برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی شرکت مخابرات، تلفن همراه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.19) غني ، سعيد ،(بررسي رابطه سبک هاي رهبري مديران با خشنودي شغلي و ارزشيابي عملکرد معلمان در مدارس راهنمايي تحصيلي پسرانه اهواز ) ، پايان نامه کارشناسي ارشد ادامه مطلب…

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی ميانگين، امتياز، مشتري، بنابراين

شدند و طبق جدول زير ارايه مي‌شوند.جدول 4- 27)شاخص‌هاي برازش مدلشاخص برازشمقدارمجذور کاي(2?) بر درجه آزادي (df)66/2شاخص نيکويي برازش (GFI)92/0شاخص برازش استاندارد شده (NFI)98/0شاخص برازش استاندارد نشده (NNFI)90/0جذر برآورد واريانس خطاي تقريب (RMSEA)084/0ريشه ميانگين مجذور ادامه مطلب…