تعادل ايستاده مورد نظر در آزمون ايستاده روي يک پا به طور معمول در بخش هايي از فعاليت هاي فرد در مرحله انتقال وزن نيز ايجاد مي شود مثلا طي راه رفتن که يکي از اندام ها در حال نوسان و ديگري در حالت ايستا قرار دارد و يا در فعاليت هاي مانند شلوار پوشيدن. از طريق اين آزمون مي توان 33% افتادن ها را پيش بيني کرد] 8[.

جدول 3-2 نرم آزمون آمادگي جسمي(آزمون تعادل) عقب ماندگان ذهني(امتياز در ثانيه با چشم بسته) ]3[
آموزش پذير
تربيت پذير

سن
پسران
خوب
متوسط
پايين
خوب
متوسط
پايين

6
5
4
8/5
4/4
3
12-9

7
6
5
9/5
5/4
1/3
16-13

15
10
5
6
6/4
2/3
20-17
دختران
5/4
5/3
5/2
2/4
2/3
2/2
12-9

6/10
6/9
6/8
1/7
1/6
1/5
16-13

2/7
2/6
2/5
9/6
9/5
9/4
20-17

3-6-9- آزمون بهره هوشي
در اين مطالعه از آزمون هاي گوديناف (آدمک) و لايتر جهت سنجش بهره هوشي استفاده شده است.اين آزمون ها توسط يک روانشناس با تجربه انجام گرفته است.
3-7- شيوه جمع آوري اطلاعات :
بر طبق طرح پيشنهادي شرکت کنندگان از بين دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير 10 تا 15 ساله شهرستان تربت حيدريه انتخاب شده اند که طبق آمار موجود 40 نفر را شامل مي شدند و در پايه هاي سوم ، چهارم وپنجم دوره ابتدايي دبستان نرگس مشغول به تحصيل بوده اند . پس از موافقت و اخذ مجوز سازمان آموزش و پرورش استثنايي استان خراسان رضوي جهت اجراي اين پژوهش در مرکز آموزشي نرگس شهرستان تربت حيدريه شرکت کنندگاني که محدوديت هاي جسماني و يا اختلالات رفتاري آشکاري داشتند از مجموع دانش آموزان حذف گرديدند.همچنين شرکت کنندگان مبتلا به سندرم داون به دليل پايين بودن آشکار آمادگي جسماني نسبت به ساير کودکان عقب مانده ذهني حذف گرديدند.
پس از اخذ تاييديه پزشکي مبني بر سلامت عمومي شرکت کنندگان و نيز بلامانع بودن شرکت آنان در اين پژوهش والدين اين کودکان فرمي را مبني بر اعلام رضايت از شرکت فرزندشان در اين پژوهش تکميل نمودند .در اين فرم نحوه انجام تمرينات و نوع آزمون گيري بيان شد. همچنين بر اين نکته تاکيد شد که در اين پژوهش هيچگونه تمرين ويا آزموني که مغاير با سلامت دانش آموزان باشد بکار گرفته نشده است.
پس از انتخاب شرکت کنندگان بهره هوشي و سن عقلي آنان توسط کارشناس روانشناسي با سابقه اندازه گيري شد. در واقع بهره هوشي دانش آموزان در ابتداي ثبت نام توسط سازمان آموزش و پرورش اندازه گيري شده است و دامنه سطح هوشي براي دانش آموزان مشغول به تحصيل در اين مراکز کمتر از 70 وبيشتر از 50 مي باشد.
افراد گروه تجربي تحت يک برنامه تمرين 8 هفته اي و در هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 50 دقيقه به صورت يک روز در ميان قرار گرفتند. که شامل ابتدا حدود 5 دقيقه ، درجا زدن و حرکات کششي اندام ها به منظور گرم کردن بدن و سپس انجام تمرين منتخب آمادگي جسماني و حرکتي(پيوست شماره هفت) به مدت 40 دقيقه که خود شامل 20 دقيقه تمرينات تعادلي بدون وسيله ، روي تخته تعادل و روي چوب تعادل ونيز 20 دقيقه تمرينات قدرتي بود و در پايان نيز 5 دقيقه به سرد كردن اختصاص يافت. جهت اشراف بيشتر بر اجراي تمرينات از سه نفر دانشجوي تربيت بدني که نحوه اجراي تمرينات با جزييات براي آنها تشريح شده همراه با نظارت محقق استفاده شده است. نا گفته نماند شرکت کنندگان با استفاده از برخي مشوق ها مانند مشوق هاي خوراکي به انجام تمرينات ترغيب مي شدند . گروه کنترل به فعاليت هاي عادي و روزمره خود مي پرداختند.تمرينات ساعت 8 صبح به مدت 50 دقيقه تا ساعت 50/8 دقيقه به طول مي انجاميد .
لازم به ذکر است تاريخ و زمان شروع و پايان تمرينات به والدين اعلام شد و از آنان درخواست شد نسبت به حضور به موقع و مرتب فرزندانشان همکاري نمايند.
قد و وزن دانش آموزان در دو مرحله قبل و بعد از شروع و اتمام تمرينات و طي سه روز متوالي بوسيله ترازوي استاندارد و قدسنج استاندارد توسط مربي بهداشت با سابقه اندازه گيري شد.
محقق در خارج از وقت تمرين و به صورت جداگانه نحوه انجام تمرينات را با توجه به تفاوت در درک دانش آموزان براي آنها تشريح نمود. لازم به ذکر است دانش آموزاني که به هر دليلي بيش از دو جلسه از تمرين را از دست دادند از مجموع شرکت کنندگان حذف شدند.
3-8- روش هاي آماري :
براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي به شرح ذيل استفاده شد:
آمار توصيفي: شامل ميانگين، انحراف معيار ،جداول ونمودارها جهت توصيف داده ها
آمار استنباطي: براي آزمون فرضيه ها از آزمون تي استودنت درگروه هاي مستقل و همبسته استفاده شده است و نتايج بدست آمده با سطح معناداري 05/0p? بررسي شده است.

