استاندارد

ميانگين و انحراف استاندارد

61/13±84/25
53/23±53/41
77/4
12
**000/0

جدول 4-9 نتايج آزمون t همبسته قدرت عضلات پا در گروه تجربي
**در سطح 01/0p ? معني دار است
با بررسي نتايج آزمون t همبسته در گروه تجربي که در جدول 4-9 آمده مشخص مي شود که تفاوت بين ميانگين تغييرات پيش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات پا در سطح 01/0p ? معني دار مي باشد بنابراين فرض صفر رد مي شود. يعني بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون متغير قدرت عضلات پا در گروه تجربي تفاوت معنادار آماري وجود دارد و به نظر مي رسد که تمرين منتخب بر قدرت عضلات پا تاثير گذار مي باشد.
فرضيه چهارم
فرضيه صفر: بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي تفاوت معني داري وجود ندارد.

پيش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادي

سطح معناداري

ميانگين و انحراف استاندارد

ميانگين و انحراف استاندارد

06/7±06/15

81/6±66/15
37/1
12
195/0
جدول 4-10 نتايج آزمون t همبسته قدرت عضلات مچ دست راست در گروه تجربي

نتايج t همبسته در جدول 4-10 نشان مي دهد که تفاوت ميانگين نمرات پيش آزمون با پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست در گروه تجربي در سطح 05/0p? معني دار نمي باشد. بنابراين دلايل کافي براي رد فرضيه صفر وجود ندارد. يعني ظاهرا تمرينات منتخب تاثير قابل توجهي روي قدرت عضلات مچ دست راست ندارد.
فرضيه پنجم
فرضيه صفر: بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي تفاوت معني داري وجود ندارد.

جدول 4-11 نتايج آزمون t همبسته قدرت عضلات مچ دست چپ در گروه تجربي
پيش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادي

سطح معناداري

ميانگين و انحراف استاندارد

ميانگين و انحراف استاندارد

89/6±25/13
80/5±48/13
43/0
12

670/0

نتايج t همبسته در جدول بالا نيز نشان مي دهد که تفاوت ميانگين نمرات پيش آزمون با پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ در سطح 05/0p? معني دار نمي باشد بنابراين براي رد فرضيه پنجم دلايل کافي وجود ندارد و به نظر مي رسد تمرين منتخب روي قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي تاثير گذار نبوده است.
فرضيه ششم
فرضيه صفر: بين ميانگين نمرات پس آزمون تعادل ايستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي و کنترل تفاوت معني داري وجود ندارد.
همانطور که در جدول 4-11 مشاهده مي شود ميانگين نمرات پس آزمون تعادل ايستا با چشم باز در گروه تجربي و کنترل با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسي قرار گرفته است.

جدول 4-12 نتايج آزمون t مستقل تعادل ايستا با چشم باز در گروه تجربي و کنترل
گروه
ميانگين و انحراف استاندارد
T مشاهده
درجه آزادي

سطح معناداري
تجربي
29/195±86/178
516/0-

24

611/0

کنترل
49/136±76/144

از نتايج t مستقل در جدول بالا اينگونه برداشت مي شود که تفاوت ميانگين نمرات پس آزمون تعادل ايستا با چشم باز دو گروه در سطح 05/0p? معني دار نمي باشد. بنابراين نمي توان فرضيه صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين ميانگين نمرات پس آزمون تعادل ايستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي و کنترل را رد کرد.

فرضيه هفتم
فرضيه صفر: بين ميانگين نمرات پس آزمون تعادل ايستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي و کنترل تفاوت معني داري وجود ندارد.
ميانگين نمرات پس آزمون تعادل ايستا با چشم بسته در گروه تجربي و کنترل با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج آن در جدول4-12 آورده شده است.

جدول 4- 13نتايج آزمون t مستقل تعادل ايستا با چشم بسته در گروه تجربي و کنترل
گروه
ميانگين و انحراف استاندارد
T مشاهده
درجه آزادي

سطح معناداري
تجربي
66/29±35/30

32 / 1-

24

199/0
کنترل
72/17±69/17

با توجه نتايج جدول 4-12 تفاوت دو گروه تجربي و کنترل در پس آزمون متغير تعادل ايستا با چشم بسته درسطح 05/0p? معني دار نمي باشد ، بنابراين گروه تجربي پاسخ متفاوتي را در اثر تمرين نشان نداده است ، لذا فرضيه صفر را نمي توان رد کرد.
فرضيه هشتم
فرضيه صفر: بين ميانگين نمرات پس آزمون قدرت عضلات پاي دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي و کنترل تفاوت معني داري وجود ندارد.
تفاوت ميانگين نمرات پس آزمون قدرت عضلات پاي دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي و کنترل با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج آن در جدول4- 13آورده شده است.

جدول 4-14 نتايج آزمون t مستقل قدرت عضلات پا درگروه تجربي و کنترل
گروه
ميانگين و انحراف استاندارد
T مشاهده
درجه آزادي

سطح معناداري
تجربي
53/23±53/41

814/0-

24

424/0
کنترل
66/15±15/35

با توجه به جدول 4- 13نتايج t مستقل نشان مي دهد که تفاوت قدرت عضلات پا در پس آزمون دو گروه در سطح 05/0p? معني دار نيست .بنابراين براي رد فرضيه صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين ميانگين نمرات پس آزمون قدرت عضلات پا ي
دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي و کنترل دلايل کافي وجود ندارد.
فرضيه نهم
فرضيه صفر: بين ميانگين نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي و کنترل تفاوت معني داري وجود ندارد.
ميانگين نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست در گروه تجربي و کنترل با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج آن در جدول4-14 آورده شده است.

جدول 4-15 نتايج آزمون t مستقل قدرت عضلات مچ دست راست درگروه تجربي و کنترل
گروه
ميانگين و انحراف استاندارد
T مشاهده
درجه آزادي

سطح معناداري
تجربي
81/6±66/15

662/0

24

515/0
کنترل
15/6±34/17

همانطوري که در جدول 4-14 مشاهده مي شود تفاوت نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دو گروه در سطح 05/0p? معني دار نمي باشد . بنابراين فرضيه صفر را نمي توان رد نمود و به نظر مي رسد يک دوره تمرين منتخب بر قدرت عضلات مچ دست راست در گروه تجربي تاثير زيادي نداشته است.
فرضيه دهم
فرضيه صفر: بين ميانگين نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي و کنترل تفاوت معني داري وجود ندارد.
ميانگين نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ در گروه تجربي و کنترل با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسي قرار گرفته است که نتايج آن در جدول4-15 آورده شده است.

جدول 4-16 نتايج آزمون t مستقل قدرت عضلات مچ دست چپ درگروه تجربي و کنترل
گروه
ميانگين و انحراف استاندارد
T مشاهده
درجه آزادي

سطح معناداري
تجربي
80/5±48/13
634/0
24
532/0
کنترل
48/5±88/14

در جدول 4-15 نيز نتايج t مستقل نشان مي دهد که تفاوت ميانگين نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دو گروه در سطح 05/0p? معني دار نمي باشد . بنابراين دلايل کافي براي رد فرضيه صفر مبني بر عدم وجود تفاوت بين ميانگين نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهني آموزش پذير در گروه تجربي و کنترل وجود ندارد.

فصل پنجم
بحث ، نتيجه گيري و پيشنهادها


دیدگاهتان را بنویسید