موجود در این زمینه جواب دهد.
وارد کردن کاتتر وریدی در بیماران تقریبا” در تمام بیمارستان ها توسط پرستاران انجام می شود و با توجه به اینکه این اقدام در بعضی از افراد بسیار زمان بر و مشکل است و همچنین این عامل یکی از عوامل استرس زای کاری در بین پرستاران به شمار می رود علاوه بر این ، وسایلی که باعث ایجاد گرمای مطلوب و مطمئن شود در دسترس نبوده و یا اینکه وسایل موجود گران هستند و همچنین در اکثر موارد به دلیل عدم استفاده از ان به عنوان یک وسیله دست وپا گیر از ان یاد می شود بنابراین محقق تلاش نموده است تا با ابداع یک وسیله کوچک و ارزان این مهم را برای همکاران خود راحت تر نموده و تلاش نماید که باعث کاهش میزان بارکاری پرسنل و کاهش استرس انها بشود . به توجه به همین موضوع محقق تلاش کرده است تا یک وسیله گرمائی ، جهت تسهیل در جا گذاری کاتتر وریدی تهیه نموده و با اجرای این تحقیق ایمنی و مطمئن بودن وسیله را ثابت کرده و وسیله گرمائی ابداع شده را برای سهولت این انجام جا گذاری کاتتر وریدی در اختیار همکاران قرار دهد ، شاید با توجه به ان کمکی در انجام اقدامات درمانی برای همکاران انجام داده باشد.
از نتایج این تحقیق جهت تعیین عملکرد وسیله ابداعی برای کمک به وارد کردن کاتتر وریدیدر بیمارانی که این اقدام در انها مشکل است ، استفاده شده و در صورت کسب نتایج مثبت اقدامات بعدی برای ارزیابی و سنجش کارامدی دستگاه و نهایتا” استفاده بالینی از ان انجام خواهد شد .

هدف کلی :
تعیین تاثیر استفاده از وسیله گرمائی بر قطر وریدهای ناحیه آنته کوبیتال بالغین 40-20 ساله
اهداف ويژه‌:
1. تعیینمیانگینقطرعروقناحیهآنتهکوبیتالبالغین 40 –20 سالهقبلازاعمالگرمایموضعیتوسطدستگاهابداعی
2. تعیین میانگین قطر عروق ناحیه آنته کوبیتال بالغین 40 – 20 ساله بعد از اعمال گرمای موضعی توسط دستگاه ابداعی
3. مقایسه میانگین قطر عروق ناحیه آنته کوبیتالبالغین 40 – 20 ساله قبل و بعد از اعمال گرمای موضعی توسط دستگاه ابداعی
4. تعیین و مقایسه میانگین میزان تغییرات ورید های ناحیه انته کوبیتال بالغین 40 – 20 ساله بر اساس سن ، وزن ، قد ، جنس و شاخص توده بدن
فرضيهپژوهش :
استفاده از وسیله گرمائی ابداع شده تاثیری بر قطر ورید های ناحیه آنته کوبیتال بالغین 40-20 ساله سالم ندارد.
سوال پژوهش :
میانگین میزان تغییرات وریدهای ناحیه انته کوبیتال بالغین 40 – 20 ساله بر اساس وزن ، سن ، قد ، جنس و شاخص توده بدنی چقدر است ؟
پیش فرض :
1 . گرما باعث انبساط عروق می گردد (1و2).
2. تعیین قطر وریدهای آنته کوبیتال از طریق سونوگرافی امکانپذیر است (9و3).
محدوديت‌هاي پژوهش :
این تحقیق از داوطلبین سالم و اگاه انجام می شود و تمام افراد بیمار از این مطالعه خارج می شوند و به نطر می رسد که با توجه به بیمار نبودن افراد مورد مطالعه انجام تحقیق در ادامه این تحقیق برای اثبات تاثیر این وسیله بر روی بیماران بستری در بخش های ویژه ، اورژانس و بیماران ترومائی لازم باشد .
تعاریف واژه ها :
وسیله گرمائی :
تعریف نظری : هر وسیله ای که باعث بوجود امدن گرما در ناحیه شدهو این گرمای موضعی باعث اتساع عروق بشود روشهای گزارش شده برای اتساع عروق شامل : غوطه ور کردن اندام فوقانی در اب گرم برای چند دقیقه ، بکار بردن یک گرمای مرطوب با استفاده از گرمای شیمیائی ، بکار بردن گرما با استفاده از یک دستکش گرمائی و استفاده از مایکرو ویو چند دقیقه قبل از جا گذاری کاتتر وریدی است (1،2) .
تعریف عملی : منظور از وسیله گرمائی دستگاه ابداع شده توسط محقق است که از نوع گرماساز های ارزان ، چند بار مصرف و مقاومتی است این وسیله توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تائید شده است .
اعمال گرمای موضعی :
تعریف عملیاتی : منظور از ان به کار بردن گرما توسط وسیله گرمائی در زمان 10 دقیقه و با درجه حرارت 42 درجه سانتی گراد است .
قطر عروق :
تعریف عملی : منظور از ان قطر داخلی ورید ناحیه انته کوبیتال است که توسط یک رادیولوژیست ، در وضعیت خوابیده و با استفاده از یک دستگاه سونوگرافی اندازه گیری می شود .