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها (يافته هاي پژوهش )

4-1 مقدمه
در اين فصل ابتدا يافته هاي تحقيق در جدول ها و شکل هاي مربوط به هر متغير به صورت توصيفي تشريح و نشان داده مي شود سپس با توجه به نتايج حاصل، فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.
4-2 مشخصات آزمودني ها
براي دستيابي به شاخص هاي فيزيولوژيک مورد نظر در تحقيق ابتدا برخي از ويژگي هاي گروه هاي آزمودني که مي توانند روي متغير هاي تحقيق اثر گذار باشند ،اندازه گيري شدند .مشخصات آزمودني ها در جدول 3-2 صفحه 41 ارائه شده
است . از مشاهده ظاهري جدول به نظر مي رسد که ميانگين وزن گروه کنترل اندکي بيشتر مي باشد ولي در ساير متغير ها تقريبا از ميانگين يکساني برخوردارند.
4-3 توصيف متغير ها
4-3-1 تعادل ايستا با چشم باز
تعادل ايستا با چشم باز آزمودني ها قبل و بلافاصله پس از يک دوره تمرينات تعادلي و قدرتي بوسيله آزمون عملکردي ايستادن روي يک پا اندازه گيري شد. ميانگين و انحراف معيار نتايج تعادل ايستا با چشم باز آزمودني ها در جدول شماره 4-1درج شده است.

جدول 4-1 ميانگين و انحراف معيار تعادل با چشم باز آزمودني ها در مراحل گوناگون مطالعه

گروه ها

پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين و انحراف استاندارد

ميانگين و انحراف استاندارد

گروه تجربي
35/100±21/71
29/195±86/178
گروه کنترل
26/140±70/131
49/136±76/144

همانطور که در جدول 4-1 مشاهده مي شود ميزان تعادل ايستا با چشم باز گروه کنترل نسبت به گروه تجربي در دو مرحله آزمون تغيير چنداني نداشته است وليکن ظاهرا اين متغير در گروه تجربي به دنبال يک دوره تمرينات نسبت به گروه کنترل بهبود داشته است اين نتايج در نمودار 4-1 نشان داده شده است.

4-3-2 تعادل ايستا با چشم بسته
تعادل ايستا با چشم بسته آزمودني ها قبل و بلافاصله پس از يک دوره تمرينات تعادلي و قدرتي بوسيله آزمون عملکردي ايستادن روي يک پا با چشم بسته اندازه گيري شد. ميانگين و انحراف معيار نتايج متغير تعادل ايستا با چشم بسته آزمودني ها در جدول شماره 4-2 بيان شده است.

