن داد:
ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺗـﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓـﺘﻦ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻧـﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ و از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟـﻪ – رﻟـﻪ ، ﻓﻴﻮز – ﻓﻴﻮز و … ﻣﻲﺷﻮد .[2]
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰوده ﺷـﺪن ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ رﻟﻪﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘـﺎل در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮی ﺑـﺮای ﺑـﻪ روز رﺳـﺎﻧﻲ رﻟـﻪﻫـﺎی ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ آﻧـﺎﻟﻮگ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻮﺋﻴﭻﻫﺎی ﺳﻜﺸﻦﺑﻨﺪی ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑـﻪ روز رﺳﺎﻧﻲﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﺑﺎر و ﺷـﺒﻜﻪ، ﺟﺰﻳـﺮهای ﺳـﺎزی ﻋﻤـﺪی ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی رﻟﻪﮔﺬاری ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺪﻳﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (AGC) ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺴﺖ دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮی اﺳـﺖ و در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ DG، ﺑﺎرﻫـﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﻚ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر، در ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﻴـﻞﻫـﺎی ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮی و ﻧﻬﺎﻳﻲ2 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
-2-1 ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎری ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪی ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﻮده و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﺤﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ در ادارات ﺑﺮق اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻠﻘﻮی و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ mesh ﻛﺮدن
2 Extreme
6
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ در ﺳﻄﺢ 20 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﻳﺎ 63 ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﺮض ﻧﻤﻮد و ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻮی ﺷﺪن آن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی و ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی و اﻓﺰودن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر DG و ﺣﻠﻘﻮی ﻛﺮدن آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﻌﺎد ﺷﺒﻜﻪ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺳﺘﻲ را ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪام ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻳﺎ 3(DG) ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ دارای ﻣﺪرنﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن زﻳﺎد و ﺳﺎدﮔﻲ ﻧﺼﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.
-3-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮق (ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی زﻳﺮ اﻧﺘﻘﺎل subtransmission و ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﺮق اﺻﻠﻲ) ﻧﻮﻋﺎً ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺪاوم ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﻜـﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ. در ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ، رﻟـﻪﻫـﺎی ﺟﺮﻳـﺎن زﻳـﺎد زﻣـﺎن ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .[1] اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ اﻓﺰوﻧـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺮدن ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ 3]،.[2 ﻫﺮﭼﻨﺪ، ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ DG ﻫـﺎ در ﻗﻠﻤـﺮو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮق، روﻳﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺪ.
DG ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻗﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ:
• دارای اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
• ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺸﺮده و compact ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ
• از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ و اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
DG ﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺮق ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺮار دادن DG ﻫﺎ در PDS، ﻫﻢ دارای اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ و ﻫـﻢ
3 Distributed Generation
7
دارای اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ 8]،7،6،5،.[4 ﻳﻜـﻲ از اﺛـﺮات ﻣﻨﻔﻲ DG ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﺑﺨﺼﻮص اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟـﻪﻫـﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻘﺪار و ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت (ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل) و ﻫﻢ ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه (ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺎ) ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎرﺑﺮد DG ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪت اﺛﺮ DG
ﺑﻪ اﻧﺪازه، ﻧﻮع، ﻣﺤﻞ، ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش اﺗﺼﺎل DG ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن زﻳﺎد ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮق ﺑﺎ و ﺑﺪون DG ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺪون DG ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﻌـﺪاد زﻳﺎدی از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮای ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﻣﺮﺟﻊ [9]، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه راﻫﻜﺎری ﺑﺮای ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد، ﺷـﺮوع ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ از ﻧﻘﻄـﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ. در [10]، ﻳﻚ راﻫﻜـﺎر ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﮔـﺮاف ﺧﻄـﻲ ﺑـﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎط ﺷﻜﺴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در [11] ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳﻦ، راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺮدن زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟـﻪ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪهاﻧـﺪ. در [12]،
ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺧﻄـﻲ ﺳـﻴﻤﭙﻠﻜﺲ و روﺷـﻬﺎی ﮔﺮادﻳـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮای ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزی ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺿﺮﻳﺐ زﻣﺎﻧﻲ (time multiplier) و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﭘﻴﻜﺎپ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻳـﻚ روش دو ﻓﺎزه ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺟﻬﺖ دار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑـﺮای ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ آﻧﻼﻳـﻦ در [2]
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم رﻟﻪﻫﺎ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ از ﻧﻮع ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮری ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎی ﺑﻬﻴﻨـﻪﺳـﺎزی ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ، روش ﺳـﻴﻤﭙﻠﻜﺲ دوﮔـﺎن
14]،[13 و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬﺎی ژﻧﺘﻴﻚ [15] ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق دارای DG، ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟـﻪ ﻫﻨـﻮز در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در [7]، اﺛﺮات DG ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻫﺮ ﺑـﺎر ﻛـﻪ ﻳـﻚ DG ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭼﻨﺪ رﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
(اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ). در [3]، ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤـﺎل ﺣﻔـﻆ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷـﻌﺎﻋﻲ را ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎی رﻟﻪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی رﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎی رﻟﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ [3]، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﺑﺮد رﻳﻜﻠﻮزرﻫﺎی ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮری ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪ ﻓﻴﻮز – رﻳﻜﻠﻮزر را در [16] ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺮای اﺟﺘﻨـﺎب از اﺗـﺼﺎل ﻣﺠـﺪد DG
ﺑﺪون ﺳﻨﻜﺮوﻧﻴﺰم، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎم DG ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رﻳﻜﻠﻮزر را ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد رﻳﻜﻠـﻮزر اراﺋﻪ دادﻧﺪ (ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ از ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧـﺸﻮد). ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻞ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎم DG ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ، ﻳﻚ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای دﺳـﺖ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻓﻴﻮز – رﻟﻪ در [2] اراﺋﻪ ﮔﺸﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺴﺖ اﺻﻠﻲ رﻟﻪﻫـﺎ را ﺑﺮای اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن زون ﺧﻄﺎدار و DG ﻫﺎی آن ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ
8
راه دور ﺑﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺮای ﻧﻔـﻮذ ﻛـﻢ DG ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﺷﺮح و روﺷﻬﺎی ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺟـﻊ [16]، [3] و [1] ﺑـﺮای ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ رﻟـﻪﻫـﺎی ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮری ﻋﻤﻼً ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. در [17]، ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از FCL در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺮای ﺣﺬف ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪه را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺼﻮر رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ، ﻣﻘﺪار اﻣﭙـﺪاﻧﺲ FCL را ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤـﻮده و ﻛـﺎرﺑﺮد آن در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، FCL ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑـﺮق در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎرﻛﺮد ﻣﻌﻤـﻮل ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲآﻳﺪ (دارای اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻳﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ) وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻳﻚ اﻣﭙﺪاﻧﺲ از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ داﻣﻨﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه را ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﻳﻦ ادوات (ﺑﻄﻮر ﺳﺎده) در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺎ ﻣﻲﺗـﻮان از ﻳـﻚ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺳﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی FCL و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻣﺮاﺟﻊ 20]،19،[18 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﻣﺪون ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ادوات FCL اراﺋﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪاﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد، ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار FCL در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﺮای ﺟﺒﺮان اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻠﻘـﻮی ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ.
ﻛﺎرﺑﺮد FCL ﺑﻄﻮر ﺳﺮی ﺑﺎ DG در ﺷﻜﻞ 1 ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻣﺤﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه از DG و
ﺑﺎس اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺣﻠﻘﻮی ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻴﻦ ﺧﻄﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، راﻫﻜـﺎر ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺻﻠﻲ رﻟﻪﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر DG ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﺻﻠﻲ رﻟﻪﻫـﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد ﻳﺎ DG ﻫﺎ را از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ (ﻛﻪ روﻳﻪ ﺟﺎری در ﺣﻴﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ) اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ. [21]
ﺷﻜﻞ -1-1 اﺗﺼﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ FCL-DG
-4-1 اﻫﺪاف
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ، ﺳﻪ ﺳﻮال ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ:
• ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮای وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟
• ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻓﻮق ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ؟
در ﺿﻤﻦ، ﻗﺮار دادن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﮔـﺬارد
æ اﻳﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ
• ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاردادن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد؟
9
اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻓﻮق ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﺪ. در ﺷـﻜﻞ 1 ﭼـﺎرﭼﻮب
اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮزﻳﻊ
در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ؟
اﻋﻤﺎل ﻗﻴﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻛﺎرﺑﺮد FCL
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻓﻼﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه، ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت از روی اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاردادن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮات، ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪودﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﺷﻜﻞ -2-1 ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
-5-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
در ﻓﺼﻞ دوم، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺑـﺮ روی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﻃـﺮح ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟـﻪﻫـﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم، ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻃﺮح ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، در ﻓـﺼﻞ ﭘـﻨﺠﻢ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﺎر ﺑﻄـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺎر اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
10
ﻓﺼﻞ دوم
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ
11
ﻓﺼﻞ دوم – ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﺪهای ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻛﻪ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ روش ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺑﺰار اﻧﺮژی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻛـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗـﻮان اﻧﺠـﺎم ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻧﻴﺮوﮔـﺎهﻫـﺎ، ﺣﺠـﻢ و ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻤﺘـﺮی داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮی راهاﻧﺪازی ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ. ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ، اﺗـﺼﺎل اﻳـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺑـﻪ ﺷـﺒﻜﻪﻫـﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻨـﺎﻓﻊ و ﺳﻮدﻣﻨﺪیﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬـﺎ، ﻛـﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﺎزدﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮقرﺳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ، ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﻴﻞ وﻟﺘﺎژ، آزادﺳﺎزی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ و ﺑـﺴﻴﺎری از ﻣـﻮارد دﻳﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻧﻘـﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ را در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آﻳﻨﺪه ﺟﻬـﺎن اﻳﻔـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ EPRI ﻧـﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﺣﺪود 20 درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.
-1-2 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت
-1-1-2 ﻛﻠﻴﺎت
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﻛﺘﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎره ﺷﺪهاﻧﺪ .[22] ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد، ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، وﻇﻴﻔﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺮدن ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ:
• ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی زﻳﺎد (ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن)
• وﻟﺘﺎژﻫﺎی زﻳﺎد (ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ)
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻳﻚ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ آﺳﻨﻜﺮون از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮﻳﺎن ﻫـﺎی ﺑـﺴﻴﺎر زﻳـﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺧﻄﺎﻫـﺎی زﻣﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺗﻤﺎﺳﻲ زﻳﺎد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤـﻮاره ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻠﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﺪن وﻟﺘﺎژ و/ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﺪف، اﺟﺘﻨﺎب از ﺟﺮﻳـﺎنﻫـﺎ و وﻟﺘﺎژﻫﺎی زﻳﺎد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﻳﻤﻨﻲ اﺟﺰاء، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺨﺼﻮص وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻨـﻴﻢ، ﺑـﺮای ﻣﺜﺎل دﻣﺎی روﻏﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﻓﺸﺎر ﮔﺎز در اﺟﺰاء اﻳﺰوﻟﻪ ﺷـﻮﻧﺪه ﺑـﺎ ﮔـﺎز و ﻏﻴـﺮه. اﻳـﻦ ﻧﻜـﺎت
12
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ، اﻳـﻦ اﺛـﺮات ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی زﻳﺎد ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. [23]
ﻳﻚ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ، ﺗﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮان ﺑﻄﻮر اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﻮد، ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ را ﻧﻴـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ. ﻳـﻚ ﻣﺜـﺎل، رزوﻧـﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﻳﺮﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﻮدن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه، رﻟﻪﻫﺎی ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳـﺴﻮری ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪادی ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎی ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ، ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ و وﻟﺘﺎژﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ از وﻟﺘﺎژﻫـﺎ و ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﺎی ﺧـﻂ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی اﺑﺰاری، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه، اﻳﺰوﻟﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻜﺎر ﻣﻲروﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﭙﺲ ﺑﺮاﺳـﺎس آﻧﻬـﺎ ﺗـﺼﻤﻴﻢﮔﻴـﺮی در ﻣـﻮرد ﺗﺮﻳﭗدﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻃﻼﻋﺎت در ﻣـﻮرد رﻟـﻪﮔـﺬاری ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی را ﻣـﻲﺗـﻮان در ﻣﺮﺟﻊ [24] ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔـﺴﺘﺮده ﻣـﻮرد ﭘﺬﻳﺮش واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع آراﻳﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ زﻳﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ:
• ﺳﺮﻋﺖ :(speed)
ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻟﻪ ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﺮد در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺧﻄﺎزداﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ دارد ﭼﺮا ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺬارد.
• اﻣﻨﻴﺖ(:(security
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺟﺘﻨﺎب از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺧﻄﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ.
• ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن(:(reliability
ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﺧﺪاد ﺧﻄﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ.
• ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی:
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﻄﺎ دار (ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻤﻜﻦ دارای ﺧﻄﺎ) از ﺳﻴـﺴﺘﻢ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ روی دادن ﺧﻄﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻟﻪ در اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر آﻧﻲ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ واﻛﻨﺶ ﻻزم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪه ﺷﺒﻜﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺸﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ رﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺎی ﻣﻌﻴﻦ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺧﻄﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
13
• ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ :(sensitivity)
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻟﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺬﻳﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﻤﻜﻦ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه را ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ رﻟﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
• درﺟﻪﺑﻨﺪی:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی و اﻓﺰوﻧﮕﻲ، ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻟﻪﻫﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﺑﺎﻻ در ﺣﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی، ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﻜﺎت ﻓﻮق ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن، ﻋﻤﻼً اﻣﻜﺎن ﻧـﺪارد، ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻌـﺎدﻟﻲ ﻣﻴـﺎن ﻧﻜـﺎت ﻓـﻮق ﺑﺮﻗﺮار و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از رﻟﻪﻫﺎ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺰاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﺧﺪاد ﺧﻄﺎ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را ﻣﻲﺗﻮان از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ی ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻞ از ژﻧﺮاﺗﻮر و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، ﺷﻴﻦﻫﺎ و ﺧﻄﻮط. ﺷﻜﻞ1-2 ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط، اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺧﻄﺎﻳﻲ رخ دﻫﺪ، ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮق، ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﺎﻳﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺣﻔﺎﻇـﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن از ﺧﻮد واﻛﻨﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﻴﻪ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺮوز ﺧﻄﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮش، ﻓﻌﺎل ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴـﻪی ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ را ﻛﻪ از ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺧﻄﻮط و ﻳـﺎ ﺷـﻴﻦﻫـﺎ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﺪف از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ اﺻـﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ از ﺧﻮد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ، وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ آﺳﻴﺐ دﻳـﺪه از ﻣـﺪار ﺧـﺎرج ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، رﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن دارای ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺴﺎﺳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ آﺷﻜﺎرﺳﺎز رﻟﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺰء، ﺑﺎﻳﺪ دارای ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗـﺎﺧﻴﺮ اﻧـﺪازد و زﻣـﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ اوﻟﻴﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻟﻪﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ، ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﮔﺮدد.
-2-1-2 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻫﺪف ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﻄﺎ دار را از ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧـﻮد
14
اداﻣﻪ دﻫﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻮر زﻳﺮ روی دﻫﺪ:
• ﺑﺨﺶ ﺧﻄﺎ دار ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
• ﺑﺨﺶ ﺧﻄﺎ دار ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﺮﻳﻜﺮﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﺑﻘﻴـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﺟـﺪا ﺷـﻮد (اﺧﺘـﺼﺎص ﺑﺮﻳﻜﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻜﻪ)
• ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ (اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﻄﺎدار در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑـﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﻄﺎدار ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد).
ﺷﻜﻞ -1-2 ﻧﺎﺣﻴﻪﺑﻨﺪی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ، در ﺻﻮرت روی دادن ﺧﻄﺎی F1 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎی F1 ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
-2-2 ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق، ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻠﻲ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣـﺸﺨﺺ و ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور ﻳﺎ ﭘـﺎﺋﻴﻦ دﺳـﺖ (ﺑـﻪ اﻧـﺪازه اﻣﻜﺎﻧـﺎت وﺳـﻴﻠﻪ)
ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮب دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺧﻄﺎ روی ﻣﻲدﻫﺪ، ﻧﺎﺣﻴـﻪ اﻳﺰوﻟـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﺻـﻮرت ﺧﺮاﺑـﻲ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮای ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزی ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن (راه دور) ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. وﻗﺘﻲ دو وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮد اوﻟﻴـﻪ / ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﺧﻄﺎﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ، آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ (Coordinate) ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎزی ﺑﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺒﻜﻪ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در آن اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﺳـﺎده ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ24]،.[23 ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و درﺟﻪﺑﻨﺪی ﺷـﺪه در ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﮕﻲ (ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن) ﻧﺼﺐ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ. ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﭘﻴﭽﻴـﺪهﺗـﺮ ﺑـﺮای ﺣﻔﺎﻇـﺖ
15
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی و ﻣﺶ (در ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه) ﺑﻜﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. رﻟﻪﻫـﺎی اﻣﭙﺪاﻧـﺴﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬـﺮه وﻟﺘـﺎژ – ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﭗ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻟـﻪﻫـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺧﻄـﺎ در ﺧـﻂ را اﻣﻜـﺎنﭘـﺬﻳﺮ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ، آﻧﻬﺎ را رﻟﻪﻫﺎی دﻳﺴﺘﺎﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻦ رﻟﻪﻫـﺎ در ﻣﺮاﺟـﻊ 23]،[22 اراﺋـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻚ اﺻﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫـﺎ، ﺗﺮاﻧـﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﺑـﺎسﺑﺎرﻫـﺎ و ﺧﻄـﻮط، ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ اﺳﺖ. ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده، ﻳﻚ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﻌﺪادی از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﻨﻴـﻚﻫـﺎی ﻣﺨـﺼﻮص ﺑـﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.
-3-2 اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت
وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﺷـﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺎ از ﺷـﺒﻜﻪ ﺟـﺪا ﺷـﻮﻧﺪ. در ﻛﻨـﺎر اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﺳﺮﻳﻊ، ﺳﺎده و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ رﻟﻪﻫﺎی آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻗـﺪرت ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. ﺑـﺮﺧﻼف ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻟﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد، در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻨﻬﺎ از ﻓﻴﻮزﻫﺎ، رﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد، ﺑﺎزﺑﺴﺖﻫﺎ، ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
-4-2 اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
• ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی رﻟﻪ ﻫﺎ
• ﻧﻮع رﻟﻪﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ
• ﻣﺸﺨﺼﻪ رﻟﻪﻫﺎی ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﺷﺒﻜﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺎﻛﻨﻮن، ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ روﺷـﻬﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ و ﮔﺎﻫﺎً ﺳﻠﻴﻘﻪ اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ روشﻫﺎ ﭼـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺻـﺪد ﺗﻮﺳـﻌﻪ روﺷـﻬﺎی اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ. روﺷﻬﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ رﻟﻪﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳـﺖ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫـﺎی ﻗـﺪرت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. در
16
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻟﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻟﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد. در واﻗﻊ، روشﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ روﺷـﻬﺎی ﺣـﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
-1-4-2 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑـﺮﺧﻼف ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻟﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻣـﻲﭘـﺬﻳﺮد. در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻨﻬﺎ از ﻗﻄﻊﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻣﺪاری، ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺎر، ﻓﻴﻮزﻫـﺎ، رﻟـﻪﻫـﺎی ﺟﺮﻳـﺎن زﻳـﺎد، ﺑﺎزﺑﺴﺖﻫﺎ و ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮع ﻋﻨـﺼﺮی ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻧﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮان در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﻠﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ اراﺋﻪ داد.
-5-2 ﻣﺮوری ﺑﺮ ادوات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻜﺎر روﻧﺪه در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ [25]
-1-5-2 رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد
رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻳﻜﻲ از ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳـﺖ. اﻳـﻦ رﻟـﻪ، ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻛـﻪ از ﻧـﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی ﮔﺬرﻧﺪه از ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، از ﻳـﻚ ﻣﻘﺪار از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد دارای دو ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ: رﻟﻪﻫـﺎی ﺑـﺎ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻲ و رﻟﻪﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﺎرﻛﺮدی اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ در ﺷـﻜﻞ زﻳـﺮ ﻧـﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ –2-2 ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید