………………………………….1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………2
بيان مسئله تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….3
ضرورت و اهميت تحقيق…………………………………………………………………………………………………6
اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….8
پيش فرض هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………….9
فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………9
محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………….10
1-7-1 محدوديت هاي که در اختيار محقق مي باشد………………………………………………………………..10
1-7-2 محدوديت هاي که از کنترل محقق خارج است……………………………………………………………..10
واژه ها واصطلاحات مهم تحقيق…………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع……………………………………………………………………………………13
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2 مباني نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-1 تعريف عقب ماندگي ذهني……………………………………………………………………………………………14
2-2-2 سن شروع………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3 ويژگي هاي رشدي و تحولي کودکان عقب مانده ذهني آموزش پذير………………………….16
2-2-4 آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهني………………………………………………………………….17

2-2-5 ويژگي برنامه آموزشي کودکان عقب مانده آموزش پذير……………………………………………….17
2-2-6 اهداف برنامه آموزشي کودکان عقب مانده آموزش پذير……………………………………………….18
2-2-7 طبقه بندي عقب ماندگي ذهني………………………………………………………………………………………..18
2-2-8 علل بوجود آورنده عقب مانده ذهني…………………………………………………………………………………19
2-2-9 سندرم داون……………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-10 همه گير شناسي……………………………………………………………………………………………………………20
2-2-11 ورزش و عقب ماندگي ذهني…………………………………………………………………………………………..21
2-2-12 فيزيولوژي تعادل……………………………………………………………………………………………………………..22
2-2-13 حفظ تعادل ، مکانيسم هاي موجود و سيستم هاي درگير…………………………………………….23
2-2-14 نظريه هاي توصيف کنترل عصبي…………………………………………………………………………………..23
2-2-15 سيستم هاي دخيل در کنترل پايداري………………………………………………………………………….24
2-2-16 بخش هاي عصبي اصلي درگير در کنترل پايداري…………………………………………………………24
2-2-17 کنترل تعادل در حالت ايستاده……………………………………………………………………………………….25
2-2-18 استراتژي هاي حرکتي در کنترل تعادل…………………………………………………………………………25
2-2-19 تون وضعيتي……………………………………………………………………………………………………………………25
2-2-20 رابطه بين (مقدار)حرکت مرکز فشار و کنترل تعادل……………………………………………………..26
2-2-21 محدوده ثبات در حالت ايستاده………………………………………………………………………………………26
2-2-22 استراتژي هاي حرکتي به هنگام برهم خوردن تعادل…………………………………………………….27
2-2-23 تعادل قدامي – خلفي………………………………………………………………………………………………………27
2-2-24 تعادل جانبي…………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-25 مکانيسم هاي حسي درگير در کنترل تعادل…………………………………………………………………..28
2-2-26 روش هاي ارزيابي تعادل………………………………………………………………………………………………….30

2-2-27 قدرت و مفاهيم مرتبط……………………………………………………………………………………………………31
2-2-28 ضعف عضلاني و ظرفيت عملکردي…………………………………………………………………………………31
2-2-29 روش هاي ارزيابي قدرت…………………………………………………………………………………………………32
2-3پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………32
2-3-1 تحقيقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….32
2-3-2 تحقيقات انجام شده در خارج ازکشور……………………………………………………………………………….33
2-4 جمع بندي نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده……………………………………………………………………42
فصل سوم: فرايند پژوهش…………………………………………………………………………………………………………43
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-2 روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
3-3-جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-4 نمونه تحقيق و نحوه انتخ
اب آزمودني ها………………………………………………………………………………45
3-5متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….45
3-6-ابزا و وسائل گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………46
3-7-روش جمع اوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………48
3-8-روش هاي آماري …………………………………………………………………………………………………………………..49
فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها (يافته هاي پژوهش)……………………………………………………50
4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………51
4-2-مشخصات آزمودني ها……………………………………………………………………………………………………………51
4-3-توصيف متغير ها…………………………………………………………………………………………………………………….51
4-4-آزمون فرضيه هاي پژوهش وارائه نتايج ………………………………………………………………………………..56
فصل پنجم: نتيجه گيري،بحث وپيشنهادها…………………………………………………………………………….62
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
5-2- بحث و بررسي………………………………………………………………………………………………………………………..63
5-4-نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………….68
5-5-پيشنهادهاي پژوهشي……………………………………………………… ……………………………………………………..69
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست جداول

عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 1-1 علل عمده پايين بودن آمادگي جسماني افراد مبتلا به کم تواني ذهني……………………….. 5
جدول 2-1 طبقه بندي شدت عقب ماندگي ذهني……………………………………………………………………………18
جدول 2-2 خلاصه تحقيقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..38
جدول 2-3 خلاصه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….38
جدول 3-1 خلاصه طرح تحقيق…………………………………………………………………………………………………………44
جدول 3-2 مشخصات عمومي آزمودني ها………………………………………………………………………………………..45
جدول 3-2 نرم آزمون آمادگي جسمي(آزمون تعادل) عقب ماندگان ذهني……………………………………..48
جدول 4-1 ميانگين و انحراف معيار تعادل با چشم باز آزمودني ها…………………………………………………..51
جدول 4-2 ميانگين و انحراف معيار تعادل با چشم بسته آزمودني ها……………………………………………….52
جدول 4-3 ميانگين و انحراف معيار قدرت عضلات پاي آزمودني ها…………………………………………………53
جدول 4-4 ميانگين و انحراف معيار قدرت عضلات مچ دست راست آزمودني ها…………………………….54
جدول 4-5 ميانگين و انحراف معيار قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودني ها……………………………….55
جدول 4-6 نتايج آزمون لوين براي همگني واريانس ها…………………………………………………………………….56
جدول 4-7 نتايج آزمونt همبسته تعادل ايستا با چشم باز………………………………………………………………..57
جدول 4-8 نتايج آزمون t همبسته تعادل ايستا با چشم بسته………………………………………………………….57
جدول 4-9 نتايج آزمون t همبسته قدرت عضلات پا…………………………………………………………………………58
جدول 4-10 نتايج آزمون t همبسته قدرت عضلات مچ دست راست……………………………………………….58
جدول 4-11 نتايج آزمونt همبسته قدرت عضلات مچ دست چپ…………………………………………………..59
جدول 4-12 نتايج آزمون t مستقل تعادل ايستا با چشم


دیدگاهتان را بنویسید