گروه ها
پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين و انحراف استاندارد
ميانگين و انحراف استاندارد

گروه تجربي
19/9±26/10
66/29±35/30
گروه کنترل
35/14±02/15
72/17±69/17
جدول 4-2 ميانگين و انحراف معيار تعادل با چشم بسته آزمودني ها در مراحل گوناگون مطالعه

با توجه به جدول 4-2 مشاهده مي شود ميزان تعادل ايستا با چشم بسته گروه کنترل نسبت به گروه تجربي در دو مرحله آزمون تعادل ايستا با چشم بسته نيز تغيير چنداني نداشته است اما اين متغير در گروه تجربي پس از يک دوره تمرينات نسبت به گروه کنترل بهبود داشته است اين نتايج در نمودار 4-2 نشان داده شده است.

4-3-3 قدرت عضلات پا
قدرت عضلات پا قبل و بلافاصله پس از يک دوره تمرينات تعادلي و قدرتي بوسيله آزمون قدرت ايزومتريک و با استفاده از داينامومتر اندازه گيري شد. ميانگين و انحراف معيار نتايج آزمودني ها در جدول شماره 4-3 آورده شده است.

گروه ها

پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين و انحراف استاندارد

ميانگين و انحراف استاندارد

گروه تجربي
61/13±84/25
53/23±53/41
گروه کنترل
78/15±23/33
66/15±15/35
جدول 4-3 ميانگين و انحراف معيار قدرت عضلات پاي آزمودني ها در مراحل گوناگون مطالعه
در متغير قدرت عضلات پا نيز با توجه به جدول4-3 گروه کنترل در دو مرحله آزمون تغيير چشمگيري نداشته است درصورتيکه گروه تجربي در پس آزمون به پيشرفت قابل ملاحظه اي دست يافته است که در نمودار 4-3 به روشني نمايش داده شده است.

4-3-4 قدرت عضلات مچ دست راست
قدرت عضلات مچ دست راست قبل و بعد از يک دوره تمرينات تعادلي و قدرتي بوسيله آزمون قدرت ايزومتريک و با استفاده از داينامومتر اندازه گيري شد. ميانگين و انحراف معيار نتايج متغير قدرت عضلات مچ دست راست آزمودني ها در جدول شماره 4-4 درج شده است.

گروه ها

پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين و انحراف استاندارد

ميانگين و انحراف استاندارد

گروه تجربي
06/7±06/15
81/6±66/15
گروه کنترل
05/7±15/17
15/6±34/17
جدول 4-4 ميانگين و انحراف معيار قدرت عضلات مچ دست راست آزمودني ها در مراحل گوناگون مطالعه

همانطور که در جدول 4-4 مشاهده مي شود ميزان قدرت عضلات مچ دست راست گروه کنترل و گروه تجربي در دو مرحله آزمون تغيير چنداني نداشته است بنابراين ظاهرا اين متغير در گروه تجربي نيز به دنبال يک دوره تمرينات نسبت به گروه کنترل بهبود قابل توجهي نداشته است اين نتايج در نمودار 4-4 نشان داده شده است .

4-3-5 قدرت عضلات مچ دست چپ
قدرت عضلات مچ دست چپ نيز قبل و پس از يک دوره تمرينات تعادلي و قدرتي بوسيله آزمون قدرت ايزومتريک و با استفاده از داينامومتر اندازه گيري شد. ميانگين و انحراف معيار نتايج متغير قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودني ها در جدول شماره 4-5 آورده شده است.

گروه ها
پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين و انحراف استاندارد
ميانگين و انحراف استاندارد

گروه تجربي
89/6±25/13
80/5±48/13
گروه کنترل
24/6±03/16
48/5±88/14
جدول 4-5 ميانگين و انحراف معيار قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودني ها در مراحل گوناگون مطالعه

با توجه به جدول 4-5 مشاهده مي شود ميزان قدرت عضلات مچ دست چپ گروه کنترل نسبت به گروه تجربي در مرحله پس آزمون نه تنها بهبود نداشته است بلکه مقداري نيز افت کرده اما اين متغير در گروه تجربي پس از يک دوره تمرينات نسبت به گروه کنترل اندکي بهبود داشته است اين نتايج در نمودار4-5 آمده است.

جدول 4-6 نتايج آزمون لوين براي همگني واريانس ها
متغير
F
P
نتيجه
ضريب هوشي
707/1
204/0
واريانس ها همگن هستند
پيش آزمون تعادل ايستا با چشم باز
482/3
74/0
واريانس ها همگن هستند
پيش آزمون تعادل ايستا با چشم بسته
600/6
*017/0
واريانس ها همگن نيستند
پيش آزمون قدرت عضلات مچ دست راست
015/0
905/0
واريانس ها
همگن هستند
پيش آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ
202/0
657/0
واريانس ها همگن هستند
پيش آزمون قدرت عضلات پا
025/0
875/0
واريانس ها همگن هستند
*در سطح 05/0p? معني دار است.

همانطور که مشاهده مي شود در جدول 4- 6 نتايج آزمون لوين براي همگني واريانس ها آورده شده است که نشان مي دهد به جز متغير قدرت عضلات مچ دست چپ ،کليه واريانس ها همگن مي باشند.

4-4 آزمون فرضيه هاي پژوهش وارائه نتايج
براي آزمون فرضيه هاي اول تا پنجم ازآزمونt همبسته استفاده شده است که به بررسي و مقايسه پيش آزمون و پس آزمون متغيرهاي پنج گانه در گروه تجربي مي پردازد ونتايج آن در جداول قبل آمده است. براي آزمون فرضيه هاي ششم تا دهم از آزمون t مستقل استفاده شده است که ميزان متغيرهاي پنج گانه را در پس آزمون گروه هاي تجربي و کنترل مورد بررسي قرار مي دهد و نتايج آن در جداول زير آورده شده است. ضابطه تصميم گيري در تمامي متغيرها درسطح احتمال 05/0p? مي باشد و هرگاه t مشاهده شده در سطح احتمال 05/0p? معني دار باشد، فرض صفر مبني بر نبودن اختلاف رد خواهد شد و اگر t مشاهده شده در سطح بالاتر از 05/0 قرار گيرد فرض صفر تاييد مي شود.
فرضيه اول
فرضيه صفر : بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون تعادل ايستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي تفاوت معني داري وجود ندارد.
جدول 4-7 نتايج آزمون t همبسته تعادل ايستا با چشم باز در گروه تجربي
پيش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادي

سطح معناداري

ميانگين و انحراف استاندارد

ميانگين و انحراف استاندارد

35/100±21/71
29/195±86/178
73/2
12
*018/ 0
*در سطح 05/0p? معني دار است.
با بررسي نتايج آزمون t همبسته در گروه تجربي که در جدول 4-7 آمده مشخص مي شود که تفاوت بين ميانگين تغييرات پيش آزمون و پس آزمون تعادل ايستا با چشم باز در سطح 05/0p? معني دار است. به عبارت ديگر يک دوره تمرينات منتخب بر روي تعادل ايستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهني موثر مي باشد.بنابراين فرضيه صفر رد مي شود.
فرضيه دوم
فرضيه صفر: بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون تعادل ايستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير درگروه تجربي تفاوت معني داري وجود ندارد.

پيش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادي

سطح معناداري

ميانگين و انحراف استاندارد

ميانگين و انحراف استاندارد

19/9±26/10
66/29±35/30
85/ 2
12
*0/015
جدول 4-8 نتايج آزمون t همبسته تعادل ايستا با چشم بسته در گروه تجربي
*در سطح 05/0p? معني دار است.
با توجه به داده هاي جدول 4-8 و با بررسي نتايج آزمون t همبسته تعادل ايستا با چشم بسته در گروه تجربي مشخص مي شود که تفاوت ميانگين نمرات پيش آزمون با پس آزمون تعادل با چشم بسته در گروه تجربي در سطح 05/0p? معني دار است لذا فرض صفر رد مي شود. يعني بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون متغير تعادل با چشم بسته در گروه تجربي تفاوت معنادار آماري وجود دارد.بنابراين فرضيه مقابل پذيرفته مي شود و مي توان اينگونه بيان کرد که يک دوره تمرينات منتخب بر روي تعادل ايستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهني موثر مي باشد.
فرضيه سوم
فرضيه صفر: بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات پاي دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير درگروه تجربي تفاوت معني داري وجود ندارد.

پيش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادي

سطح معناداري

ميانگين و انحراف


دیدگاهتان را بنویسید