فصل دوم :

چهارچوب پژوهش
بررسی متون

چهارچوب این پژوهش پنداشتی است و بر اساس تئوری تاثیر گرما بر قطر عروق استوار شده است و در ان به مکانیسم های تاثیر این عامل در ایجاد انبساط عروق اشاره خواهد شد و در راستای ان به مفاهيم مرتبط با راههای دست یابی به عروق ، انواع کاتتر و موارد استفاده از ان، آناتومی وریدهای سطحی و محل های مناسب جهت جاگذاری کاتتر وریدی ،اولویت های جاگذاری کاتتر وریدی، استفاده از تکنولوژی برای جاگذاری کاتتر وریدی ، تکنیک های کم کننده درد و عوارض و مشکلات مرتبط ناشی از جاگذاری کاتتر وریدی بررسی و اشاره می گردد. سپسبا بررسی مطالعاتی که در سایر کشورها و کشور ایران به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته اند، سعی در بیان اقدامات انجام شده در این زمینه خواهد شد.
کاتترهای وریدی محیطی1 بخش مهمی از فرایند درمان بیماران را در بیمارستان ها فراهم می سازند(1،2)، هدف از کار گذاری کاتتر های وریدی متفاوت می باشد که از آن جمله می توان به تجویز دارو، رساندن مواد غذایی به بدن، تصحیح و یا پیشگیری از اختلالات آب و الکترولیت، انتقال خون و فراورده های آن و یا گرفتن نمونه خون اشاره کرد. اگرچه روش خوراکی ایمن ترین راه دست یابی به بخشی از اهداف فوق می با
شد ولی در مواردی که نمی توان از این راه طبیعی استفاده نمود، سایر روش ها مثل تزریق داخل وریدی، مورد استفاده قرار می گیرد(2،3).
جاگذاری کاتتر وریدی متداول ترین اقدام تهاجمی انجام شده در بیماران بستری در بیمارستان است و در بسیاری از موارد به عنوان عامل نجات دهنده جان بیمار تبدیل می شود(4،7).
موارد استفاده فراوانی برای دسترسی به عروق محیطی وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) تجویز مایعات داخل وریدی ( وقتی که تغذیه دهانی محدود باشد)
2) تزریق فراورده های خونی
3) تجویز دارو ( چه به شکل مداوم و چه به طور متناوب )، استفاده بعنوان پیشگیری برای بسیاری از اقدامات و روش های تهاجمی و برای بیمارانی که از نظر علائم حیاتی بی ثبات هستند .(7، 9،10).
4) احیاء مجدد حجم داخل عروقی از دست رفته و در صورت لزوم استفاده از دارو و خون (7،9 ،10).
جهت جاگذاری کاتتر وریدی باید از کاتتر مناسب استفاده کرد بنابراین شناخت درست انواع کاتتر ضروری به نظر می رسد . کاتتر های محیطی دارای انواع مختلفی هستند که می توان به:
کاتترهای محیطی کوتاه2
1) کاتتر محیطی کوتاه در اندازه های گوناگون(برای مثال 27-14)، بال دار و یا بدون بال، یک مجرا یا دو مجرا وجود دارد.
2) وسایل فلزی بالدار: استفاده از این کاتتر باید محدود به دوره کوتاه مدت یا درمان تک دوز3 باشد.
• درمان های نامناسب برای کاتترهای کوتاه وریدی شامل تغذیه مستقیم وریدی4، مواد تزریقی با PH کمتر از 5 و PH بالاتر از 9 می باشد
• مواد تزریقی با اسمولالیتی بیش از 600 میلی اسمول بر لیتر

کاتترهای میدلاین5
1) کاتتر میدلاین باید برای هیدراتاسیون، محلولهای وریدی، داروهای ضد درد و بعضی آنتی بیوتیک ها استفاده شود. مکان مناسب برای کاتترهای میدلاین،قسمت انتهاییوریدهای بازلیک، سفالیک و براکیال و قسمت انتهایی شانه است. ورید بازلیک به خاطر قطر ورید ترجیح دارد. کاتترهای مید لاینی که از طریق پوست سر در نوزادان و کودکان قرار داده می شود باید قسمت انتهایی6انها در ورید زوگولار خارجی باشد
2) کاتترهای میدلاین بصورت پلی اورتان و یا سیلیکون تک مجرایی و دو مجرایی موجود است. کاتتر میدلاین برای بیماران اطفال در اندازه های24-22 موجود است(11).
3) درمان هایی که برای کاتترهای میدلاین نامناسب است عبارتند از: درمان تاول زا مستمر، درمان تغذیه مستقیم، مواد انفوزیونی با PH کمتر از 5 و با PHبالاتر از 9، مواد انفوزیونی با اسمولالیتی بیشتر از 600 میلی اسمول بر لیتر . پرستار باید کاتترهای مید لاین را برای درمان های 4-1 هفته مد نظر قرار دهد.
دسترسی به عروق مرکزی7یکی از روش های متداول برای بیماران بستری در بیمارستان مخصوصا” انهایی که به طور طولانی بستری هستند می باشد وسایل و نکاتی که برای دسترسی عروق مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد به قرار زیر است :
1) وسایلی که برای دسترسی به عروق مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است بصورت تک مجرا یا چند مجرا باشند، جنس این کاتترها سیلیکونی، یا پلی اورتان هستند، با اندازه و طول های گوناگون، و به صورت انتهای باز یا بسته ساخته شوند.
2) پرستار می تواند از کاتتر های ورید های مرکزی ، برای انفوزیون متناوب و مداوم بلند مدت و کوتاه مدت در موارد از قبیل : دارو های آنتی نئوپلاستیک، داروها تاول زا و مواد محرک، مواد انفوریونی با PH کمتر از 5 و یا با PH بالاتر از 9 ، مواد انفوزیونی با اسمولالیتی بیشتر از 600 میلی اسمول در لیتر.. استفاده کند
3) پرستار باید با سایر تیم ها همکاری داشته و با توجه به شرایط از لحاظ عفونت کاتتر های ورید های مرکزی بیمار را در نظر قرار دهد
4) پرستار باید از سایر کاتترها مرتبط با بیمارهای خاص مثل بیماری های مزمن کلیه آگاهی داشته باشد و کاتتر با میزان تند جریان را بشناسد(11).
از جمله موارد استفاده از جا گداری کاتتر دسترسی به شریانها برای مقاصد گوناگون مثل پایش علائم حیاتی است برای دسترسی به شریانها کاتتر های فراوانی ساخته شده است که :
1) کاتترهای شریانی ریوی و محیطی: از این کاتتر ها برای مانیتورینگ همودینامیک، گرفتن نمونه خون و آنالیز گازهای خونی در بیماران بدحال بصورت کوتاه مدت استفاده می شود.
2) شریان رادیال شایع ترین محل برای دستیابی به شریان می باشد سایر محل های ممکن شامل شریان فمورال، زیربغلی، براکیال، و شریان های خلفی تیبیال می باشد.
3) در صورت انتخاب شریان رادیال باید کاتتر شماره 20 جهت کاهش عوارض ترومبوز انتخاب شود.
4) پرستار باید بداند که عوارض بالقوه مرتبط با کاتتر شریانی مثل ترومبوز و عفونت با افزایش مدت زمان ماندگاری کاتتر بیشتر می شود(11).
درکدقیقوکاملسیستمهایوریدیاندامهایفوقانیو تحتانی،کانولاسیونموفقراتسهیلمیسازد. اندامهایفوقانیدو سیستموریدیاصلیدارند: وریدهایسفالیکوبازیلیک.سیستموریدیاندامهایتحتانیازوریدهای صافنبزرگوکوچک تشکیلشدهاست.
انتخاب محل دسترسی به عروق باید با شرایط بیمار تطابق داشته باشد این شرایط شامل : سن، تشخیص بیماری ، وضعیت سیستم عروقی در محل ورود کاتتر، وضعیت پوست در محل ورود کاتتر، نوع و طول درمان با محلول انفوزیونی و حتی انتخاب بیمار می باشد.
کاتتر مناسب (محیطی یا مرکزی)باید ، مطابق با نیاز بیمار و مبتنی با درمان تجویز شده یا رژیم درمانی، طول درمان، زمان ماندگاری، یکپارچگی عروقی، ترجیح بیمار و توانایی و منابع در دسترس برای مراقبت از وسیله انتخاب شود.
قبل از قرار دا
دن یک کاتتر مرکزی و محیطی8 باید برای اطمینان از پیشروی کامل کاتتر به یک سوم تحتانی ورید اجوف فوقانی و محل اتصال ورید اجوف فوقانی و دهلیز راست اندازه گیری اناتومیک انجام گیرد
کاتتر استفاده شده باید در کوچکترین اندازه با حداقل مجرا بوده و حداقل وسیله تهاجمی با توجه به درمان تجویز شده انتخاب شود(11). پرستار باید یک کاتتر محیطی کوتاه را متناسب با درمان تجویز شده، طول درمان (معمولابرای درمان کمتر از یک هفته) و میزان دسترسی به عروق محیطی، تشخیص، عوارض شناخته شده وسیله، و مهارت وارد کننده وسیله انتخاب کند.
پرستار باید بداند که کاتترهای محیطی کوتاه با اندازه های 24-14 برای بزرگسالان و 24-22 برای نوزادان و اطفال جهت تزریق خون و فراورده های خونی استفاده می شود(11).
در بزرگسالان مکانهائی برای دست یابی ایمن به عروق معرفی شده است، این مکان ها شامل عروق موجود در سطح جلوئی و پشتی اندام فوقانی قرار دارند که شامل متاکارپ، سفالیک، بازلیک و ورید های میانی می باشند. ازسطوح کناری مچ دست به اندازه تقریبی 5-4 اینچ از محل خم شدن آن بدلیل خطر بالقوه جهت آسیب به عصب اجتناب می شود(11). محلهایارجحبرایکانولاسیون،وریدهایساعدهستند. ورید کوبیتالمیانیکهحفرهآنته کوبیتالراقطعمیکند،به وفور ، درموقعیتهایاورژانستحتکانولاسیونقرارمیگیردزیراقادر بهپذیرشکاتترهایبزرگاستوجایگذاریکاتتردرآنممکن استآسانترازسایروریدهادرساعدباشد . بااینحال،احتیاطدر اجتنابازکانولاسیوناشتباهی در شریانبازوییکهمعمولابلافاصله درسمتمدیالوریدکوبیتالمیانیقرارداردالزامیاست. احتیاطات و توجهات مشابهیبرایشریانهایرادیالواولناردرسطحوریدکوبیتالباید صورت شود،بادقتلمس کردن بهمنظورشناساییضربانهایشریانی میتوانداحتمالاینعارضهرابهحداقلبرساندهنگامیکه دستیابی به وریدهایاندامفوقانی مشکل باشد،وریدهایپشتپایاوریدهایصافناندامتحتانیممکناست مورداستفادهقرارگیرند.جا گذاری کاتتر دراینوریدهابامیزانبالاتربروز ترومبوزوآمبولیهمراهاست )شکل 2-1 )(7).
در اطفال ، عروقی که بیشتر باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از، دست، ساعد، ناحیه آنته کوبیتال، بالای بازو از قسمت پایین زیربغل و همچنین عروق پوست سر، پا، و انگشتان در شیرخواران و کودکان نوپا(11). خطر ترومبوز و آمبولی در کاتتر های جا گذاری شده در ناحیه ساق پادرکودکانو نوزادانکمترازبزرگسالاناست؛ازاینرو،هنگامیکهجا گذاری کاتتر در اندامهایفوقانیدریککودکیانوزادباشکستمواجهمیشود، وریدهایساقوپایکجایگزینقابلقبولبه شمارمیروند. سایر محلهایکه می تواند مورد استفاده قرار گیرد شاملوریدهایاسکالپ کهدرنوزادانوکودکانکمسنموردوورید ژوگولارخارجیهستند(7).

شکل 1-2 : اناتومی ورید های اندام فوقانی و دست ( Ung L and ect . Journal of Infusion Nursing. 2011;34).
برای انتخاب محل مناسب جهت قرار دادن کاتتر ورید محیطی رعایت برخی نکات ضروری می باشد ، که این نکات شامل:
1) انتخاب محل تزریق باید ابتدا از نواحی دیستال اندام فوقانی شروع شود و محل جا گداری کاتتر وریدی جدید باید نزدیک به محل قبلی انجام گیرد.
2) انتخاب محل باید بطور روتین از دست غیر غالب انجام شود از دسترسی به عروق در محل خمیدگی ها، محل های دچار درد به هنگام لمس اجتناب شود.
3) از عروق در معرض خطر(مثل کبود شده ها، فلبیت ، اسکلروزه ، و یا طنابی شده) و نواحی برنامه ریزی شده جهت پروسیجرها خود داری شود.
4) در اطفال و کودکان از دست و انگشتان، یا انگشت شست که


دیدگاهتان را بنویسید