پژوهش
– کسب اجازه از مدیریت بیمارستان پورسینای رست
– توضیح در مورد اهداف و اهمیت پژوهش واحد های مورد پژوهش
– رعایت اصول اخلاقی در ثبت اطلاعات

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل آمار
جدول 1 الی 3 به توصیف متغییر های می پردازند و جدول های 4 الی 7 نیز با استفاده از آماره های تحلیلی داده های جمع آوری شده در این مطالعه را از نظر آماری مورد تحلیل قرار داده اند.
جدول شماره 1 : میانگین و انحراف معیار سن و قد، شاخص توده بدنی واحد های مورد پژوهش
آمار توصیفی
متغیر

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین± انحراف معیار
سن(سال)
55
24
37
49/3±53/29
قد( سانتی متر )
55
153
192
83/6±56/167
وزن( کیلو گرم )
55
40
115
88/12±89/69
شاخص توده بدنی
55
08/17
33/34
44/3±76/24

جدول شماره 1 به توصیف متغیرهای کمی پیوسته در این مطالعه پرداخته است. حداقل سن فرد شرکت کننده در این مطالعه 24 و مسن ترین فرد 37 سال داشته است و میانگین سن در افراد شرکت کننده در این مطالعه تقریبا 30 سال می باشد. در ارتباط با متغییر قد، کوتاه قد ترین فرد شرکت کننده 153 سانتی متر و بلند قد ترین فرد 192 سانتی متر بود. سبک وزن ترین فرد شرکت کننده در این مطالعه 40 کیلوگرم وزن داشته است و سنگین ترین فرد شرکت کننده 115 کیلوگرم وزن داشته است و میانگین وزن افراد شرکت کننده در این مطالعه تقریبا 70 کیلوگرم می باشد 13 کیلوگرم انحراف معیار متغیر وزن شرکت کننده گان در این مطالعه می باشد.
جدول شماره 2 : فراوانی واحد های مورد پژوهش بر اساس جنس
آمار توصیفی
متغیر
فراوانی
درصد
مرد
20
4/36
زن
35
6/63
جمع
55
100
جدول شماره 2 توزیع فراوانی متغییر جنسیت را در افراد شرکت کننده در این مطالعه نشان می دهد، با توجه به این جدول می توان گفت که یک سوم از شرکت کننده گان در این مطالعه را مردان و دوسوم را زنان تشکیل داده اند.
جدول شماره 3 : میانگین و انحراف معیار قطر عروق قبل و بعد از مداخله
آمار توصیفی
متغیر

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین± انحراف معیار
قطر ورید قبل از مداخله(میلی متر)
55
1
7
22/1±78/3
قطر ورید بعد از مداخله(میلی متر)
55
2
8
28/1±21/4
تغییر قطر ورید
55
51/0-
54/2
45/0±43/0
جدول شماره 3 نشان دهنده قطر ورید قبل و بعد از بکار بردن گرما و میزان تغییر در قطر ورید قبل و بعد از بکار بردن گرما است . که حداقل و حداکثر قطر ورید قبل از مداخله به ترتیب 1 و 7 میلی متر بود و بعد از مداخله به ترتیب به 2 و 8 میلی متر افزایش یافت . میانگین قطر ورید نیز قبل از مداخله تقریبا 8/3 و بعد از مداخله به 2/4 افزایش یافته بود.حداقل تغییرات کاهش 51/0و حداکثر تغییرات افزایش 54/2 بوده است میانگین وانحراف معیار قطر وریدبا افزایش ± 0/45 43/0 میلی متر بوده است .همچنین فاصله اطمینان 95% تغییرات برابر با 30/0 تا 55/0 بوده است . در بررسی های تخصصی توزیع تغییرات بر اساس ازمون KS ، این تغییرات از توزیع نرمال پیروی نمی کند (P < 0/0001).
جدول شماره 4 : مقایسه قطر رگ در دو جنس زن ومرد
جنس
میانگین
انحراف معیار
P-value
مردها
46/0
62/0
570/0
زن ها
42/0
33/0

جدول شماره 4 مقایسه میانگین تفییرات قطر ورید را قبل و بعد از اعمال گرما بر موضع در میان تمام مردان و زنان شرکت کننده در این تحقیق نشان می دهد. همانطور که از جدول فوق بر می آید بر اساس ازمون منویتنی بعد از اعمال گرما بر موضع قطر ورید بطور معنی داری به لحاظ آماری افزایش یافته است(p = 0/570 ). همچنین افزایش قطر ورید هم در مردان و هم در زنان از لحاظ آماری معنی داری می باشد(05/0> P ).
جدول شماره 5 : ضریب همبستگی تغییرات قطر عروقبر متغییر های سن، وزن، قد و شاخص توده بدنی واحد های مورد پژوهش
متغییر وابسته
متغییر های مستقل
قطر ورید

تعداد
R
P
سن
55
2/0-
188/0
وزن
55
1/0-
527/0
قد
55
08/0-
630/0
شاخص توده بدنی
55
08/0-
490/0
جدول شماره 5 ارتباط متغیرهای سن، وزن، قد، و شاخص توده بدنی را با مقدار تغییر قطر ورید با استفاده از آماده ضریب همبستگی اسپیریمن مورد بررسی قرار داده است. با توجه به نتایج بدست آمده در جدول فوق، سن(p = 0/188 ) ، وزن(p = 0/527) ، قد(p = 0/630 )و توده بدنی (p = 0/490 ) با مقدار تغییر قطر ورید ارتباط منفی داشتند به این معنی که با افزایش این متغیرها مقدار تغییر قطر ورید ناشی از مداخله کمتر بوده است. با این حال این ارتباط به لحاظ آماری معنی دار نمی باشد (05/0< P ).
جدول شماره 6 : تغییرات قطر ورید بر حسب جنس
جنس قطر ورید
تعداد
میانگین
انحراف معیار
T
df
P-value
مردان
20
45/0
62/0
31/0
53
7/0
زنان
35
41/0
32/0

جدول شماره 6 ارتباط متغییر جنسیت با مقدار تغییر قطر ورید در افراد را نشان می دهد. همانطور که مشخص می باشد میزان تغییر قطر ورید ناشی از مداخله رابطه معنی داری به لحاظ آماری با جنسیب ندارد .
جدول شماره 7 : بررسی تاثیر متغیر سن، وزن، قد، و شاخص توده بدنی برمقدار تغییر قطر ورید در واحد های مورد پژوهش

متغییر ها

ضریب
β

خطای معیار
95%
فاصله اطمینان

P

حد فوقانی

حد تحتانی

خط پایه

240/0

0287/1

777/1-

256/2

816/0

مرد نسبت به زن

187/1

2125/0

771/0

603/1

000/0
قطر ورید قبل و بعد

431/0

1874/0

817/0

044/0

029/0

سن

065/0

291/0

008/0

122/0

026/0

شاخص توده بدن

066/0

0305/0

006/0

126/0

031/0

جدول شماره 7 آنالیز چندگانه عوامل موثر بر تغییرات ورید را براساس مدل تغییرات تعمیم داده های خطی(Generalized Liner Model) به روش Generalized Estimating Equation تغییرات تعمیم داده های تخمینی را نشان می دهد.نتایج بدست آمده از این جدول بیانگر این می باشند که در آنالیز چندگانه با کنترل اثرات سن، جنس، شاخص توده بدنی، قد و وزن مداخله گرما همچنان بعنوان یک عامل افزایش دهنده قطر ورید موثر بوده است. به طوری که میزان قطر بعد از مداخله به میزان 19/0 ± 43/0 افزایش یافته است (با فاصله اعتماد 95% به میزان 88/0 تا 04/0 ) . لازم به ذکر است در بررسی چند گانه میران اتساع قطر ورید در مردان بیشتر از زنان بوده است ( با افزایش 2/0 ± 18/1 ) همچنین با افزایش سن نیز افزایش قطر وجود داشته است (026/0p= ) به طوری که با افزایش یک سال سن به طور متوسط 03/0 ± 07/0 افزایش قطر وجود داشته است . همچنین با افزایش شاخص توده بدنی قطر افزایش یافته است ( به طور متوسط 03/0 ± 66/0 و031/0P = )

فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری پژوهشی

اين فصل متشكل از پنج بخش بحث و بررسي يافته ها ، نتيجه گيري نهائي از يافته ها ، محدوديت هاي پژوهش پيشنهادات براي كاربرد يافته ها و پيشنهادات براي مطالعات بعدي است .
بررسی يافته ها ی پژوهش :
اين پژوهش با هدف بررسي تاثیر گرما بر میزان انبساط عروق محیطی در تیر و مرداد ماه سال 1393 در بخش رادیو لوژی بیمارستان پورسینای رشت انجام شد بنا به بعضی محدودیتهایی که در فصل 3 گزارش شده است نمونه گیری علاوه بر دانشجویان پرستاری از پرسنل شاغل در بیمارستان که داوطلب مشارکت در پژوهش بوده و در رده سنی 37-24 سال قرار داشتند انجام گردید.که افراد شرکت کننده دارای میانگین سن 30 سال بوده اند .
در راستای تحقق به هدف اصلی پژوهش _” تعیین تاثیر استفاده از وسیله گرمائی بر قطر ورید های ناحیه انته کوبیتال بالغین”_ نتایج نشان داد بااعمال گرما بر موضع قطر ورید بطور معنی داری به لحاظ آماری افزایش یافته است(05/0> P ).به طوری که حداقل و حداکثر قطر ورید قبل از مداخله به ترتیب 1 و 7 میلی متر بوده است که این حداکثر و حداقل این متغییر بعد از مداخله به 2 و 8 میلی متر افزایش یافته است . میانگین قطر ورید نیز قبل از مداخله تقریبا 8/3 و بعد از مداخله به 2/4 افزایش یافته است . که با توجه به این میانگین تغییر قطر ورید 43/0 میلی متر است . این یافته با تحقیق راینر لنهاردت ، تانجا سیبولد ، اولیور کیمبرگر و بریجیت استوایستر که در سال 2002 تحت عنوان تاثیر گرمای موضعی بر سرعت وارد کردن کانولای ورید محیطی بر روی 100 بیمار جراحی اعصاب و 40 بیمار مبتلا به لوسمی انجام شده بود مطابقت دارد .در مطالعه مذکور میزان موفقیت در جا گذاری کاتتر وریدیلحاظ می شده است به طوری که میزان موفقیت در گروه بدون گرما که 72% بود و بعد از ارائه گرما انرا به 94 % رساند و علاوه بر این مدت زمان جا گذاری کاتتر وریدیرا از 72 ثانیه به 36 ثانیه رساند که تقریبا” نصف شده بود . و در بیماران مبتلا به لوسمی میزان موافقیت در گروه بدون گرما که 73% بود را به 95% بعد از به کار بردن گرما رساند و زمان را حدود 29 ثانیه کمتر کرد.
با توجه به توزیع فراوانی متغیر جنسیت در افراد شرکت کننده در این مطالعه می توان گفت که یک سوم از شرکت کننده گان در این مطالعه را مردان و دوسوم را زنان تشکیل داده اند.در راستای تحقق به سایر اهداف پژوهش برای _” تعیین و مقایسه میانگین میزان تغییرات ورید های ناحیه انته کوبیتال بالغین 40 – 20 ساله بر اساس جنس “_ نتایج نشان داد که میزان تغییر قطر ورید ناشی از مداخله رابطه معنی داری به لحاظ آماری با جنسیت ندارد (7/0( P = . در جستجو برای یافتن منبعی برای تفسیر این یافته ، هیچ یک از منابع در دسترس ، به ارزیابی این متغیر در تحقیق های نپرداخته بودنند بنابراین تفسیر این یافته و مقایسه ان با سایر منابع امکان پذیر نبود و محقق به معنی دار نبودن این یافته در تحقیق بسنده می کند .
حداقل و حداکثر وزن این افراد 40 و 115 کیلوگرم بوده است به شکلی که انها دارای یک میانگین وزن حدود 70 کیلوگرم بوده اند و حداقل و حداکثر قد آنان 153 و 192 سانتیمتر بود و میانگین قد انها حدود 168 سانتیمترشده است . با توجه به نتایج بالا ، افراد شرکت کننده در این مطالعه دارای شاخص توده بدنی حداقل 17 و حد اکثر 34 بوده اند به طوری که میانگین شاخص توده بدنی در انها حدود 25 بوده است .در راستای تحقق به هدف _”تعیین و مقایسه میانگین میزان تغییرات وریدهای ناحیه انته کوبیتال بالغین 40 – 20 ساله بر اساس شاخص توده بدن “_ داده ها نشان داد که این یافته با تحقیقات قبلی در زمینه میزان انبساط عروق ناشی از به کار بردن گرما هم خوانی دارد به طوری که این یافته نیز با تحقیق راینر لنهاردت ، تانجا سیبولد ، اولیور کیمبرگر و بریجیت استوایستر مطابقت دارد . در این تحقیق بینقد ، وزن ، شاخص توده بدن افتراقی گذاشته نشده است و محقق در جستجو برای یافتن منبعی برای تفسیر این یافته ، هیچ یک از منابع در دسترس ، به ارزیابی این متغیر در تحقیق های نپرداخته بودنند بنابراین تفسیر این یافته و مقایسه ان با سایر منابع امکان پذیر نبود و محقق به معنی دار نبودن این یافته در تحقیق ب
سنده می کند . در مطالعاتی که در زمینه تکنیک های متفاوت در زمینه کمک در جا گذاری کاتتر وریدیانجام شده مثلا” در تحقیق پری و همکاران در سال 2011 با هدف تعیین اینکه آیا استفاده از دستگاه مادون قرمز به بهبود میزان موفقیت در اولین تلاش برای جا گذاری کاتتر وریدیکمک می کندو یا در تحقیقی که ناتاشا چی کوپر20 و همکاران)2012) با عنوان “فاکتورهای پیش بینی کننده در جا گذاری کاتتر وریدهای مشکل در کودکان بیمار در بیمارستان اطفال” در سال 2012 در دو بخش بیمارستان اطفال در طی 5 ماه در افراد 18-0 سال انجام دادند و هم چنین در تحقیقی که بوسیله مای


دیدگاهتان را بنویسید