متوسط زمان در گردش
طبق جدول (3-35) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-35) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-35) آورده شده است.

نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 3773.99 471.75 112.90 0.000
Error 2907 12146.40 4.18
Total 2915 15920.39

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

*

MRS2

MRS3
*
*

*
*

MRS4

*

EDD
*
*

MDA

*

MRS1

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي
طبق جدول (3-36) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-36) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-36) آورده شده است.
نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 336901181 42112648 57.98 0.000
Error 2907 2111397329 726315
Total 2915 2448298510

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

*

MRS2

MRS3
*
*
*

*
*

MRS4
*
*
*

*

EDD
*
*

MDA

*

MRS1
*

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مينيمم سازي متوسط تاخير
طبق جدول (3-37) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-37) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-37) آورده شده است.
نتايج مربوط به فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط تاخير

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 317904961 39738120 55.46 0.000
Error 2907 2082979606 716539
Total 2915 2400884567

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

*

MRS2

MRS3
*
*
*

*
*

MRS4
*
*
*

*

EDD
*
*

MDA

*

MRS1
*

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم تاخير
طبق جدول (3-38) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-38) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-38) آورده شده است.
نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم تاخير

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 1424924289 178115536 54.65 0.000
Error 2907 9474381923 3259161
Total 2915 10899306212

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

*

MRS2

MRS3
*
*
*

*
*

MRS4
*
*
*

*

EDD
*
*
*

MDA

MRS1
*
*

LPT
* />

SPT

Johnson

تابع هدف مينيمم سازي کارهاي تاخير دار
طبق جدول (3-39) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-39) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS2 و MRS3به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-39) آورده شده است.نتايج نهايي فاز دوم به صورت خلاصه در جدول جدول (3-40) آورده شده است.
نتايج فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي تعداد کارهاي تاخيردار

One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 8 319552 39944 65.64 0.000
Error 2907 1768898 608
Total 2915 2088449

Johnson
SPT
LPT
MRS1
MDA
EDD
MRS4
MRS3
MRS2

MRS2

MRS3
*
*
*
*

*

MRS4

*
*

EDD
*
*
*
*

MDA
*
*
*

MRS1
*
*

LPT
*

SPT

Johnson

توابع هدف
C max
MFT
T max
Tardy jobs

Cpu Time
الگوريتم
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
ميانگين
تعداد
موفقيت
MRS2
585.20
162
324.59
64
81.54
318
25.39
114
29.64
114
-9.26
64
0.07
0
MRS3
590.98
145
309.49
240
419.94
0
15.77
221
71.26
221
5.84
240
0.25
95
MRS4
2062.08
0
1038.80
0
1536.29
12
47.55
11
728.51
11
-723.47
0
0.01
226
EDD
2062.76
0
1077.60
0
1552.69
9
48.17
9
766.28
9
-762.26
0
0.01
218
MDA
1959.40
0
933.67
11
1697.14
1
41.43
4
660.13
4
-618.34
11
0.01
246
MRS1
2742.04
0
1356.05
0
2458.11
0
45.17
0
1067.87
0
-1040.72
0
0.02
151
LPT
2069.71
0
1197.59
0
1888.75
0
45.67
0
907.60
0
-882.26
0
0.01
240
SPT
2043.70
0
943.77
4
1757.27
0
41.80
4
668.08
4
-628.44
4
0.01
241
Johnson
1911.26
28
1001.92
5
1737.48
0
41.89
0
726.77
0
-686.59
5
0.01
222
ميانگين توابع هدف، تعداد موفقيت و زمان اجراي الگوريتم ها در فاز دوم

نتايج فاز سوم
آزمايشات عددي
در اين بخش در ابتدا پارامترهاي مدل شبيه سازي را تعريف شده و مدل مربوطه توسط زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک توسعه داده شده است. پس از آن براي مقايسه الگوريتم پيشنهاد شده با ساير الگوريتم ها آزمايشات عددي تحت شرايط مختلف انجام شده است. به عبارت ديگر الگوريتم هاي MRS7 MRS5,MRS6, با ساير الگوريتم هاي استفاده شده در منابع موجود در ادبيات موضوع در 324 مساله مختلف مقايسه شده است.
پارامترهاي مدل شبيه سازي
پارامترهاي تغيير يافته و اضافه شده مدل شبيه سازي در جدول (3-41) ليست شده است. اين پارامترها عبارتند از:
1- تعداد ماشين ها 2- تعداد کارها 3-تابع توزيع زمان هاي پردازش4- تابع توزيع زمان هاي موعد تحويل 5-تابع توزيع زمان هاي ورود به کارگاه 6- الگوريتم ها
تعريف پارامترهاي ذکر شده مشابه فاز دوم مي باشد با اين تفاوت تابع توزيع زمان هاي ورود کارها به کارگاه به اين فاز اضافه شده است. براي اين پارامتر 3 سطح در نظر گرفته شده است که عبارتند از : توزيع خوش بينانه، توزيع منطقي و توزيع بدبينانه.

پارامترهاي مدل شبيه سازي براي فاز سوم

مقياس
طبقه
فاکتورها
تعداد سطوح
سطوح
کوچک
&
بزرگ
5
تابع توزيع زمان هاي ورود به کارگاه
3

کوچک
&
بزرگ
6
الگوريتم ها
10

فرايند شبيه سازي
مشابه فاز اول مي باشد.
نتايج شبيه سازي
تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم زمان اتمام کارها
طبق جدول (3-42) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-42) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد. با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-42) آورده شده است.
نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي ماکزيمم زمان اتمام کارها

One-way ANOVA: MRS5, MRS6, FCFS, MRS7, EDD, MRS4, MDA, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 9 1004.20 111.58 51.76 0.000
Error 3230 6962.96 2.16
Total 3239 7967.16

Johnson
SPT
LPT
MRS4
MDA
EDD
MRS7
FCFS
MRS6
MRS5

*

MRS5

MRS6

*
*
*

*
*

MRS4<
br />

*

*

FCFS

*
*
*

EDD

MDA

*
*

MRS4

*

LPT

SPT

Johnson

تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان اتمام کارها
طبق جدول (3-43) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-43) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-43) آورده شده است.
نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان اتمام کارها

One-way ANOVA: MRS5, MRS6, FCFS, MRS7, EDD, MRS4, MDA, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 9 1004.20 111.58 51.76 0.000
Error 3230 6962.96 2.16
Total 3239 7967.16

Johnson
SPT
LPT
MRS4
MDA
EDD
MRS7
FCFS
MRS6
MRS5

*

MRS5

MRS6

*

*
*
*
*

FCFS
*
*
*
*
*

MRS7

*

*
*

EDD
*
*

*

MDA

*
*

MRS4
*

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش
طبق جدول (3-44) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-44) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به دست آمده براي الگوريتم پيشنهادي MRS5 و MRS6به طور قابل ملاحظه اي با ساير الگوريتم ها فاصله دارد با توجه به اينکه فرض صفر آزمون ANOVA يعني برابري ميانگين الگوريتم ها، رد مي شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-44) آورده شده است.
نتايج مربوط به فاز سوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط زمان در گردش

One-way ANOVA: MRS5, MRS6, FCFS, MRS7, EDD, MRS4, MDA, LPT, SPT, Johnson

Source DF SS MS F P
Factor 9 1685.58 187.29 58.42 0.000
Error 3230 10355.49 3.21
Total 3239 12041.07

Johnson
SPT
LPT
MDA
MRS4
EDD
MRS7
FCFS
MRS6
MRS5

*

MRS5

MRS6

*

*
*
*
*

FCFS
*
*
*
*
*

MRS7

*

*
*

EDD

*

*

MRS4
*
*

MDA
*

LPT
*

SPT

Johnson

تابع هدف مينيمم سازي متوسط ديرشدگي
طبق جدول (3-45) مقدار P-Value به دست آمده کمتر از مقدار مي باشد. لذا فرض تساوي ميانگين الگوريتم ها رد مي شود. در جدول (3-45) فاصله اطمينان 95% براي RD هر يک از الگوريتم ها آورده شده است. فاصله اطمينان به


دیدگاهتان را بنویسید