پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات

موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه مضطر می گردد. طبیعی است وقتی فعل از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست صحبت از اختیار و نقش آن در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم

اعمال مجرمانه خویش را، تحمل کنند؟ در صورت وجود این شرایط می توان گفت که مرتکب دارای مسئولیت کیفری است. بعبارتی این تعریف می تواند در مورد کسی به کار رود که نظر به آمادگی ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره ارتکاب جرم، مواد مخدر، مصرف مواد

می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago